Vyhláška č. 32/1999 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi

Čiastka 14/1999
Platnosť od 27.02.1999 do14.07.2006
Účinnosť od 01.03.1999 do14.07.2006
Zrušený 326/2005 Z. z.

32

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 27. januára 1999,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o odbornom lesnom hospodárovi

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 52/1994 Z. z. o odbornom lesnom hospodárovi sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „ochrana lesov, lesotechnické meliorácie,“.

2. V § 3 ods. 2 písm. d) sa za slovo „prírody“ vkladajú slová „a krajiny“.

3. V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) ochrana lesov a lesotechnické meliorácie.“.

4. V § 6 odsek 5 znie:

(5) Na podanie žiadosti o opakovanú skúšku sa vzťahuje § 2 ods. 1. K žiadosti o opakovanú skúšku uchádzač priloží výpis z registra trestov nie starší ako šesť mesiacov. Náklady spojené s opakovanou skúškou znáša uchádzač.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

5. V § 6 ods. 6 sa slová „úspešné vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva,3)“ nahrádzajú slovami „splnenie osobitných kvalifikačných predpokladov na výkon štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva,3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch.“.

6. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Osvedčenie odborného lesného hospodára sa odníme

a) na jeden rok až päť rokov za neplnenie povinností uvedených v osobitnom predpise2) pod písmenami b), d), f), i) a j) a za opakované neplnenie povinností uvedených v odseku 1 alebo

b) natrvalo tomu, komu už raz bolo odňaté na určitú dobu za opätovné neplnenie povinností uvedených v osobitnom predpise.2)“.

7. V § 8 odsek 3 znie:

(3) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí osvedčenia vykoná orgán štátnej správy vyčiarknutie z evidencie a oznámi túto skutočnosť dotknutým vlastníkom, užívateľom a dotknutým orgánom štátnej správy lesného hospodárstva.“.

8. § 8 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Pri odňatí osvedčenia odborného lesného hospodára na určitú dobu možno tomu, komu bolo osvedčenie odobraté, vydať nové osvedčenie až po preskúšaní skúšobnou komisiou uvedenou v § 4 ods. 1 v rozsahu obsahového zamerania skúšky uvedeného v § 3 ods. 2. O absolvovaní preskúšania vydá skúšobná komisia uchádzačovi doklad, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4. Náklady spojené s preskúšaním znáša uchádzač.

(5) Vyznačenie v evidencii podľa odseku 1 a odobratie osvedčenia na určitú dobu sa vymaže po uplynutí piatich rokov.“.

9. V § 9 ods. 1 sa slová „v sume 5 až 10 Sk/ha za každý začatý mesiac“ nahrádzajú slovami „orgánom štátnej správy lesného hospodárstva primerane“.

10. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Pri určení odborného lesného hospodára ako právnickej osoby sa v rozhodnutí uvedú identifikačné údaje právnickej osoby a jej zamestnancov, ktorí budú túto činnosť vykonávať a sú držiteľmi osvedčenia podľa § 7 ods. 1.“.

11. V prílohe č. 3 sa slová „Oblastný lesný úrad“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad“ a slovo „Prednosta“ slovami „Vedúci odboru“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 1999.


Pavel Koncoš v. r.


Príloha k vyhláške č. 32/1999 Z. z.

Príloha 01