Vyhláška č. 223/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 13.08.2020
Účinnosť od 01.11.2020
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. augusta 2020 okrem čl. I druhého bodu, tretieho bodu a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2020.

OBSAH

223

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 10. augusta 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8, § 85 a § 91 ods. 16 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 128/2013 Z. z., vyhlášky č. 467/2013 Z. z., vyhlášky č. 20/2016 Z. z., vyhlášky č. 19/2018 Z. z., vyhlášky č. 406/2019 Z. z. a vyhlášky č. 29/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 20 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „AM,“.

2. V § 22 ods. 2 písm. c) sa číslo „395“ nahrádza číslom „250“.

3. V § 22 odsek 7 znie:

(7) Ďalšie vodičské oprávnenie skupiny BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 alebo D1E sa neobmedzí podľa odseku 4, ak je žiadateľ už oprávnený viesť motorové vozidlo s manuálnou prevodovkou, ktoré patrí do jednej zo skupín B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 alebo D1E, a v priebehu skúšky z vedenia motorového vozidla preukáže schopnosti podľa § 21 ods. 1 písm. c).“.

4. V § 41d sa slová „31. augusta 2020“ nahrádzajú slovami „31. augusta 2021“.

5. V celom texte § 41e vrátane nadpisu sa číslo „2020“ nahrádza číslom „2021“.

6. V prílohe č. 21 druhý bod a tretí bod znejú:

2. Smernica Komisie 2014/85/EÚ z 1. júla 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 194, 2. 7. 2014).

3. Smernica Komisie (EÚ) 2015/653 z 24. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2015).“.

7. Príloha č. 21 sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

5. Smernica Komisie (EÚ) 2020/612 zo 4. mája 2020, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES o vodičských preukazoch (Ú. v. EÚ L 141, 5. 5. 2020).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 30. augusta 2020 okrem čl. I druhého bodu, tretieho bodu a siedmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2020.


Roman Mikulec v. r.