Oznámenie č. 340/2018 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí Kigalského dodatku k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

Platnosť od 30.11.2018
Redakčná poznámka

Dodatok nadobudne platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom IV ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2019.

OBSAH

340

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. októbra 2016 bol v Kigali prijatý Kigalský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (oznámenie č. 251/2006 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dodatkom uznesením č. 809 z 12. septembra 2017.

Prezident Slovenskej republiky podpísal ratifikačnú listinu 18. októbra 2017. Ratifikačná listina bola uložená 16. novembra 2017 u depozitára, ktorým je generálny tajomník Organizácie Spojených národov.

Dodatok nadobudne platnosť 1. januára 2019 v súlade s článkom IV ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2019.


Kigalský dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

Článok I

Dodatok

Článok 1 ods. 4

V článku 1 ods. 4 protokolu sa slová

„prílohe C alebo prílohe E“ nahrádzajú slovami

„prílohe C, prílohe E alebo prílohe F“.

Článok 2 ods. 5

V článku 2 ods. 5 protokolu sa slová

„a článku 2H“ nahrádzajú slovami

„článkoch 2H a 2J“.

Článok 2 ods. 8 písm. a), ods. 9 písm. a) a ods. 11

V článku 2 ods. 8 písm. a) a ods. 11 protokolu sa slová

„články 2A až 2I“ nahrádzajú slovami

„články 2A až 2J“.

Na konci článku 2 ods. 8 písm. a) protokolu sa pripája táto veta:

„Každú takúto dohodu možno rozšíriť o záväzky so zreteľom na spotrebu a výrobu podľa článku 2J, ak celková spoločná vypočítaná úroveň spotreby alebo výroby dotknutých zmluvných strán nepresiahne úrovne požadované článkom 2J.“.

V článku 2 ods. 9 písm. a) bode i) protokolu sa po slove

„vykonané,“

vypúšťa slovo

„a“.

V článku 2 ods. 9 písm. a) sa bod ii) protokolu označuje ako bod iii).

V článku 2 ods. 9 písm. a) protokolu sa za bod i) vkladá bod ii):

ii) sa majú vykonať úpravy potenciálov globálneho otepľovania uvedených v skupine I prílohy A, v prílohe C a prílohe F, a ak áno, aké by mali byť, a,“.

Článok 2J

Za článok 2I protokolu sa vkladá článok 2J:

„Článok 2J Fluórované uhľovodíky

1. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby počas dvanásťmesačného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2019, a v každom nasledujúcom dvanásťmesačnom období jej vypočítaná úroveň spotreby kontrolovaných látok v prílohe F vyjadrená v ekvivalente CO2 nepresiahla pre príslušný rozsah rokov uvedených ďalej v písmenách a) až e) percentuálny podiel ročného priemeru jej vypočítaných úrovní spotreby kontrolovaných látok v prílohe F na roky 2011, 2012 a 2013 vrátane 15 percent jej vypočítanej úrovne spotreby kontrolovaných látok v skupine I prílohy C podľa článku 2F ods. 1, vyjadrenej v ekvivalente CO2:

a) 2019 až 2023: 90 percent;

b) 2024 až 2028: 60 percent;

c) 2029 až 2033: 30 percent;

d) 2034 až 2035: 20 percent;

e) 2036 a nasledujúce roky: 15 percent.

2. Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku môžu zmluvné strany rozhodnúť, aby strana zabezpečila, že počas dvanásťmesačného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2020, a v každom nasledujúcom dvanásťmesačnom období jej vypočítaná úroveň spotreby kontrolovaných látok v prílohe F, vyjadrená v ekvivalente CO2, nepresiahne pre príslušný rozsah rokov uvedených ďalej v písmenách a) až e) percentuálny podiel ročného priemeru jej vypočítaných úrovní spotreby kontrolovaných látok v prílohe F na roky 2011, 2012 a 2013 vrátane 25 percent jej vypočítanej úrovne spotreby kontrolovaných látok v skupine I prílohy C podľa článku 2F ods. 1, vyjadrenej v ekvivalente CO2:

a) 2020 až 2024: 95 percent;

b) 2025 až 2028: 65 percent;

c) 2029 až 2033: 30 percent;

d) 2034 až 2035: 20 percent;

e) 2036 a nasledujúce roky: 15 percent.

