184

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 21. mája 2003

o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady

Vláda Slovenskej republiky podľa § 61 ods. 12 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nariaďuje:


§ 1

Obsah žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania

(1) Žiadosť o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania obsahuje

a) identifikačné údaje o osobe oprávnenej na uplatnenie nároku na náhradu:

1. meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov, obchodné meno podnikateľa a právnickej osoby,1)

2. dátum narodenia fyzickej osoby alebo identifikačné číslo podnikateľa a právnickej osoby,

3. adresu trvalého bydliska fyzickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu]; u cudzinca adresa prechodného pobytu,2) ak je na území Slovenskej republiky,

4. adresu sídla alebo miesta podnikania podnikateľa a právnickej osoby [názov ulice, orientačné (súpisné) číslo domu, názov obce, poštové smerovacie číslo, názov okresu]; u cudzinca oprávneného na podnikanie adresu prechodného pobytu,2) ak je na území Slovenskej republiky,

b) druh pozemku podľa § 2, 3 alebo 4,

c) výšku náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania,

d) odôvodnenie žiadosti.

(2) Prílohu žiadosti tvorí

a) doklad o vlastníctve pozemku nie starší ako tri mesiace,

b) písomné splnomocnenie spoluvlastníkov pozemku s úradne osvedčenými podpismi pre osobu oprávnenú na uplatnenie nároku na náhradu,

c) kópia katastrálnej mapy, porastovej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu pozemku v teréne,

d) kópie dokladov potvrdzujúcich obmedzenie bežného obhospodarovania, najmä rozhodnutie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, z ktorého obmedzenie bežného obhospodarovania vyplynulo,

e) znalecký posudok o výpočte náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania vrátane podkladov, na základe ktorých bol znalecký posudok vypracovaný, ak nie sú predložené podľa písmena d), a dokladu o výške nákladov za jeho vypracovanie,

f) čestné vyhlásenie o majetkovej ujme alebo inej náhrade uhradenej podľa osobitných predpisov3) do termínu podania žiadosti, ak ide o obmedzenie výkonu činnosti na základe požiadavky orgánu ochrany prírody,

g) čestné vyhlásenie o výške dotácií alebo príspevkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých na úhradu zvýšených nákladov na obhospodarovanie pozemku oproti bežnému obhospodarovaniu do termínu podania žiadosti,

h) čestné vyhlásenie, že poľnohospodársky pozemok bol bežne obhospodarovaný dva roky pred podaním žiadosti,4)

i) výpočet náhrady nákladov na vyhotovenie zmeneného predpisu lesného hospodárskeho plánu vrátane dokladov potvrdzujúcich správnosť výpočtu,5)

j) doklad o povolení činnosti podľa osobitných predpisov;6) doklad sa nevyžaduje, ak sa žiadosť vzťahuje na poľnohospodárske a lesné pozemky.

(3) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 môžu byť aj iné písomné doklady preukazujúce splnenie podmienok na úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania.

§ 2

Spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskom pozemku

(1) Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskom pozemku v dôsledku zvýšenia nákladov na bežné obhospodarovanie pozemku je finančne vyjadrený rozdiel medzi skutočnými nákladmi vynaloženými na obhospodarovanie pozemku a priemernými nákladmi v danej výrobnej oblasti v tom istom roku.

(2) Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskom pozemku v dôsledku zníženia produkcie je finančne vyjadrený rozdiel medzi priemernou produkciou v danej výrobnej oblasti a dosiahnutou produkciou v tom istom roku.

(3) Spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na poľnohospodárskom pozemku je uvedený v prílohe č. 1.

§ 3

Spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesnom pozemku

(1) Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesnom pozemku v dôsledku straty alebo zníženia výnosu z dreva v ľubovoľnom veku lesného porastu je finančne vyjadrený rozdiel výnosu z ťažby dreva v danej jednotke priestorového rozdelenia lesa pri bežnom obhospodarovaní a výnosu z ťažby dreva pri obmedzenom obhospodarovaní. Po úplnom nahradení straty výnosu z rubnej ťažby dreva v jednotke priestorového rozdelenia lesa vzniká nový nárok na náhradu až po uplynutí periódy rubnej doby.

(2) Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesnom pozemku v dôsledku zvýšených nákladov obhospodarovania je finančne vyjadrený rozdiel medzi nákladmi na požadované spôsoby obhospodarovania a nákladmi na bežné obhospodarovanie v jednotke priestorového rozdelenia lesa.

(3) Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesnom pozemku v dôsledku obmedzenia spracovania dreva pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch7) sa určuje podľa odsekov 1 a 2 so zohľadnením výnosov zo spracovaného dreva.

(4) Spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na lesnom pozemku je uvedený v prílohe č. 2.

