Nájdených 13
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/2010 Z. z. Podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci 01.03.2010
191/2008 Z. z. Vyhláška o predpoklade na výkon štátnej správy lesného hospodárstva 01.07.2008
451/2006 Z. z. Vyhláška o odbornom lesnom hospodárovi 15.07.2006
441/2006 Z. z. Ppodrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti pre lesný hospodársky plán 15.07.2006
397/2006 Z. z. Vyhláška o lesnej stráži 01.07.2006
481/2006 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate 01.09.2006
32/1999 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi 01.03.1999
79/1995 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o lesnej stráži 01.05.1995
52/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi 17.03.1994
397/1990 Zb. Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava, ktorou sa pre pracovníkov trustu podnikov Vojenské lesy a majetky v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany upravujú niektoré náhrady podľa vyhlášky č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách
102/1977 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o lesnej stráži 01.01.1978
9/1976 Zb. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o kvalifikácii odborných lesných hospodárov 01.03.1976
12/1948 Zb. Zákon o zevním označení přísežné stráže, určené k ochraně lesů, polního majetku, myslivosti a rybářství. 17.05.1948