Vyhláška č. 225/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení vyhlášky č. 418/2019 Z. z.

Platnosť od 14.08.2020
Účinnosť od 01.09.2020

OBSAH

225

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

z 10. augusta 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení vyhlášky č. 418/2019 Z. z.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 131/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti schvaľovania vozidiel v znení vyhlášky č. 418/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V nadpise § 13 sa vypúšťa slovo „vnútroštátne“.

2. V § 14 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Formát osvedčenia o jednotlivom schválení vozidla pre vozidlá kategórie M, N a O ustanovuje osobitný predpis.5a) Oddiel 4 čísla osvedčenia o jednotlivom schválení vozidla5b) pozostávajúci zo šiestich alfanumerických znakov tvoria dva znaky kódu schvaľovacieho orgánu a štyri znaky určujúce poradové číslo od 0001 do 9999. V prípade vyčerpania poradového čísla podľa predchádzajúcej vety sa použije poradové číslo obsahujúce abecedné znaky od A001 do Z999. Schvaľovacím orgánom sa ustanovujú tieto kódy:

schvaľovací orgánkódschvaľovací orgánkód
Banská BystricaBBPezinokPK
Banská ŠtiavnicaBSPiešťanyPN
BardejovBJPopradPP
Bánovce nad BebravouBNPovažská BystricaPB
BratislavaBAPrešovPO
BreznoBRPrievidzaPD
BytčaBYRimavská SobotaRS
ČadcaCARožňavaRV
Dolný KubínDKRužomberokRK
Dunajská StredaDSSenecSC
GalantaGASenicaSE
HumennéHESpišská Nová VesSN
KežmarokKKStará ĽubovňaSL
KomárnoKNStropkovSP
KošiceKESvidníkSK
Košice – okolieKSŠaľaSA
LeviceLVTopoľčanyTO
Liptovský MikulášLMTrebišovTV
LučenecLCTrenčínTN
MalackyMATrnavaTT
MartinMTVeľký KrtíšVK
MichalovceMIVranov nad TopľouVT
NámestovoNOZvolenZV
NitraNRŽiar nad HronomZH
Nové Mesto nad VáhomNMŽilinaZA
Nové ZámkyNZ

(2) Formát osvedčenia o jednotlivom schválení vozidla pre vozidlá kategórie neuvedenej v odseku 1 je založený na vzore osvedčenia o typovom schválení EÚ vozidla, pričom sa na osvedčení neuvádza záhlavie „Typové schválenie EÚ vozidla“ a v osvedčení sa uvádza konkrétne identifikačné číslo vozidla VIN.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:

5a) Čl. 2 ods. 4 a čl. 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/683 z 15. apríla 2020, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/858, pokiaľ ide o správne požiadavky na schvaľovanie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ako aj systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre takéto vozidlá a na dohľad nad trhom s nimi (Ú. v. EÚ L 163, 26. 5. 2020).

5b) Príloha IV nariadenia (EÚ) 2020/683.“.

3. V § 17 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 30 dní odo dňa jeho vydania“.

4. V § 30 písm. a) sa slová „písm. p)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.

5. V § 41 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

j) zrušenie zápisu zvláštnej výbavy vozidla,“.

Doterajšie písmená j) až p) sa označujú ako písmená k) až q).

6. § 41 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

r) zápis povolenej výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá.“.

7. V § 42 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

(12) Návrh na zrušenie zápisu zvláštnej výbavy vozidla okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola pravidelná s výsledkom hodnotenia vozidla „spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke“ nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, po vykonaní demontáže zvláštnej výbavy z vozidla s uvedením údajov o demontovanej zvláštnej výbave vozidla potrebných na zrušenie zápisu.“.

Doterajšie odseky 12 až 17 sa označujú ako odseky 13 až 18.

8. § 42 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:

(19) Návrh na zápis povolenej výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá okrem údajov a dokladov podľa odseku 1 obsahuje aj povolenie výnimky z technických požiadaviek pre vozidlá podľa § 161 zákona.“.

9. V § 46 ods. 1 písm. e) sa slová „kategórie L, M, N, O, T a R“ nahrádzajú slovami „podliehajúce technickej kontrole pravidelnej podľa § 108 ods. 1 zákona“.

10. V § 46 ods. 1 písm. f) sa slová „kategórie C, PS a LS“ nahrádzajú slovami „nepodliehajúce technickej kontrole pravidelnej podľa § 108 ods. 1 zákona“.

11. V § 46 ods. 1 písm. g) sa slová „kategórie M, N a T“ nahrádzajú slovami „podliehajúce emisnej kontrole pravidelnej podľa § 117 ods. 1 zákona“.

12. V § 51 písm. a) sa vypúšťa slovo „prípojné“.

13. V § 52 písm. e) sa slová „trasu alebo územie“ nahrádzajú slovami „popis trasy alebo popis územia vrátane mapy trasy alebo mapy územia“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2020.


Andrej Doležal v. r.