3. Každá zmluvná strana, ktorá vyrába kontrolované látky v prílohe F, zabezpečí, aby počas dvanásťmesačného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2019, a v každom nasledujúcom dvanásťmesačnom období jej vypočítaná úroveň výroby kontrolovaných látok v prílohe F, vyjadrená v ekvivalente CO2, nepresiahla pre príslušný rozsah rokov uvedených ďalej v písmenách a) až e) percentuálny podiel ročného priemeru jej vypočítaných úrovní výroby kontrolovaných látok v prílohe F na roky 2011, 2012 a 2013 vrátane 15 percent jej vypočítanej úrovne výroby kontrolovaných látok v skupine I prílohy C podľa článku 2F ods. 2, vyjadrenej v ekvivalente CO2:

a) 2019 až 2023: 90 percent;

b) 2024 až 2028: 60 percent;

c) 2029 až 2033: 30 percent;

d) 2034 až 2035: 20 percent;

e) 2036 a nasledujúce roky: 15 percent.

4. Bez ohľadu na odsek 3 tohto článku môžu zmluvné strany rozhodnúť, aby strana, ktorá vyrába kontrolované látky v prílohe F, zabezpečila, že počas dvanásťmesačného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2020, a v každom nasledujúcom dvanásťmesačnom období jej vypočítaná úroveň výroby kontrolovaných látok v prílohe F, vyjadrená v ekvivalente CO2, nepresiahne pre príslušný rozsah rokov uvedených ďalej v písmenách a) až e) percentuálny podiel ročného priemeru jej vypočítaných úrovní výroby kontrolovaných látok v prílohe F na roky 2011, 2012 a 2013 vrátane 25 percent jej vypočítanej úrovne výroby kontrolovaných látok v skupine I prílohy C podľa článku 2F ods. 2, vyjadrenej v ekvivalente CO2:

a) 2020 až 2024: 95 percent;

b) 2025 až 2028: 65 percent;

c) 2029 až 2033: 30 percent;

d) 2034 až 2035: 20 percent;

e) 2036 a nasledujúce roky: 15 percent.

5. Odseky 1 až 4 tohto článku sa uplatnia s výnimkou prípadu, keď sa zmluvné strany rozhodnú povoliť úroveň výroby alebo spotreby, ktorá je nevyhnutná na uspokojenie použití odsúhlasených stranami za výnimky.

6. Každá zmluvná strana, ktorá vyrába látky v skupine I prílohy C alebo v prílohe F, zabezpečí, aby počas dvanásťmesačného obdobia, ktoré sa začína 1. januára 2020, a v každom nasledujúcom dvanásťmesačnom období zničila svoje emisie látok v skupine II prílohy F, ktoré boli uvoľnené v každej prevádzke, ktorá vyrába látky v skupine I prílohy C alebo prílohy F, a to čo možno v najvyššej miere počas rovnakého dvanásťmesačného obdobia použitím technológií schválených stranami.

7. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa akékoľvek zničenie látok v skupine II prílohy F uvoľnených v prevádzkach, ktoré vyrábajú látky v skupine I prílohy C alebo v prílohe F, vykonalo výlučne použitím technológií schválených stranami.

Článok 3

Úvodná veta článku 3 protokolu znie:

1. Na účely článkov 2, 2A až 2J a 5 určí každá zmluvná strana pre každú skupinu látok uvedených v prílohe A, prílohe B, prílohe C, prílohe E alebo prílohe F svoje vypočítané úrovne:“.

V článku 3 písm. a) bode i) protokolu sa slovo „a“ nahrádza slovami

„ak v odseku 2 nie je stanovené inak,“.

Na konci článku 3 protokolu sa pripája tento text:

„ a

d) emisie látok v skupine II prílohy F uvoľnené v každej prevádzke, ktorá vyrába látky v skupine I prílohy C alebo v prílohe F okrem iného pridaním množstiev vypustených z netesných zariadení, priemyselných otvorov na vyrovnanie tlaku a zariadení na zničenie látok s výnimkou množstiev zachytených na použitie, zničenie alebo skladovanie.

