Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
31.07.2020 216/2020 Z. z. Oznámenie o Dohode o leteckej doprave medzi štátmi EÚ a Európskym spoločenstvom a USA
30.07.2020 215/2020 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh
30.07.2020 214/2020 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh
30.07.2020 213/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh
30.07.2020 212/2020 Z. z. Novela nariadenia na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
30.07.2020 211/2020 Z. z. Novela nariadenia o požiadavkách množiteľského viniča na trh
30.07.2020 210/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
30.07.2020 209/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva krmovín na trh
30.07.2020 208/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh
30.07.2020 207/2020 Z. z. Novela nariadenia , ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
28.07.2020 206/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v oznámení č. 473/2008 Z. z.
28.07.2020 205/2020 Z. z. Oznámenie o Dohode o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Gruzínskom
28.07.2020 204/2020 Z. z. Oznámenie o Dohode o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Moldavskom
28.07.2020 203/2020 Z. z. Oznámenie o Euro-stredomorskej dohode o leteckej doprave medzi EÚ a Jordánskym hášimovským kráľovstvom
28.07.2020 202/2020 Z. z. Oznámenie o Euro-stredozemskej dohode o leteckej doprave medzi EÚ a vládou Izraelského štátu
23.07.2020 201/2020 Z. z. Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
21.07.2020 200/2020 Z. z. Novela vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
21.07.2020 199/2020 Z. z. Novela zákona o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
21.07.2020 198/2020 Z. z. Novely zákonov v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia COVID-19
21.07.2020 197/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien a doplnkov Dohody o medzinárodnej železničnej preprave tovaru (SMGS)
21.07.2020 196/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
21.07.2020 195/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
21.07.2020 194/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín
09.07.2020 193/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii
09.07.2020 192/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí Pekinskej zmluvy o audiovizuálnych umeleckých výkonoch
09.07.2020 191/2020 Z. z. Oznámenie o rozhodnutí Správnej rady Medzinárodnej finančnej korporácie o zmene Dohody zriaďujúcej Medzinárodnú finančnú korporáciu
09.07.2020 190/2020 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi EÚ
07.07.2020 189/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
07.07.2020 188/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú zdravotné dôvody pre výnimku z obmedzenia distribúcie osobných ochranných prostriedkov
04.07.2020 187/2020 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
03.07.2020 186/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
03.07.2020 185/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí s tematikou Chránená krajinná oblasť Poľana
01.07.2020 184/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
01.07.2020 183/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
01.07.2020 182/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
01.07.2020 181/2020 Z. z. Novela vyhlášky o pravidlách fungovania vnútorného trhu s elektrinou a plynom