Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
27.09.2018 271/2018 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky o nesúlade ustanovenia § 5b zákona č. 250/2007 Z. z.
26.09.2018 270/2018 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
26.09.2018 269/2018 Z. z. Zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
26.09.2018 268/2018 Z. z. Novela zákona o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
25.09.2018 267/2018 Z. z. Oznámenie o vydaní zberateľských euromincí pri príležitosti 400. výročia korunovácie Ferdinanda II. v Bratislave
25.09.2018 266/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020
25.09.2018 265/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov
24.09.2018 264/2018 Z. z. Novela nariadenia vlády na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
21.09.2018 263/2018 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o katastri nehnuteľností
20.09.2018 262/2018 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 232/2018 Z. z. o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
20.09.2018 261/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v JÚ pre podnikateľov a ZSČO
20.09.2018 260/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva
20.09.2018 259/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam
18.09.2018 258/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
18.09.2018 257/2018 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody o spolupráci medzi SR a Spojených štátov mexických v oblasti školstva, mládeže, športu a kultúry
18.09.2018 256/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
18.09.2018 255/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami
18.09.2018 254/2018 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
13.09.2018 253/2018 Z. z. Oznámenie o opatrení o sume školného v externej forme na vysokých školách na rok 2019/2020
13.09.2018 252/2018 Z. z. Vyhláška na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl
13.09.2018 251/2018 Z. z. Vyhláška o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania
06.09.2018 250/2018 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk
06.09.2018 249/2018 Z. z. Oznámenie o registri bankových úverov a záruk
04.09.2018 248/2018 Z. z. Oznámenie o reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov