Zákon č. 220/2011 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 281/2015 Z. z.(nepriamo), 55/2017 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 70/2011
Platnosť od 15.07.2011
Účinnosť od 01.06.2017
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2011 okrem čl. XI bodu 38, ktorý nadobúda účinnosť 31. októbra 2011, čl. I bodov 8, 15, 17 až 19, 21 až 28, 31 až 36, 40 § 56ac, čl. II bodov 2, 8, 9 a 18, čl. III, čl. V, čl. VI bodov 2 až 6, 16, 17, 24, 28, 29, 31, 33 až 42, 44...