Oznámenie č. 338/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov

Platnosť od 29.11.2018
Účinnosť do 31.12.2020
Zrušený 595/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

338

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 289/2015 Z. z.) v znení opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721 (oznámenie č. 325/2016 Z. z.) a opatrenia z 22. novembra 2017 č. MF/16021/2017-721 (oznámenie č. 354/2017 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a vo Finančnom spravodajcovi pod poradovým číslom 25/2018, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle www.finance.gov.sk, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.