Vyhláška č. 105/1987 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona

Čiastka 23/1987
Platnosť od 16.12.1987
Účinnosť od 01.01.1988

105

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 10. decembra 1987,

ktorou sa určuje, ktoré choroby sa považujú za nákazlivé v zmysle Trestného zákona

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky podľa § 195 Trestného zákona č. 140/1961 Zb. ustanovuje:


§ 1

Za nákazlivé choroby v zmysle § 189 a 190 Trestného zákona sa považujú choroby uvedené v prílohe tejto vyhlášky.


§ 2

Zrušuje sa vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 46/1966 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1988.


Minister:

Pješčak v. r.


Príloha vyhlášky č. 105/1987 Zb.

Choroby, ktoré sa považujú za nákazlivé ľudské choroby v zmysle § 189 a 190 Trestného zákona

1. AIDS (syndróm získanej imunodeficiencie) vrátane jeho nosičstva

2. amébová úplavica (Amoebiasis)

3. besnota

4. botulizmus

5. brucelóza

6. čierny kašeľ

7. hemorhagické horúčky:

a) epidemická hemorhagická horúčka (Nephrosonephritis haemorrhagica)

b) iné hemorhagické horúčky vrátane horúčky vyvolanej vírusom Marburg a Ebola

8. horúčka Lassa

9. cholera ázijská

10. legionelóza

11. meningokoková meningitída

12. mor (Pestis)

13. kiahne (Variola vera) vrátane alastrimu

14. ornitóza a psitakóza

15. otravy a nákazy infekčného pôvodu šírené potravinami a vodou

16. paratýfy (A, B, C)

17. plynatá sneť

18. prenosná detská obrna (Poliomyelitis anterior acuta)

19. salmonelózy

20. slezinná sneť (Antrax)

21. sopľavka (Malleus)

22. šarlach

23. tetanus

24. trachóm

25. trichinóza

26. trichofýcia všetkých druhov

27. tuberkulóza pľúcna a mimopľúcna

28. tularémia

29. týfus brušný (Typhus abdominalis)

30. týfus škvrnitý (Typhus exanthematicus)

31. úplavica bacilárna (Dysentéria)

32. vírusový zápal pečene typu A

33. vírusový zápal pečene typu B

34. vírusový zápal pečene bližšie nešpecifikovaný

35. záškrt (Diphteria)

36. žltá zimnica (Febris flava)