2. Pri výpočte úrovní vyjadrených v ekvivalente CO2 výroby, spotreby, dovozu, vývozu a emisií látok v prílohe F a skupine I prílohy C na účely článku 2J, článku 2 ods. 5a a článku 3 ods. 1 písm. d) použije každá strana potenciály globálneho otepľovania tých látok, ktoré sú uvedené v skupine I prílohy A, v prílohe C a prílohe F.“.

Článok 4 ods. 1f

V článku 4 protokolu sa za odsek 1e vkladá tento odsek:

1f. Po nadobudnutí platnosti tohto odseku zakáže každá zmluvná strana dovoz kontrolovaných látok v prílohe F zo všetkých štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto protokolu.“.

Článok 4 ods. 2f

V článku 4 protokolu sa za odsek 2e vkladá tento odsek:

2f. Po nadobudnutí platnosti tohto odseku zakáže každá zmluvná strana vývoz kontrolovaných látok v prílohe F do všetkých štátov, ktoré nie sú zmluvnými stranami tohto protokolu.“.

Článok 4 ods. 5, 6 a 7

V článku 4 ods. 5, 6 a 7 protokolu sa slová

„prílohy A, B, C a E“ nahrádzajú slovami

„prílohy A, B, C, E a F“.

Článok 4 ods. 8

V článku 4 ods. 8 protokolu sa slová

„články 2A až 2I“ nahrádzajú slovami

„články 2A až 2J“.

Článok 4B

V článku 4B protokolu sa za odsek 2 vkladá tento odsek:

2a. Každá zmluvná strana do 1. januára 2019 alebo do troch mesiacov odo dňa, keď tento odsek pre ňu nadobudne platnosť, podľa toho, čo nastane neskôr, zriadi a uplatňuje systém udeľovania licencií na dovoz a vývoz nových, použitých, recyklovaných a regenerovaných kontrolovaných látok v prílohe F. Každá zmluvná strana konajúca podľa článku 5 ods. 1, ktorá sa rozhodne, že nie je schopná zriadiť a uplatňovať takýto systém do 1. januára 2019, môže odložiť prijatie týchto opatrení až do 1. januára 2021.“.

Článok 5

V článku 5 ods. 4 protokolu sa slovo

„2I“

nahrádza slovom

„2J“.

V článku 5 ods. 5 a 6 protokolu sa slová

„článku 2I“

nahrádzajú slovami

„článkoch 2I a 2J“.

V článku 5 ods. 5 protokolu sa slová „a všetky regulačné opatrenia“ nahrádzajú slovami

„a všetkými regulačnými opatreniami“.

V článku 5 protokolu sa za odsek 8b vkladá tento odsek:

„8c

a) Každá zmluvná strana konajúca podľa odseku 1 tohto článku s výhradou akýchkoľvek úprav kontrolných opatrení v článku 2J v súlade s článkom 9 ods. 2 je oprávnená odložiť svoje plnenie kontrolných opatrení stanovených v článku 2J ods. 1 písm. a) až e) a článku 2J ods. 3 písm. a) až e) a upraviť tieto opatrenia takto:

i) 2024 až 2028: 100 percent;

ii) 2029 až 2034: 90 percent;

iii) 2035 až 2039: 70 percent;

iv) 2040 až 2044: 50 percent;

v) 2045 a nasledujúce roky: 20 percent.

b) Bez ohľadu na písmeno a) môžu zmluvné strany rozhodnúť, aby zmluvná strana konajúca podľa odseku 1 tohto článku s výhradou akýchkoľvek úprav kontrolných opatrení v článku 2J v súlade s článkom 2 ods. 9 bola oprávnená odložiť svoje plnenie kontrolných opatrení stanovených v článku 2J ods. 1 písm. a) až e) a v článku 2J ods. 3 písm. a) až e) a upraviť tieto opatrenia takto:

i) 2028 až 2031: 100 percent;

ii) 2032 až 2036: 90 percent;

iii) 2037 až 2041: 80 percent;

iv) 2042 až 2046: 70 percent;

v) 2047 a nasledujúce roky: 15 percent.

