Oznámenie č. 376/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru) a o uzavretí Revízie znenia textu Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskeho patentového dohovoru)

Čiastka 152/2002
Platnosť od 30.06.2002
Účinnosť od 01.07.2020
Redakčná poznámka

Dohovor a revízia dohovoru nadobudnú platnosť pre Slovenskú republiku 1. júla 2002.

OBSAH

DEVIATA ČASŤ - OSOBITNÉ DOHODY (Čl. 142 - Čl. 149a)
Časť II - Uznávanie (Čl. 9 - Čl. 11)