Oznámenie č. 201/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Platnosť od 03.08.2017

201

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 29. júna 2017 v Haagu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z., oznámenie č. 156/2016 Z. z., oznámenie č. 175/2016 Z. z., oznámenie č. 238/2016 Z. z. a oznámenie č. 5/2017 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 1. júla 2017. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2017.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

Článok 1

V pravidle 27 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) písmeno b) znie:

b) rastlín alebo živočíchov, ak technická uskutočniteľnosť vynálezu nie je obmedzená len na určitú odrodu rastlín alebo určité plemeno zvierat; pravidlo 28 ods. 2 tým nie je dotknuté;“.

Článok 2

Pravidlo 28 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení a dopĺňa takto:

1. Doterajší text pravidla 28 sa označuje ako odsek 1 písm. a) až d).

2. Pravidlo 28 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Podľa článku 53 písm. b) sa európske patenty neudelia na rastliny alebo zvieratá výlučne získané v podstate biologickým spôsobom.“.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. júla 2017. Pravidlá 27 a 28 EPD zmenené a doplnené podľa článkov 1 a 2 tohto rozhodnutia sa uplatnia na všetky európske patentové prihlášky podané v tento alebo neskorší deň, rovnako ako na európske patentové prihlášky a európske patenty, o ktorých nebolo k tomuto dňu rozhodnuté.

V Haagu 29. júna 2017.