Oznámenie č. 397/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava, ktorou sa pre pracovníkov trustu podnikov Vojenské lesy a majetky v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany upravujú niektoré náhrady podľa vyhlášky č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách

Čiastka 67/1990
Platnosť od 28.09.1990
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

397

Federálne ministerstvo obrany

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a po prerokovaní s Ústredným výborom Federálneho odborového zväzu pracovníkov Česko-slovenskej armády výnos č. 5 z 21. septembra 1990, ktorým sa mení úprava Federálneho ministerstva národnej obrany z 29. januára 1986 č. 12080-FS/5-1986, ktorou sa pre pracovníkov trustu podnikov Vojenské lesy a majetky v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany upravujú niektoré náhrady podľa vyhlášky č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách.

Výnosom sa upravujú niektoré náležitosti cestovných náhrad robotníkov a technicko-hospodárskych pracovníkov štátneho podniku Vojenské lesy a majetky, koncern, ktorí bezprostredne riadia výrobu v teréne.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Je zverejnený v Zborníku výnosov FMO ročník 1990 a možno do neho nazrieť na Federálnom ministerstve obrany.