Oznámenie č. 66/2010 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 35/2010
Platnosť od 27.02.2010
Redakčná poznámka

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. januára 2011. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2011.

66

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Správnej rady Európskej patentovej organizácie boli 28. októbra 2009 v Mníchove prijaté zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) (oznámenie č. 376/2002 Z. z., oznámenie č. 58/2004 Z. z., oznámenie č. 191/2005 Z. z., oznámenie č. 590/2007 Z. z., oznámenie č. 111/2008 Z. z., oznámenie č. 125/2009 Z. z., oznámenie č. 354/2009 Z. z., oznámenie č. 355/2009 Z. z. a oznámenie č. 65/2010 Z. z.).

Zmeny Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) nadobudnú platnosť 1. januára 2011. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. januára 2011.

K oznámeniu č. 66/2010 Z. z.

ZMENY

Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Článok 1

Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) sa mení a dopĺňa takto:

1. Pravidlo 141 znie:

„Pravidlo 141

Informácia o stave techniky

(1) Prihlasovateľ uplatňujúci si právo prednosti v zmysle článku 87 predloží kópiu výsledkov rešerše vykonanej úradom, kde bola podaná skoršia prihláška spolu s európskou patentovou prihláškou, v prípade Euro-PCT prihlášky pri vstupe do európskej fázy, alebo bezodkladne potom, ako mu boli tieto výsledky sprístupnené.

(2) Kópia podľa odseku 1 sa považuje za riadne podanú, ak je dostupná Európskemu patentovému úradu a je súčasťou písomností európskej patentovej prihlášky podľa podmienok, ktoré určil prezident Európskeho patentového úradu.

(3) Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 a 2 môže Európsky patentový úrad vyzvať prihlasovateľa, aby v lehote dvoch mesiacov poskytol informácie o stave techniky v zmysle článku 124 ods. 1.“.

2. V časti IV hlave IV sa vkladá nové pravidlo 70b, ktoré znie:

„Pravidlo 70b

Žiadosť o kópiu výsledkov rešerše

(1) Ak Európsky patentový úrad zistí v čase, keď zodpovednosť prevezme prieskumové oddelenie, že prihlasovateľ nepredložil kópiu podľa pravidla 141 ods. 1 a nepovažuje ju za riadne podanú podľa pravidla 141 ods. 2, vyzve prihlasovateľa, aby do dvoch mesiacov predložil kópiu alebo vyhlásenie, že mu výsledky rešerše podľa pravidla 141 ods. 1 neboli sprístupnené.

(2) Ak prihlasovateľ neodpovie na výzvu podľa odseku 1 v stanovenej lehote, európska patentová prihláška sa považuje za vzatú späť.“.

Článok 2

(1) Ustanovenia článku 1 nadobúdajú platnosť 1. januára 2011.

(2) Pravidlo 141 zmenené článkom 1 bodom 1 tohto rozhodnutia a nové pravidlo 70b vložené týmto rozhodnutím sa bude uplatňovať pre európske patentové prihlášky a medzinárodné prihlášky podané v tento deň alebo po tomto dni.

V Mníchove 28. októbra 2009

Anglicke znenie textu