c) Každá zmluvná strana konajúca podľa odseku 1 tohto článku je na účely výpočtu svojej základnej spotreby podľa článku 2J oprávnená použiť priemer svojich vypočítaných úrovní spotreby kontrolovaných látok v prílohe F na roky 2020, 2021 a 2022 vrátane 65 percent svojej základnej spotreby kontrolovaných látok v skupine I prílohy C, ako sa uvádza v odseku 8b tohto článku.

d) Bez ohľadu na písmeno c) môžu zmluvné strany rozhodnúť, aby strana konajúca podľa odseku 1 tohto článku bola na účely výpočtu svojej základnej spotreby podľa článku 2J oprávnená použiť priemer svojich vypočítaných úrovní spotreby kontrolovaných látok v prílohe F na roky 2024, 2025 a 2026 vrátane 65 percent svojej základnej spotreby kontrolovaných látok v skupine I prílohy C, ako sa uvádza v odseku 8b tohto článku.

e) Každá zmluvná strana konajúca podľa odseku 1 tohto článku, ktorá vyrába kontrolované látky v prílohe F, je na účely výpočtu svojej základnej výroby podľa článku 2J oprávnená použiť priemer svojich vypočítaných úrovní výroby kontrolovaných látok v prílohe F na roky 2020, 2021 a 2022 vrátane 65 percent svojej základnej výroby kontrolovaných látok v skupine I prílohy C, ako sa uvádza v odseku 8b tohto článku.

f) Bez ohľadu na písmeno e) môžu zmluvné strany rozhodnúť, aby strana konajúca podľa odseku 1 tohto článku, ktorá vyrába kontrolované látky v prílohe F, bola na účely výpočtu svojej základnej výroby podľa článku 2J oprávnená použiť priemer svojich vypočítaných úrovní výroby kontrolovaných látok v prílohe F na roky 2024, 2025 a 2026 vrátane 65 percent svojej základnej výroby kontrolovaných látok v skupine I prílohy C, ako sa uvádza v odseku 8b tohto článku.

g) Písmená a) až f) tohto odseku sa uplatnia na vypočítané úrovne výroby a spotreby okrem prípadu, keď sa uplatní výnimka týkajúca sa vysokej teploty prostredia založená na kritériách dohodnutých zmluvnými stranami.“.

Článok 6

V článku 6 protokolu sa slová

„články 2A až 2I“ nahrádzajú slovami

„články 2A až 2J“.

Článok 7 ods. 2, 3 a 3b

V článku 7 ods. 2 protokolu sa za zarážku „– v prílohe E za rok 1991“ vkladá táto zarážka:

v prílohe F za roky 2011 až 2013 s tou výnimkou, že zmluvné strany konajúce podľa článku 5 ods. 1 poskytnú tieto údaje za roky 2020 až 2022, avšak zmluvné strany konajúce podľa článku 5 ods. 1, na ktoré sa vzťahuje článok 5 ods. 8c písm. d) a f), poskytnú takéto údaje za roky 2024 až 2026,“.

V článku 7 ods. 2 a 3 protokolu sa slová

„C a E“

nahrádzajú slovami

„C, E a F“.

V článku 7 protokolu sa za odsek 3a vkladá odsek 3b:

3b. Každá zmluvná strana poskytne sekretariátu štatistické údaje o svojich ročných emisiách kontrolovaných látok v skupine II prílohy F za zariadenie v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. d) protokolu.“.

Článok 7 ods. 4

V článku 7 ods. 4 protokolu sa za slová

„štatistické údaje o“ a „poskytne údaje o“ vkladá slovo

„výrobe,“.

Článok 10 ods. 1

V článku 10 ods. 1 protokolu sa slová

„A článok 2I“

nahrádzajú slovami

„ článku 2I a článku 2J“.

Na konci článku 10 ods. 1 protokolu sa pripája táto veta:

„Ak sa zmluvná strana konajúca podľa článku 5 ods. 1 rozhodne využiť financovanie z akéhokoľvek iného finančného mechanizmu, ktoré by mohlo pokryť časť jej dohodnutých prírastkových nákladov, táto časť nesmie byť krytá finančným mechanizmom podľa článku 10 tohto protokolu.“.

