Nariadenie vlády č. 253/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany

Platnosť od 19.09.2020
Účinnosť od 19.09.2020

OBSAH

253

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. septembra 2020,

ktorým sa predlžuje trvanie dočasnej ochrany

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 5 zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Trvanie dočasnej ochrany sa predlžuje do 31. decembra 2020.


§ 2

Toto nariadenie vlády Slovenskej republiky nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Igor Matovič v. r.