Vyhláška č. 441/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

Čiastka 164/2006
Platnosť od 14.07.2006
Účinnosť od 15.07.2006

441

Vyhláška

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 21. júna 2006,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 66 písm. e) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch ustanovuje:


§ 1

(1) Žiadosť o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu (ďalej len „skúška“) sa predkladá ministerstvu do 31. marca podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) doklad o vzdelaní,

b) doklad o absolvovaní praxe v hospodárskej úprave lesov v trvaní najmenej piatich rokov,

c) doklad o zaplatení správneho poplatku.1)

(3) Termín a miesto skúšky sa oznámi žiadateľovi písomne najneskôr 30 dní pred jej konaním.

§ 2

Skúškou sa overujú odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti

a) lesného hospodárstva,

b) katastra nehnuteľností,

c) pozemkových úprav a usporiadaní vlastníctva k pozemkom,

d) metód a technologických postupov hospodárskej úpravy lesov,

e) ochrany prírody a krajiny.

§ 3

(1) Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti doplnenej preverením odborných vedomostí a praktických zručností pri vyhotovení plánu v teréne. Písomná časť skúšky sa vykonáva formou testu. Ak účastník skúšky v písomnej časti nezodpovedal správne najmenej 70 % z požadovaných otázok, ústna časť skúšky sa nekoná. V ústnej časti skúšky účastník skúšky vyhovel, ak sa na tom uznesú najmenej traja členovia komisie.

(2) Výsledok skúšky sa hodnotí súhrnným klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(3) Po ukončení skúšky predseda komisie oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky, ktorý sa zapíše do protokolu, v ktorom sa vyhodnotí priebeh skúšky a výsledky všetkých účastníkov skúšky. Protokol podpísaný všetkými členmi komisie je podkladom na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu (ďalej len „plán“).

§ 4

(1) Skúška sa vykonáva pred päťčlennou skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“).

(2) Za predsedu a člena komisie možno vymenovať fyzickú osobu s vysokoškolským vzdelaním lesníckeho zamerania druhého stupňa alebo fyzickú osobu, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie plánu.

§ 5

Žiadateľovi, ktorý úspešne absolvoval skúšku, sa vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie plánu podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 po predložení dokladu o zaplatení správneho poplatku.2)

§ 6

(1) Žiadosť o vydanie osvedčenia o technickej spôsobilosti na vyhotovenie plánu sa predkladá ministerstvu do 31. marca podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

(2) Osvedčenie o technickej spôsobilosti na vyhotovenie plánu možno vydať po preukázaní možnosti využívať technické zariadenia a technológie potrebné na zabezpečenie vyhotovenia plánu uvedené v prílohe č. 4.

(3) Splnenie predpokladov technickej spôsobilosti na vyhotovenie plánu sa overuje pred komisiou. O výsledku overenia sa vyhotovuje protokol.

(4) Osvedčenie o technickej spôsobilosti fyzickej osoby na vyhotovenie plánu a osvedčenie o technickej spôsobilosti právnickej osoby na vyhotovenie plánu, ktorých vzor je uvedený v prílohe č. 5, sa vydáva na základe protokolu.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2006.


Zsolt Simon v. r.


Príloha č. 1

k vyhláške č. 441/2006 Z. z.

VZOR

ŽIADOSŤ o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu - Vzor

Príloha č. 2

k vyhláške č. 441/2006 Z. z.

OSVEDČENIE o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu - Vzor

Príloha č. 3

k vyhláške č. 441/2006 Z. z.

Časť A

ŽIADOSŤ o vydanie osvedčenia o technickej spôsobilosti fyzickej osoby na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu - Vzor

Časť B

ŽIADOSŤ o vydanie osvedčenia o technickej spôsobilosti právnickej osoby na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu - Vzor

Príloha č. 4

k vyhláške č. 441/2006 Z. z.

