Vyhláška č. 233/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 168/2015 Z. z.

Platnosť od 28.08.2020
Účinnosť od 01.09.2020

OBSAH

233

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

zo 17. augusta 2020,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 168/2015 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 1 písm. h) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 321/2014 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 168/2015 Z. z. sa mení takto:

V § 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2021“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2020.


Richard Sulík v. r.