Oznámenie č. 175/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Platnosť od 13.05.2016
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2016.

175

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 14. októbra 2015 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z., oznámenie č. 65/2010 Z. z., oznámenie č. 66/2010 Z. z., oznámenie č. 475/2010 Z. z., oznámenie č. 476/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 63/2013 Z. z., oznámenie č. 70/2014 Z. z., oznámenie č. 71/2014 Z. z., oznámenie č. 72/2014 Z. z., oznámenie č. 148/2014 Z. z., oznámenie č. 408/2014 Z. z. a oznámenie č. 165/2016 Z. z.).

Zmeny nadobudnú platnosť 1. novembra 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. novembra 2016.


ZMENY VYKONÁVACIEHO PREDPISU K DOHOVORU O UDEĽOVANÍ EURÓPSKYCH PATENTOV (EURÓPSKEMU PATENTOVÉMU DOHOVORU)

Článok 1

Pravidlo 147 Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení takto:

Odseky 1 až 3 sa nahrádzajú týmito odsekmi 1 až 3:

1) Európsky patentový úrad zakladá, uchováva a ochraňuje spisy týkajúce sa všetkých európskych patentových prihlášok a európskych patentov v elektronickej podobe.

2) Prezident Európskeho patentového úradu určí všetky potrebné technické a správne opatrenia týkajúce sa správy elektronických spisov podľa odseku 1.

3) Dokumenty začlenené do elektronického spisu sa považujú za originály. Pôvodné papierové verzie takýchto dokumentov sa môžu skartovať až po uplynutí najmenej piatich rokov. Toto ochranné obdobie sa začína skončením roka, v ktorom bol dokument začlenený do elektronického spisu.“.

Článok 2

1) Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. novembra 2016.

2) Ustanovenia uvedené v článku 1 tohto rozhodnutia sa vzťahujú na všetky európske patentové prihlášky a európske patenty pod podmienkou, že doba uchovávania päť rokov stanovená v článku 147 ods. 3 EPD neuplynie pred 31. decembrom 2018 bez ohľadu na dátum, kedy bol dokument začlenený do elektronického spisu.

V Mníchove 14. októbra 2015

Anglické znenie textu