Článok 17

V článku 17 protokolu sa slová

„články 2A až 2I“ nahrádzajú slovami

„články 2A až 2J“.

Príloha A

Tabuľka pre skupinu I prílohy A k protokolu sa nahrádza touto tabuľkou:

SkupinaLátkaPotenciál poškodzovania ozónu*100-ročný potenciál globálneho otepľovania
Skupina I
CFCl3 (CFC-11) 1,0 4 750
CF2Cl2 (CFC-12) 1,0 10 900
C2F3Cl3 (CFC-113) 0,8 6 130
C2F4Cl2 (CFC-114) 1,0 10 000
C2F5Cl (CFC-115) 0,6 7 370

“.

Príloha C a príloha F

Tabuľka pre skupinu I prílohy C k protokolu sa nahrádza touto tabuľkou:

SkupinaLátkaPočet izomérovPotenciál poškodzovania ozónu*100-ročný potenciál globálneho otepľovania***
Skupina I
CHFCl2 (HCFC-21)** 1 0,04 151
CHF2Cl (HCFC-22)** 1 0,055 1810
CHFCl (HCFC-31) 1 0,02
C2HFCl4 (HCFC-121) 2 0,01 – 0,04
C2HF2Cl3 (HCFC-122) 3 0,02 – 0,08
C2HF3Cl2 (HCFC-123) 3 0,02 – 0,06 77
CHCl2CF3 (HCFC-123)** 0,02
C2HF4Cl (HCFC-124) 2 0,02 – 0,04 609
CHFClCF3 (HCFC-124)** 0,022
C2H2FCl3 (HCFC-131) 3 0,007 – 0,05
C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 4 0,008 – 0,05
C2H2F3Cl (HCFC-133) 3 0,02 – 0,06
C2H3FCl2 (HCFC-141) 3 0,005 – 0,07
CH3CFCl2 (HCFC-141b)** 0,11 725
C2H3F2Cl (HCFC-142) 3 0,008 – 0,07
CH3CF2Cl (HCFC-142b)** 0,065 2310
C2H4FCl (HCFC-151) 2 0,003 – 0,005
C3HFCl6 (HCFC-221) 5 0,015 – 0,07
C3HF2Cl5 (HCFC-222) 9 0,01 – 0,09
C3HF3Cl4 (HCFC-223) 12 0,01 – 0,08
C3HF4Cl3 (HCFC-224) 12 0,01 – 0,09
C3HF5Cl2 (HCFC-225) 9 0,02 – 0,07
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca)** - 0,025 122
CF2ClCF2CHClF (HCFC-225cb)** - 0,033 595
C3HF6Cl (HCFC-226) 5 0,02 – 0,10
C3H2FCl5 (HCFC-231) 9 0,05 – 0,09
C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 16 0,008 – 0,10
C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 18 0,007 – 0,23
C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 16 0,01 – 0,28
C3H2F5Cl (HCFC-235) 9 0,03 – 0,52
C3H3FCl4 (HCFC-241) 12 0,004 – 0,09
C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 18 0,005 – 0,13
C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 18 0,007 – 0,12
C3H3F4Cl (HCFC-244) 12 0,009 – 0,14
C3H4FCl3 (HCFC-251) 12 0,001 – 0,01
C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 16 0,005 – 0,04
C3H4F3Cl (HCFC-253) 12 0,003 – 0,03
C3H5FCl2 (HCFC-261) 9 0,002 – 0,02
C3H5F2Cl (HCFC-262) 9 0,002 – 0,02
C3H6FCl (HCFC-271) 5 0,001 – 0,03

“.

* Ak sa uvádza rozmedzie potenciálu poškodzovania ozónu (ODP), na účely tohto protokolu sa použije najvyššia hodnota v tomto rozmedzí. ODP uvedené ako jediná hodnota boli stanovené z výpočtov na základe laboratórnych meraní. Tie, ktoré sú uvedené ako rozmedzie, sú založené na odhadoch a sú menej presné. Rozmedzie sa týka izomérovej skupiny. Horná hodnota predstavuje odhad ODP izoméru s najvyššou hodnotou ODP a dolná hodnota predstavuje odhad ODP izoméru s najnižšou hodnotou ODP.

