Zákon č. 257/2020 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 23.09.2020
Účinnosť od 23.09.2020

OBSAH

257

ZÁKON

zo 17. septembra 2020,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 90/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 170b sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

(11) Platnosť povolenia podľa § 14 vydaného vozidlu ukončenej série, ktoré sa nemohlo uviesť na trh, sprístupniť na trhu, evidovať alebo uviesť do prevádzky v cestnej premávke z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek109) po 31. auguste 2019, sa predlžuje o šesť mesiacov.

(12) Pri výpočte maximálneho počtu povolení vozidiel ukončenej série vydaných podľa § 14 v roku 2021 pre vozidlá kategórie M, N a O sa môže použiť celkový počet vozidiel rovnakého typu, ktoré navrhovateľ uviedol do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v roku 2019, ak celkový počet vozidiel rovnakého typu, ktoré navrhovateľ uviedol do prevádzky v cestnej premávke v Slovenskej republike v roku 2019, je vyšší ako v roku 2020.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 109 znie:

109) Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28. 7. 2008) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 582/2011 z 25. mája 2011, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 vzhľadom na emisie z ťažkých úžitkových vozidiel (Euro VI) a ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy I a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 167, 25. 6. 2011) v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7. 7. 2017) v platnom znení.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Boris Kollár v. r.

Igor Matovič v. r.