Oznámenie č. 239/2016 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Platnosť od 18.08.2016
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudli platnosť 1. júla 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2016.

239

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 29. júna 2016 v Mníchove prijaté zmeny Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 88/2004 Z. z., oznámenie č. 89/2004 Z. z., oznámenie č. 116/2004 Z. z., oznámenie č. 192/2005 Z. z., oznámenie č. 163/2006 Z. z., oznámenie č. 575/2007 Z. z., oznámenie č. 128/2008 Z. z., oznámenie č. 163/2009 Z. z., oznámenie č. 63/2010 Z. z., oznámenie č. 64/2010 Z. z., oznámenie č. 477/2010 Z. z., oznámenie č. 117/2012 Z. z. a oznámenie č. 69/2014 Z. z.).

Zmeny nadobudli platnosť 1. júla 2016. Pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň, t. j. 1. júla 2016.


ZMENY
Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Článok 1

Článok 11 Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) znie:

„Článok 11

Vrátenie poplatku za prieskum

Poplatok za prieskum podľa článku 94 ods. 1 Dohovoru sa vracia

a) v plnej výške, ak je európska patentová prihláška vzatá späť, zamietnutá alebo sa považuje za vzatú späť predtým, ako začal vecný prieskum;

b) vo výške 50 %, ak je európska patentová prihláška vzatá späť potom, ako začal vecný prieskum a

pred uplynutím lehoty na odpoveď na prvú výzvu vydanú samotným prieskumovým oddelením podľa článku 94 ods. 3 Dohovoru alebo

ak prieskumové oddelenie takú výzvu nevydalo, pred dátumom oznámenia podľa pravidla 71 ods. 3 Dohovoru.“.

Článok 2

1. Toto rozhodnutie nadobúda platnosť 1. júla 2016.

2. Článok 11 písm. a) Poplatkového poriadku zmenené týmto rozhodnutím sa bude vzťahovať na všetky európske patentové prihlášky, ktoré boli vzaté späť, zamietnuté alebo považované za vzaté späť 1. júla 2016 alebo po tomto dni.

3. Článok 11 písm. b) Poplatkového poriadku zmenené týmto rozhodnutím sa bude vzťahovať na všetky európske patentové prihlášky, pri ktorých vecný prieskum začne 1. novembra 2016 alebo po tomto dni.

V Mníchove 29. júna 2016

Anglické znenie textu