Oznámenie č. 5/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Platnosť od 13.01.2017
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. januára 2017. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2017.

5

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 14. decembra 2016 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z., oznámenie č. 156/2016 Z. z., oznámenie č. 175/2016 Z. z. a oznámenie č. 238/2016 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 1. januára 2017. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2017.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

Článok 1

Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európsky patentový dohovor) sa mení takto:

1. Pravidlo 51 ods. 2 znie:

„Ak nie je udržiavací poplatok zaplatený v lehote podľa odseku 1, stále môže byť zaplatený do šiestich mesiacov od uvedeného dátumu za predpokladu, že príplatok je tiež zaplatený v danej lehote. Právne následky uvedené v článku 86 ods. 1 nastanú uplynutím šesťmesačnej lehoty.“.

2. Pravidlo 162 ods. 2 znie:

„Ak nie sú poplatky za patentové nároky uhradené v lehote splatnosti, stále môžu byť zaplatené v lehote podľa pravidla 161 ods. 1 alebo 2, podľa toho, o aký prípad ide. Ak sú v tejto lehote podané zmenené patentové nároky, poplatky za patentové nároky sa vypočítajú na základe týchto zmenených patentových nárokov a musia byť zaplatené v tejto lehote.“.

Článok 2

Pravidlá 51 a 162 EPD zmenené podľa článku 1 tohto rozhodnutia nadobudnú platnosť 1. januára 2017.

Článok 3

Pravidlo 162 ods. 2 EPD zmenené podľa článku 1 tohto rozhodnutia sa týka všetkých EURO-PCT prihlášok, pri ktorých oznámenie podľa pravidiel 161 a 162 EPD nebolo vydané do dátumu nadobudnutia platnosti.

V Mníchove 14. decembra 2016

Anglické znenie textu