§ 4

Spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na inom pozemku

(1) Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na inom pozemku, ako je uvedené v § 2 a 3 v dôsledku zvýšenia nákladov na obhospodarovanie, je finančne vyjadrený rozdiel medzi skutočnými odôvodnenými nákladmi a nákladmi na obhospodarovanie rovnakého pozemku v tom istom období pri bežnom obhospodarovaní.

(2) Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania na inom pozemku stratou alebo znížením produkcie je finančne vyjadrený rozdiel medzi dosiahnutou produkciou a produkciou dosiahnutou pri bežnom obhospodarovaní rovnakého pozemku v tom istom období.

(3) Spôsob výpočtu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na inom pozemku je uvedený v prílohe č. 3.


§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 24/2002 Z. z. o spôsobe výpočtu a úhrady majetkovej ujmy vzniknutej obmedzením bežného hospodárenia na pozemku, ktorý nie je vo vlastníctve štátu.

§ 6

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 184/2003 Z. z.

Příloha 01

SPÔSOB VÝPOČTU NÁHRADY ZA OBMEDZENIE BEŽNÉHO OBHOSPODAROVANIA NA POĽNOHOSPODÁRSKOM POZEMKU

A. Náhrada za zvýšenie nákladov na obhospodarovanie pozemku

1. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre rastlinnú výrobu v dôsledku zvýšenia nákladov (U1)

U1 = (V1sk - V1št) . p + Z

2. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre živočíšnu výrobu v dôsledku zvýšenia nákladov (U2)

U2 = (V2sk - V2št) . 3,65 . m + Z

B. Náhrada za zníženie produkcie

1. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre rastlinnú výrobu v dôsledku zníženia produkcie (U3)

U3 = (Q1št - Q1sk) . p + Z

2. Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania pre živočíšnu výrobu v dôsledku zníženia produkcie (U4)

U4 = (Q2št - Q2sk) . 3, 65 . m + Z

Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

V1sk - skutočné náklady pri obmedzení na 1 ha plodiny

V1št - priemerné náklady (štatistické) na 1 ha plodiny v príslušnej výrobnej oblasti

p - plocha pozemku s obmedzením bežného obhospodarovania v ha

V2sk - skutočné náklady pri obmedzení pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus

V2št - priemerné (štatistické) náklady pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus

m - počet kusov príslušnej kategórie zvierat, ktorých sa dotýka obmedzenie

Q1št - finančne vyjadrená priemerná (štatistická) produkcia plodiny na 1 ha v príslušnej výrobnej oblasti

Q1sk - finančne vyjadrená skutočná produkcia pri obmedzení na 1 ha v príslušnej výrobnej oblasti

Q2št - finančne vyjadrená priemerná (štatistická) produkcia pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus

Q2sk - finančne vyjadrená skutočná produkcia pri obmedzení pre príslušnú kategóriu hospodárskych zvierat na 100 kŕmnych dní a 1 kus

Z - náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (v Sk)

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 184/2003 Z. z.

Příloha 02

SPÔSOB VÝPOČTU NÁHRADY ZA OBMEDZENIE BEŽNÉHO OBHOSPODAROVANIA NA LESNOM POZEMKU

A. Náhrada za stratu výnosu z dreva - použije sa v územiach so zákazom ťažby dreva

U1,1 = Hporu . Df(u-a) + Z

Diskontácia Df(u-a) sa vykoná iba v prípade náhrady obmedzenia bežného obhospodarovania na lesných pozemkoch pred dosiahnutím veku rubnej doby bežného spôsobu obhospodarovania. V porastoch vo veku rubnej doby sa Df(u-a) = 1. V porastoch starších, ako je rubný vek, sa diskontácia uplatní iba v prípade, keď sa vychádza z hodnoty porastu v skutočnom veku (a).

Vzorec 01

B. Náhrada za zníženie výnosu z dreva

U1,2 = Hpora . (% Ťa,u - % Ťob) + Z

U2,2 = (PPpHa - PPzHa) . to + Z - použije sa v prípadoch zníženia výnosu z dreva v dôsledku účelovej zmeny zastúpenia drevín alebo zmeny (predĺženia) rubnej doby.

C. Náhrada za zvýšenie nákladov na bežné obhospodarovanie pozemku

U3 = (Ncp - Ncb) . Ťa (m3) + (Ncp - Ncb) . P (ha) + Z

Pri výpočte výšky náhrady za obmedzenia bežného obhospodarovania zo zvýšenia nákladov na pestovnú činnosť sa zohľadňujú iba náklady skutočne realizovaných výkonov pestovnej činnosti. Výška zvýšených nákladov pestovnej činnosti oproti nákladom pri bežnom obhospodarovaní sa odvodí spravidla zo skutočných prevádzkových pomerov subjektov obhospodarujúcich les, respektíve v prípade neexistovania takýchto podkladov pomocou priemerného koeficienta 1,6.

