Oznámenie č. 238/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Platnosť od 18.08.2016
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. júla 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2016.

238

OZNÁMENIE


Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 30. júna 2016 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z., oznámenie č. 165/2016 Z. z. a oznámenie č. 175/2016 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 1. júla 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2016.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

Článok 1

Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:

1. Pravidlo 9 ods. 1 znie:

„Európsky patentový úrad sa administratívne člení na generálne riaditeľstvá, ku ktorým patria oddelenia uvedené v čl. 15 písm. a) až e) a služby určené na riešenie právnych otázok, a vnútornú správu úradu.“.

2. Pravidlo 12 sa nahrádza novými pravidlami 12a až 12d, ktoré znejú:

„Pravidlo 12a

Organizácia a riadenie útvaru sťažnostných senátov a prezident sťažnostných senátov

(1) Sťažnostné senáty a veľký sťažnostný senát vrátane svojich registrov a podporných služieb sú samostatným organizačným útvarom (ďalej len „útvar sťažnostných senátov“), ktorý riadi prezident sťažnostných senátov. Predseda veľkého sťažnostného senátu koná ako prezident sťažnostných senátov. Prezidenta sťažnostných senátov menuje správna rada na základe spoločného návrhu výboru ustanoveného podľa pravidla 12c ods. 1 a prezidenta Európskeho patentového úradu. V prípade, že prezident sťažnostných senátov je neprítomný alebo chorý, zastupuje ho jeden z členov veľkého sťažnostného senátu v súlade s postupom určeným správnou radou.

(2) Prezident sťažnostných senátov riadi útvar sťažnostných senátov a na ten účel má pôsobnosť a právomoci, ktoré mu udelil prezident Európskeho patentového úradu. Pri výkone delegovaných pôsobností a právomocí zodpovedá prezident sťažnostných senátov výhradne správnej rade a podlieha jej hierarchickej a disciplinárnej právomoci.

(3) Bez ohľadu na čl. 10 ods. 2 písm. d) a čl. 46 prezident sťažnostných senátov pripravuje odôvodnenú žiadosť o rozpočet pre útvar sťažnostných senátov. Túto žiadosť preskúmajú a prerokujú príslušné oddelenia Európskeho patentového úradu, potom ju predseda sťažnostných senátov predloží výboru ustanovenému podľa pravidla 12c ods. 1, aby k nej zaujal stanovisko pred jej odovzdaním prezidentovi Európskeho patentového úradu, ktorý ju zahrnie do návrhu ročného rozpočtu. Prezident Európskeho patentového úradu poskytne prezidentovi sťažnostných senátov potrebné finančné zdroje určené v prijatom rozpočte.

(4) Prezident Európskeho patentového úradu poskytne prezidentovi sťažnostných senátov potrebné služby uvedené v pravidle 9 ods. 1 v medziach prijatého rozpočtu.

Pravidlo 12b

Prezídium sťažnostných senátov a rozdelenie práce sťažnostných senátov

(1) Samostatný orgán v rámci útvaru sťažnostných senátov („prezídium sťažnostných senátov“) pozostáva z prezidenta sťažnostných senátov, ktorý vykonáva funkciu predsedu, a dvanástich členov sťažnostných senátov, z ktorých sú šiesti predsedami a šiesti ostatnými členmi.

(2) Všetci členovia prezídia sú volení predsedami a členmi sťažnostných senátov na dva pracovné roky. Ak sa nedosiahne úplné obsadenie prezídia, prázdne miesta budú obsadené vymenovaním služobne najstarších predsedov a členov.

(3) Prezídium:

(a) prijíma rokovací poriadok pre voľbu a vymenovanie svojich členov;

(b) prijíma, bez ohľadu na opatrenia prijaté v súlade s čl. 10 ods. 2 písm. c) a čl. 33 ods. 2 písm. b), pravidlá správania členov a predsedov sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu, ktoré schvaľuje správna rada;

(c) radí prezidentovi sťažnostných senátov pri návrhoch na zmenu rokovacieho poriadku sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu;

(d) radí prezidentovi sťažnostných senátov v záležitostiach, ktoré sa týkajú fungovania útvaru sťažnostných senátov vo všeobecnosti.

(4) Pred začiatkom každého pracovného roka pridelí prezídium rozšírené o všetkých predsedov úlohy sťažnostným senátom. V rovnakom zložení rozhodne aj o sporoch týkajúcich sa zadelenia úloh medzi dva alebo viaceré sťažnostné senáty. Rozšírené prezídium určuje stálych a náhradných členov rôznych sťažnostných senátov. Ktorýkoľvek člen sťažnostného senátu môže byť vymenovaný za člena viacerých sťažnostných senátov. Tieto opatrenia sa môžu v prípade potreby meniť počas príslušného pracovného roka.

