Vyhláška č. 481/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

Čiastka 183/2006
Platnosť od 18.08.2006
Účinnosť od 01.09.2006 do31.03.2016
Zrušený 116/2016 Z. z.

481

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 28. júla 2006,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o lesníckej rovnošate

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 66 písm. k) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti

a) o lesníckej rovnošate (ďalej len „rovnošata“) a jej súčastiach pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva,

b) o postupe pri prideľovaní rovnošaty, výdaji, obmene a evidencii rovnošatových súčastí,

c) o používaní a udržovaní rovnošaty a

d) o označení na rovnošate.

§ 2

(1) Rovnošata je tmavozelenej farby. Vyhotovuje sa vo veľkosti prispôsobenej postave zamestnanca a pozostáva z povinných rovnošatových súčastí a prípustných rovnošatových súčastí.

(2) Povinné rovnošatové súčasti sú čiapka letná, klobúk, čiapka zimná, sako, nohavice (ak ide o ženu, nohavice a sukňa), bundokošeľa, hubertus, šál, košeľa zelená, košeľa biela a viazanka. Prípustné rovnošatové súčasti sú golfky, lýtkovnice, plášť do dažďa, sveter, pracovné topánky, zimná zelená bunda a letná zelená bunda. Každá rovnošatová súčasť má svoje bodové ohodnotenie, ktoré je uvedené v prílohe č. 1.

(3) Označenie na rovnošate je jej povinnou súčasťou; skladá sa z výložiek umiestnených na golieri saka a nášivky umiestnenej na ľavom rukáve saka v strede medzi ramenom a lakťom. Na bundokošeli a svetri sa nášivka umiestňuje na ľavom rukáve v strede medzi ramenom a lakťom. Pre zamestnancov orgánov štátnej správy lesného hospodárstva (ďalej len „štátny zamestnanec“) sa vyhotovuje podľa prílohy č. 2.

(4) Označenie na lesníckej rovnošate zamestnancov fyzických osôb a právnických osôb, ktorí sú oprávnení nosiť lesnícku rovnošatu, nesmie byť zameniteľné s označením na rovnošate podľa odseku 3.

§ 3

(1) Rovnošata a jej súčasti sa prideľujú a vydávajú po vzniku štátnozamestnaneckého pomeru1) štátneho zamestnanca. Pri pridelení rovnošaty sa zamestnancovi vydajú všetky povinné rovnošatové súčasti.

(2) Štátny zamestnanec má v každom kalendárnom roku nárok na 4 150 bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí. Štátnemu zamestnancovi vzniká nárok na pridelenie bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí k 1. januáru. Ak vznikne štátnozamestnanecký pomer v priebehu kalendárneho roka, štátny zamestnanec má nárok na pridelenie pomernej časti bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí.

(3) Evidencia o vydaní rovnošatových súčastí sa vedie na evidenčnej karte lesníckej rovnošaty, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3. Prevzatie rovnošatových súčastí štátny zamestnanec potvrdzuje svojím podpisom. Odpis bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí pri povinných rovnošatových súčastiach sa vykonáva podľa hodnôt uvedených v prílohe č. 1 písm. a). Odpis bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí pri prípustných rovnošatových súčastiach sa vykonáva podľa nadobúdacej ceny spôsobom určeným v prílohe č. 1 písm. b).

(4) Počet bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí nemožno presiahnuť; to neplatí pri obmene prípustných rovnošatových súčastí, ak rozdiel medzi počtom bodov a obstarávacou cenou uhradí štátny zamestnanec z vlastných prostriedkov.

(5) Ak došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty alebo jej súčastí v dôsledku mimoriadnych udalostí, napríklad požiaru, havárie vozidla, bez zavinenia štátneho zamestnanca v čase výkonu jeho služobnej činnosti, môže orgán štátnej správy lesného hospodárstva prideliť štátnemu zamestnancovi rovnošatu alebo niektoré jej súčasti bez ohľadu na počet bodov určených na obmenu rovnošatových súčastí.