D. Náhrada v prípade mimoriadnych okolností prírodných a antropogénnych kalamít

Vzorec 02

Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

Un,m - vzorce výpočtu náhrady, n - druh obmedzenia bežného obhospodarovania, m - poradie vzorcov na výpočet daného druhu obmedzenia bežného obhospodarovania

to - doba obmedzenia obhospodarovania v rokoch

Hpor a,u - cena porastu v skutočnom veku (a) alebo vo veku rubnej doby (u) podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov

Zu - zásoba dreva na pni v rubnej dobe (u)

a,u - ťažbové percento skutočne vykonaných predrubných a rubných ťažieb vo veku (a) alebo vo veku (u)

ob - ťažbové percento obmedzených predrubných a rubných ťažieb

Ťa - skutočná ťažba predrubná a rubná v m3 vo veku (u)

PPpHa - priemerný prírastok hodnotový dreva na pni v Sk . m-3 alebo Sk . ha-1 v rubnej dobe potenciálneho zastúpenia drevín

PPzHa - priemerný prírastok ceny dreva na pni v Sk . m-3 alebo Sk . ha-1 v rubnej dobe zmeneného cieľového zastúpenia drevín alebo v zmenenej rubnej dobe

Ncp - celkové náklady požadovaného spôsobu obhospodarovania, a to v Sk . m-3 ťažby dreva alebo v Sk . ha-1 lesa v pestovnej činnosti

Ncb - celkové náklady bežného spôsobu obhospodarovania, a to v Sk.m-3 ťažby dreva alebo v Sk . ha-1 lesa v pestovnej činnosti

P(ha) - plocha lesa v ha (na štyri desatinné miesta)

OkHa - hodnota vyťaženej a realizovanej kalamitnej produkcie dreva v cenách dreva na pni

Oka - objem spracovaného a predaného kalamitného dreva v m3

Cka - priemerná trhová cena m3 kalamitného dreva na pni

Df(u-a) - diskontačný faktor, ktorým sa upravuje očakávaná hodnota vo veku (u) na skutočnú hodnotu vo veku (a) pri úrokovej miere p = 3 %

Z - náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (v Sk)

V ťažbovej činnosti sa obmedzenie bežného obhospodarovania týka výkonov ťažby a sústreďovania dreva. Výška nákladov požadovaného obhospodarovania sa stanoví v konkrétnych podmienkach užívateľa lesov, respektíve v prípade nemožnosti ich získania použitím koeficientov v uvedenej tabuľke:

Ťažba dreva Sústreďovanie dreva
Hospodársky spôsob
Holorubný Podrastový Holorubný Podrastový
Technológia
T L T L T L T L
1 2 3 4 5 6 7 8
Koeficienty
1 1,2 1,4 1,6 1 1,3 1,5 1,6
stl. 1 x koef. 1 stl. 1 x koef. 1,2 stl. 1 x koef. 1,4 stl. 3 x koef. 1,6 stl. 5 x koef. 1 stl. 5 x koef. 1,3 stl. 1 x koef. 1,5 stl. 7 x koef. 1,6

T - Traktorový terén

L - Lanovkový terén

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 184/2003 Z. z.

Příloha 03

SPÔSOB VÝPOČTU NÁHRADY ZA OBMEDZENIE BEŽNÉHO OBHOSPODAROVANIA NA INOM POZEMKU

A. Náhrada za zvýšenie nákladov na obhospodarovanie pozemku (U1)

U1= Uzv - Ubob + Z

B. Náhrada za zvýšenie alebo stratu produkcie (U2)

U2= Upbob - Upobob + Z

Význam premenných (symbolov) vo vzorcoch

Uzv - skutočne odôvodnené náklady na obhospodarovanie pozemku

Ubob - náklady na obhospodarovanie pozemku pri bežnom obhospodarovaní

Upbob - finančne vyjadrená produkcia dosiahnutá pri bežnom obhospodarovaní (Sk)

Upobob - finančne vyjadrená produkcia dosiahnutá pri obmedzení bežného obhospodarovania (Sk)

Z - náklady na vyhotovenie znaleckého posudku (v Sk)

Poznámky pod čiarou

1) § 2 Obchodného zákonníka.

2) Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z. z.

4) § 61 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

5) § 61 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

6) Napríklad § 13, 32, 33, 39, 39b, 39c a 40 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 24 až 28 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., § 11 a 12 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 29 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 47 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, § 4 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 29 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.

7) § 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.

1)
§ 2 Obchodného zákonníka.

2)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3)
Napríklad § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 83/2000 Z. z.

4)
§ 61 ods. 2 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

5)
§ 61 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.

6)
Napríklad § 13, 32, 33, 39, 39b, 39c a 40 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 24 až 28 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., § 11 a 12 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 7 a 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 29 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 47 zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, § 4 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 29 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve.

7)
§ 21 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva.