Oznámenie č. 252/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Platnosť od 11.09.2020
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. júla 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2020.

252

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 27. marca 2020 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z., oznámenie č. 165/2016 Z. z., oznámenie č. 175/2016 Z. z., oznámenie č. 238/2016 Z. z., oznámenie č. 5/2017 Z. z., oznámenie č. 201/2017 Z. z., oznámenie č. 208/2017 Z. z., oznámenie č. 254/2018 Z. z., oznámenie č. 195/2019 Z. z. a oznámenie č. 60/2020 Z. z.) a zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z., oznámenie č. 63/2010 Z. z., oznámenie č. 64/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 117/2012 Z. z., oznámenie č. 69/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 239/2016 Z. z., oznámenie č. 256/2018 Z. z., oznámenie č. 12/2020 Z. z., oznámenie č. 58/2020 Z. z., oznámenie č. 59/2020 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 1. júla 2020. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2020.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

A ZMENY POPLATKOVÉHO PORIADKU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

Článok 1

V pravidle 142 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) odsek 2 znie:

(2) Ak bol Európsky patentový úrad v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) alebo b) informovaný o totožnosti osoby oprávnenej pokračovať v konaní, oznámi tejto osobe a, ak je to uplatniteľné, tretej strane, že v konaní sa bude pokračovať od určeného dátumu. Ak do troch rokov od zverejnenia dátumu prerušenia konania v Európskom patentovom vestníku nebol Európsky patentový úrad informovaný o totožnosti osoby oprávnenej pokračovať v konaní, môže určiť dátum, kedy má v úmysle pokračovať v konaní z úradnej moci.“.

Článok 2

V článku 2 ods. 1 bode 2 Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) tretia odrážka znie:

„- medzinárodná rešerš (pravidlo 16.1 PCT, pravidlo 40bis PCT v spojení s pravidlom 20.5bis PCT a pravidlo 158 ods. 1)“.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobudne platnosť 1. júla 2020.

Pravidlo 142 ods. 2 v znení článku 1 tohto rozhodnutia sa uplatňuje na všetky konania prerušené k dátumu platnosti tohto rozhodnutia alebo po tomto dátume.

V Mníchove 27. marca 2020

IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE EUROPEAN PATENT CONVENTION
of 5 October 1973

RULES RELATING TO FEES OF THE EUROPEAN PATENT CONVENTION
of 20 October 1977

as both amended by decision of the Administrative Council of the European Patent
Organisation of 27 March 2020

Article 1

Paragraph 2 of Rule 142 of the Implementing Regulations to the EPC will read as follows:

(2) When, in the cases referred to in paragraph 1(a) or (b), the European Patent Office has been informed of the identity of the person authorised to continue the proceedings, it shall notify such person and, where applicable, any third party, that the proceedings will be resumed as from a specified date. If, three years after the publication of the date of interruption in the European Patent Bulletin, the European Patent Office has not been informed of the identity of the person authorised to continue the proceedings, it may set a date on which it intends to resume the proceedings of its own motion.”.

Article 2

Article 2, paragraph 1, item 2, third indent, of the Rules relating to Fees will be reworded as follows:

„- an international search (Rule 16.1 PCT, Rule 40bis PCT in conjunction with Rule 20.5bis PCT, and Rule 158, paragraph 1)”.

Article 3

This decision will enter into force on 1 July 2020.

Rule 142, paragraph 2, as amended by Article 1 of this decision will apply to all proceedings already interrupted on or after that date.

Done at Munich, 27 March 2020