Zákon č. 320/2018 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.11.2018
Účinnosť od 01.12.2018

OBSAH

320

ZÁKON

z 24. októbra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona č. 172/1998 Z. z., zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 289/2002 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 154/2011 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z. a zákona č. 377/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa doterajšia tabuľka nahrádza touto tabuľkou:


1.do500 obyvateľov1,65-násobok
2.od501do1 000 obyvateľov1,83-násobok
3.od1 001do3 000 obyvateľov2,20-násobok
4.od3 001do5 000 obyvateľov2,41-násobok
5.od5 001do10 000 obyvateľov2,60-násobok
6.od10 001do20 000 obyvateľov2,81-násobok
7.od20 001do50 000 obyvateľov3,21-násobok
8.od50 001do100 000 obyvateľov3,54-násobok
9.nad100 000 obyvateľov3,98-násobok
“.

2. V § 4 ods. 2 sa slová „o 70 %“ nahrádzajú slovami „o 60 %“.

3. V § 4 ods. 6 sa slová „1,49-násobok“ nahrádzajú slovami „1,65-násobok“.

4. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Po zániku mandátu starostu patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce v sume

a) dvojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jedno funkčné obdobie,

c) štvornásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia,

d) päťnásobku jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“.

5. V § 5 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Odstupné podľa odseku 1 nepatrí, ak došlo k zániku mandátu z dôvodov uvedených v osobitnom predpise.9)“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

6. V § 5 ods. 4 a 5 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2018.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.