§ 4

(1) Štátny zamestnanec udržiava rovnošatu v riadnom stave. Vonkajší vzhľad rovnošaty sa nesmie meniť a upravovať. K rovnošate sa nosia hnedé topánky alebo čierne topánky.

(2) Ak štátny zamestnanec prestane spĺňať podmienky na pridelenie rovnošaty, najmä ak sa skončí štátnozamestnanecký pomer,2) vráti pridelenú rovnošatu, jej súčasti a označenie na rovnošate orgánu štátnej správy lesného hospodárstva, ktorý mu ju pridelil.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.


Miroslav Jureňa v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 481/2006 Z. z.

BODOVÉ OHODNOTENIE ROVNOŠATOVÝCH SÚČASTÍ

a) Povinné rovnošatové súčasti body
čiapka letná 320
klobúk 800
čiapka zimná 750
sako 2 460
nohavice 1 200
sukňa 950
bundokošeľa 460
hubertus 4 440
šál 160
košeľa zelená 370
košeľa biela 370
viazanka 170
Spolu: 12 450

b) Prípustné rovnošatové súčasti

Celková bodová hodnota zodpovedá nadobúdacej cene v Sk, t. j. 1 bod = 1 Sk.

Príloha č. 2

k vyhláške č. 481/2006 Z. z.

OZNAČENIE NA LESNÍCKEJ ROVNOŠATE PRE ZAMESTNANCOV ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY LESNÉHO HOSPODÁRSTVA

Časť I

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

1. Tmavozelené výložky, okraj výložiek pretkávaný zlatým lemovaním, v hornej časti výložiek veľké zlaté rozety, v dolnej časti výložiek zlatá lipová ratolesť;

minister – štyri rozety,

štátny tajomník – tri rozety,

generálny riaditeľ sekcie – dve rozety.

2. Tmavozelené výložky, okraj výložiek pretkávaný zlatým lemovaním, v hornej časti výložiek malé zlatozelené rozety, v dolnej časti výložiek zlatá lipová ratolesť;

riaditeľ odboru – štyri rozety,

vedúci oddelenia – tri rozety,

odborní zamestnanci – dve rozety.

Časť II

Krajské lesné úrady

Tmavozelené výložky, okraj výložiek pretkávaný dvojitým zlatým lemovaním, v hornej časti výložiek malé zlatozelené rozety, v dolnej časti výložiek zelená vetvička;

prednosta – štyri rozety,

zástupca prednostu – tri rozety,

ostatní odborní zamestnanci – dve rozety.

Časť III

Obvodné lesné úrady

Tmavozelené výložky, okraj výložiek pretkávaný jednoduchým zlatým lemovaním, v hornej časti výložiek malé zlatozelené rozety, v dolnej časti výložiek zelená vetvička;

prednosta – štyri rozety,

zástupca prednostu – tri rozety,

ostatní odborní zamestnanci – dve rozety.

Časť IV

Nášivka

Nášivka je tmavozelenej farby, okraj je zvýraznený zlatozeleným lemovaním. V strede je štátny znak Slovenskej republiky so zelenou vetvičkou. V hornom oblúku je označenie: „Štátna správa lesného hospodárstva Slovenskej republiky“. V dolnom oblúku je označenie: „Ministerstvo pôdohospodárstva SR“ pre štátnych zamestnancov ministerstva; označenie: „Krajský lesný úrad“ a názov sídla pre štátnych zamestnancov krajských lesných úradov; označenie: „Obvodný lesný úrad“ a názov sídla pre štátnych zamestnancov obvodných lesných úradov.

Príloha č. 3

k vyhláške č. 481/2006 Z. z.

VZOR

EVIDENČNÁ KARTA LESNÍCKEJ ROVNOŠATY

Vzor 03

Poznámky pod čiarou

1) § 16 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 39 až 43 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.