(5) Prezídium môže rozhodnúť, len ak je prítomných aspoň päť jeho členov, medzi ktorými je prezident sťažnostných senátov alebo jeho zástupca a predsedovia dvoch sťažnostných senátov. Pokiaľ ide o úlohy uvedené v odseku 4, musia byť prítomní deviati členovia vrátane prezidenta sťažnostných senátov alebo jeho zástupcu a predsedov troch sťažnostných senátov. Rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov; v prípade rovnosti hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.

(6) Správna rada môže prideliť úlohy sťažnostným senátom v súlade s čl. 134a ods. 1 písm. c).

Pravidlo 12c

Výbor sťažnostných senátov a postup prijímania rokovacieho poriadku sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu

(1) Správna rada ustanoví výbor (výbor sťažnostných senátov), ktorý radí jej a prezidentovi sťažnostných senátov v útvare sťažnostných senátov vo všeobecnosti a pri prijímaní rokovacieho poriadku sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu. Výbor sa skladá zo šiestich členov, ktorých menuje správna rada, z toho traja členovia sú zástupcami delegácií zmluvných štátov v zmysle čl. 26 a traja členovia sú z radov činných alebo bývalých sudcov medzinárodných alebo európskych súdov, alebo vnútroštátnych súdov zmluvných štátov. Prezident Európskeho patentového úradu a prezident sťažnostných senátov majú právo zúčastňovať sa na schôdzach výboru. Ďalšie podrobnosti, najmä pokiaľ ide o zloženie výboru, náhradných členov, pracovných dohôd a funkcií pri poradenstve útvaru sťažnostných senátov, určí správna rada v rozhodnutí o zriadení výboru.

(2) Na návrh prezidenta sťažnostných senátov a po tom, ako bola daná možnosť prezidentovi Európskeho patentového úradu sa k veci vyjadriť, výbor zriadený podľa odseku 1 prijme rokovací poriadok sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu.

Pravidlo 12d

Vymenovanie a opätovné vymenovanie členov, vrátane predsedov, odvolacích senátov a veľkého odvolacieho senátu

(1) Predseda veľkého sťažnostného senátu je pri svojom vymenovaní vymenovaný aj za právne kvalifikovaného člena sťažnostných senátov.

(2) Na základe poverenia prezidenta Európskeho patentového úradu má prezident sťažnostných senátov právo navrhnúť členov, vrátane predsedov, sťažnostných senátov a členov veľkého sťažnostného senátu správnej rade na schválenie a právo vyjadriť sa k ich opätovnému vymenovaniu (čl. 11 ods. 3) a k vymenovaniu a opätovnému vymenovaniu externých právne kvalifikovaných členov (čl. 11 ods. 5).

(3) Prezident sťažnostných senátov vykonáva právo vyjadriť sa o opätovných vymenovaniach podľa odseku 2 predložením odôvodneného stanoviska, vrátane ohodnotenia práce člena alebo predsedu, správnej rade. Kritériá pre hodnotenie práce určuje prezident sťažnostných senátov po konzultácii s výborom zriadeným podľa pravidla 12c ods. 1. Na základe pozitívneho stanoviska a hodnotenia výkonnosti a počtu pracovných miest podľa čl. 11 ods. 3 prípustného podľa prijatého rozpočtu útvaru sťažnostných senátov sú členovia, vrátane predsedov, sťažnostných senátov a veľkého sťažnostného senátu na konci ich päťročného obdobia opätovne vymenovaní podľa čl. 23 ods. 1.“.

3. Pravidlo 13 znie:

„Pravidlo 13

Schéma rozdelenia práce veľkého sťažnostného senátu

Pred začiatkom každého pracovného roka členovia sťažnostného senátu, vymenovaní podľa čl. 11 ods. 3, určia stálych a náhradných členov veľkého sťažnostného senátu v konaní podľa čl. 22 ods. 1 písm. a) a b) a stálych a náhradných členov v konaní podľa čl. 22 ods. 1 písm. c). Rozhodnutia sa môžu prijať, len ak je prítomných aspoň päť členov vrátane predsedu veľkého sťažnostného senátu alebo jeho zástupcu; v prípade rovnosti hlasov má predseda alebo jeho zástupca rozhodujúci hlas. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za hlas.“.

Článok 2

Odkazy v právnych textoch na pravidlá 12 a 13 Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru v znení platnom do 30. júna 2016 sa nahrádzajú odkazom na zodpovedajúce zmenené ustanovenia.

Článok 3

Ustanovenia uvedené v čl. 1 tohto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016.

V Mníchove 30. júna 2016

Anglické znenie textu