TECHNICKÉ ZARIADENIA A TECHNOLÓGIE POTREBNÉ NA ZABEZPEČENIE VYHOTOVENIA LESNÉHO HOSPODÁRSKEHO PLÁNU

1. Na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu treba mať k dispozícii

– aktuálny súbor právnych predpisov a usmernení na úseku lesného hospodárstva, poľovníctva a ochrany prírody,

– aktuálne pracovné postupy hospodárskej úpravy lesov,

– platné usmernenia Lesoprojektu Zvolen a Národného lesníckeho centra Zvolen,

– Technickú príručku hospodárskej úpravy lesov,

– značkový kľúč,

– rastové tabuľky drevín – zásoby pre priemerné pomery Slovenskej republiky,

– rastové tabuľky drevín – prebierkové percentá,

– kruhové plochy a počty stromov,

– rastové tabuľky – prírastky,

– diferencované rastové tabuľky,

– tabuľky jednotných objemových kriviek a výtvarnicových výšok,

– objemové tabuľky,

– grafikony na fenotypovú klasifikáciu.

2. Na zisťovanie stavu lesa treba mať k dispozícii

– priemerky pre každého zariaďovateľa a na vybavenie minimálne jednej štvorčlennej pracovnej skupiny,

– výškomer pre každého zariaďovateľa,

– relaskopický klinok, resp. analogickú technickú pomôcku,

– meračské pásmo,

– Presslerov vrták,

– črták.

3. Na mapovanie lesov a zisťovanie výmer treba mať k dispozícii

– softvér umožňujúci zisťovanie výmer a vyhotovenie lesníckej digitálnej mapy podľa platného informačného štandardu vydaného správcom tematického štátneho mapového diela s lesníckou tematikou,

– planimeter, resp. iné technické zariadenie (digitizér) alebo softvér zabezpečujúci zistenie plôch v predpísanom členení a presnosti,

– stereoskop – na klasifikáciu snímok,

– merací prístroj na buzolové merania s kompletným príslušenstvom s platnou kalibráciou, umožňujúci zameranie potrebného lesníckeho detailu s požadovanou presnosťou,

– prístrojovú techniku na lesnícke mapovanie na zhustenie bodového poľa klasicky: totálnu stanicu GPS, terénny automobil, na zhustenie bodového poľa analytickou aerotrianguláciou: PC (min. PENTIUM) + príslušné programové vybavenie,

– fotogrametrické vyhodnotenie leteckých snímok

analógové – stereometrograf, topokart a pod.,

digitálne – PC (min. pracovná stanica), skener, príslušné programové a prístrojové vybavenie,

– ostatné pomôcky na mapovanie lesov

tabuľky zodpovedajúce použitej metóde merania, mapovania (redukčné tabuľky a pod.), vynášaciu súpravu.

4. Na automatizované spracovanie lesného hospodárskeho plánu treba mať k dispozícii

– aktuálny softvérový balík hospodárskej úpravy lesov zabezpečujúci v príslušnom roku jednotné vyhotovenie opisu a plánu hospodárskych opatrení (AZ, ČISTOPIS, PREHL, PT), ako aj lesníckych máp, alebo s týmto softvérovým balíkom kompatibilný softvérový balík hospodárskej úpravy lesov zabezpečujúci vyhotovenie opisu porastov, plánu hospodárskych opatrení a lesníckych máp,

– aktualizovaný zápisník (tlačivo aktuálne pre rok vyhotovenia plánu),

– PC zodpovedajúceho radu umožňujúci použitie aktuálneho softvéru (resp. zmluvu o jeho prenájme).

Príloha č. 5

k vyhláške č. 441/2006 Z. z.

Časť A

OSVEDČENIE o technickej spôsobilosti fyzickej osoby na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu - Vzor

Časť B

OSVEDČENIE o technickej spôsobilosti právnickej osoby na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu - Vzor

Poznámky pod čiarou

1) Položka 5 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

2) Položka 5 písm. b) sadzobníka správnych poplatkov zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.