Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.07.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení 460/2019 Z. z.
01.07.2020 483/2001 Z. z. Zákon o bankách
v znení , 305/2019 Z. z.
01.07.2020 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 376/2002 Z. z. Oznámenie o Dohovore o udeľovaní európskych patentov
v znení , 252/2020 Z. z.
01.07.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 381/2019 Z. z., 225/2019 Z. z.
01.07.2020 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime
v znení , 174/2020 Z. z.
01.07.2020 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 225/2019 Z. z.
01.07.2020 582/2004 Z. z. Zákon o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady
v znení , 460/2019 Z. z.
01.07.2020 50/2007 Z. z. Nariadenie o registrácii odrôd pestovaných rastlín
v znení , 495/2019 Z. z.
01.07.2020 54/2007 Z. z. Nariadenie o požiadavkách na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
v znení , 494/2019 Z. z.
01.07.2020 58/2007 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
v znení , 496/2019 Z. z.
01.07.2020 90/2008 Z. z. Zákon o európskom zoskupení územnej spolupráce
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 245/2008 Z. z. Školský zákon
v znení , 381/2019 Z. z.
01.07.2020 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
v znení , 391/2019 Z. z.
01.07.2020 528/2008 Z. z. Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 539/2008 Z. z. Zákon o podpore regionálneho rozvoja
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 205/2010 Z. z. Vyhláška o určených technických zariadeniach
v znení , 180/2020 Z. z.
01.07.2020 45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
v znení , 343/2019 Z. z.
01.07.2020 442/2012 Z. z. Zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
v znení , 305/2019 Z. z.
01.07.2020 305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
v znení , 211/2019 Z. z.
01.07.2020 475/2013 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic a ciest s výberom mýta
v znení , 175/2020 Z. z.
01.07.2020 497/2013 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu a výška sadzby mýta
v znení , 22/2020 Z. z.
01.07.2020 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch
v znení , 460/2019 Z. z.
01.07.2020 323/2015 Z. z. Zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 336/2015 Z. z. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 89/2018 Z. z. Vyhláška o zozname zdravotníckych pomôcok, ktoré je oprávnená predpísať sestra alebo pôrodná asistentka
v znení , 176/2020 Z. z.
01.07.2020 111/2018 Z. z. Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe
v znení , 134/2020 Z. z.
01.07.2020 142/2019 Z. z. Vyhláška na technické zariadenia a systémy pri prevádzkovaní jednotlivých druhov hazardných hier
01.07.2020 211/2019 Z. z. Novela zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
01.07.2020 225/2019 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
01.07.2020 305/2019 Z. z. Novela zákona o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní
01.07.2020 343/2019 Z. z. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia
01.07.2020 381/2019 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
01.07.2020 437/2019 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o odborné posudzovanie technických zariadení a systémov využívaných pri prevádzkovaní hazardných hier
01.07.2020 460/2019 Z. z. Novela zákona o odpadoch
01.07.2020 102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 184/2020 Z. z.
01.07.2020 134/2020 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
03.07.2020 101/2020 Z. z. Nariadenie vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 186/2020 Z. z.
21.07.2020 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 152/1995 Z. z. Zákon o potravinách
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 18/1996 Z. z. Zákon o cenách
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 212/1997 Z. z. Zákon o povinných výtlačkoch periodických a neperiodických publikácií
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 194/1998 Z. z. Zákon o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 453/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 106/2004 Z. z. Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 24/2006 Z. z. Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 125/2006 Z. z. Zákon o inšpekcii práce
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 330/2007 Z. z. Zákon o registri trestov
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 274/2009 Z. z. Zákon o poľovníctve
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 313/2009 Z. z. Zákon o vinohradníctve a vinárstve
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 314/2012 Z. z. Zákon o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 94/2013 Z. z. Zákon o puncovníctve a skúšaní drahých kovov
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 474/2013 Z. z. Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 488/2013 Z. z. Zákon o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 321/2014 Z. z. Zákon o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 290/2016 Z. z. Zákon o podpore malého a stredného podnikania
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 106/2018 Z. z. Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 157/2018 Z. z. Zákon o metrológii
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 91/2019 Z. z. Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 200/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
v znení , 195/2020 Z. z.
21.07.2020 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 198/2020 Z. z.
21.07.2020 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 196/2020 Z. z.
30.07.2020 311/2001 Z. z. Zákonník práce
v znení , 307/2019 Z. z.
30.07.2020 283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách
v znení , 307/2019 Z. z.
30.07.2020 351/2015 Z. z. Zákon o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb
v znení , 307/2019 Z. z.