** Označuje obchodne najvýznamnejšie látky s uvedenými hodnotami ODP, ktoré sa majú použiť na účely tohto protokolu.

*** V prípade látok, pre ktoré sa neuvádza GWP (potenciál globálneho otepľovania), sa použije štandardná hodnota 0, pokiaľ hodnota GWP nie je vyznačená prostredníctvom postupu stanoveného v článku 2 ods. 9 písm. a) bode ii).

Za prílohu E k protokolu sa vkladá táto príloha F:

„Príloha F: Kontrolované látky

SkupinaLátka100-ročný potenciál
globálneho otepľovania
Skupina I
CHF2CHF2 HFC-134 1 100
CH2FCF3 HFC-134a 1 430
CH2FCHF2 HFC-143 353
CHF2CH2CF3 HFC-245fa 1 030
CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 794
CF3CHFCF3 HFC-227ea 3 220
CH2FCF2CF3 HFC-236cb 1 340
CHF2CHFCF3 HFC-236ea 1 370
CF3CH2CF3 HFC-236fa 9 810
CH2FCF2CHF2 HFC-245ca 693
CF3CHFCHFCF2CF3 HFC-43-10mee 1 640
CH2F2 HFC-32 675
CHF2CF3 HFC-125 3 500
CH3CF3 HFC-143a 4 470
CH3F HFC-41 92
CH2FCH2F HFC-152 53
CH3CHF2 HFC-152a 124
Skupina II
CHF3 HFC-23 14 800

.

Článok II

Vzťah k dodatku z roku 1999

Žiadny štát ani organizácia regionálnej hospodárskej integrácie nemôže uložiť listinu o ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení k tomuto dodatku, pokiaľ predtým alebo súčasne neuloží takúto listinu k dodatku prijatému na jedenástom zasadnutí zmluvných strán v Pekingu 3. decembra 1999.

Článok III

Vzťah k Rámcovému dohovoru OSN o zmene klímy a ku Kjótskemu protokolu k uvedenému dohovoru

Tento dodatok nemá mať za následok vyňatie fluórovaných uhľovodíkov z rozsahu záväzkov obsiahnutých v článkoch 4 a 12 Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy ani v článkoch 2, 5, 7 a 10 Kjótskeho protokolu k uvedenému dohovoru.

Článok IV

Nadobudnutie platnosti

1. S výnimkou uvedenou v odseku 2 tento dodatok nadobúda platnosť 1. januára 2019, ak bolo aspoň dvadsať listín o ratifikácii, prijatí alebo schválení dodatku uložených štátmi alebo organizáciami regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré sú zmluvnými stranami Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. Ak táto podmienka nie je splnená do uvedeného dňa, dodatok nadobúda platnosť deväťdesiatym dňom po splnení tejto podmienky.

2. Úpravy článku 4 protokolu „Regulácia obchodu so štátmi, ktoré nie sú zmluvnými stranami“ uvedené v článku I tohto dodatku nadobúdajú platnosť 1. januára 2033, ak bolo aspoň sedemdesiat listín o ratifikácii, prijatí alebo schválení dodatku uložených štátmi alebo organizáciami regionálnej hospodárskej integrácie, ktoré sú zmluvnými stranami Montrealského protokolu o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu. Ak táto podmienka nie je splnená do uvedeného dňa, dodatok nadobúda platnosť deväťdesiatym dňom po splnení tejto podmienky.

3. Na účely odsekov 1 a 2 sa nebude žiadna z týchto listín uložených organizáciou regionálnej hospodárskej integrácie pokladať za pridanú k listinám uloženým členskými štátmi tejto organizácie.

4. Po nadobudnutí platnosti tohto dodatku podľa odsekov 1 a 2 tento dodatok nadobúda platnosť pre každú ďalšiu zmluvnú stranu protokolu deväťdesiatym dňom po uložení jej listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení.

Článok V

Predbežné vykonávanie

Každá zmluvná strana môže kedykoľvek predtým, ako tento dodatok nadobudne platnosť, vyhlásiť, že bude predbežne vykonávať akékoľvek z kontrolných opatrení uvedených v článku 2J a príslušné oznamovacie povinnosti v článku 7 do tohto nadobudnutia platnosti.