Oznámenie č. 208/2017 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov

Platnosť od 30.08.2017
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. októbra 2017. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. októbra 2017.

208

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 28. júna 2017 v Haagu prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z., oznámenie č. 165/2016 Z. z., oznámenie č. 175/2016 Z. z., oznámenie č. 238/2016 Z. z., oznámenie č. 5/2017 Z. z. a oznámenie č. 201/2017 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. októbra 2017. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. októbra 2017.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

Článok 1

Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:

1. Pravidlo 32 znie:

„Pravidlo 32

(1) Až do ukončenia technických príprav na zverejnenie európskej patentovej prihlášky môže prihlasovateľ informovať Európsky patentový úrad, že

(a) do zverejnenia oznámenia o udelení európskeho patentu alebo prípadne

(b) počas dvadsiatich rokov od dátumu podania, ak bola prihláška zamietnutá alebo vzatá späť, alebo považovaná za vzatú späť, sa sprístupnenie podľa pravidla 33 vykonáva iba vydaním vzorky nezávislému znalcovi, ktorého uvedie žiadateľ.

(2) Každá fyzická osoba môže byť uvedená ako znalec za predpokladu, že spĺňa požiadavky a povinnosti stanovené prezidentom Európskeho patentového úradu.

K uvedeniu znalca musí byť priložené vyhlásenie znalca, ktorým potvrdí, že spĺňa vyššie uvedené požiadavky a povinnosti a že si nie je vedomý žiadnych okolností, ktoré by mohli oprávnene spochybniť jeho nezávislosť, prípadne by mohli byť inak v rozpore s jeho funkciou znalca.

K uvedeniu znalca musí byť tiež priložené vyhlásenie znalca pre prihlasovateľa, ktorým preberá úlohu podľa pravidla 33, buď do dňa, keď sa končí platnosť patentu vo všetkých určených štátoch, alebo, ak bola žiadosť zamietnutá, vzatá späť alebo sa pokladá za vzatú späť, do dňa podľa odseku 1 písm. b); žiadateľ sa považuje za tretiu osobu.“.

2. V pravidle 33 odsek 6 znie:

(6) Európsky patentový úrad zverejní v Úradnom vestníku Európskeho patentového úradu zoznam depozitných inštitúcií uznávaných na účely pravidiel 31, 33 a 34.“.

Článok 2

(1) Zmeny pravidiel 32 a 33 EPD podľa článku 1 tohto rozhodnutia nadobudnú platnosť 1. októbra 2017.

(2) Zmenené pravidlá sa budú vzťahovať na európske patentové prihlášky, o ktorých nebolo ku dňu nadobudnutia platnosti týchto zmien rozhodnuté, ako aj na európske patentové prihlášky podané po tomto dni.

V Haagu 28. júna 2017