320

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

z 28. septembra 2011

o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o rozsahu, spôsobe a o podmienkach poskytovania podpory na podnikanie v lesnom hospodárstve a rozvoji vidieka formou dotácie (ďalej len „dotácia“).

§ 2

Dotácia na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch

(1) Dotáciu na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch1) možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je podnikateľ hospodáriaci na lesných pozemkoch2) (ďalej len „obhospodarovateľ lesa“).

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa, ktorého mladý lesný porast

a) nie je starší ako sedem rokov od vzniku holiny,

b) vznikol po náhodnej ťažbe,

c) je obhospodarovaný podľa programu starostlivosti o lesy,3)

d) skontroloval príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva4) a vydal potvrdenie o tom, že lesný porast je zabezpečený.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do výšky sadzby na hektár zabezpečeného mladého lesného porastu5) v príslušnom hospodárskom súbore lesných typov zverejnenej vo výzve podľa § 7 ods. 2 písm. c).

(4) Výška dotácie podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1.

(5) Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je

a) výpočet sumy,

b) potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva podľa odseku 2 písm. d) a že je lesný porast obhospodarovaný podľa programu starostlivosti o lesy.

§ 3

Dotácia na rozvoj rekreačných funkcií lesov

(1) Dotáciu na rozvoj rekreačných funkcií lesov možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obhospodarovateľ lesa.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa, ktorému odborný lesný hospodár6) a príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva potvrdí projekt.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených v projekte.

(4) Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 3 sú náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú po predložení žiadosti na

a) budovanie a údržbu lesných chodníkov a cyklistických trás v lese,

b) značenie a údržbu značenia lesných chodníkov a cyklistických trás v lese,

c) budovanie a údržbu turistických zariadení súvisiacich s infraštruktúrou pre návštevníkov lesa vrátane zariadení pre zdravotne postihnuté osoby.

(5) Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je

a) projekt, ktorého obsah je zverejnený podľa § 7 ods. 2 písm. b),

b) súhlas alebo výnimka na vykonanie činností uvedených v projekte, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu.7)

§ 4

Dotácia na propagáciu

(1) Dotáciu na propagáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obhospodarovateľ lesa.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených v projekte, ktorými sú náklady alebo výdavky na propagáciu

a) lesov a lesníctva alebo

b) produktov z lesa.

(3) Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami na účel podľa odseku 2 sú náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú po predložení žiadosti na

a) tlač informačných materiálov o lesoch a lesnej produkcii,

b) prezentáciu lesov a lesnej produkcie v elektronických a tlačových médiách,

c) organizáciu seminárov a rôznych akcií pre styk s verejnosťou so zameraním na problematiku lesníctva.

(4) Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je projekt, ktorého obsah je zverejnený podľa § 7 ods. 2 písm. b).

§ 5

Dotácia na ochranné a obranné opatrenia proti podkôrnemu hmyzu

(1) Dotáciu na ochranné a obranné opatrenia8) proti podkôrnemu hmyzu v lesných porastoch9) so zastúpením smreka možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obhospodarovateľ lesa.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť obhospodarovateľovi lesa,

a) ktorému odborný lesný hospodár a príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva potvrdí projekt,

b) ktorému príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva vydal potvrdenie o tom, že práce súvisiace s poskytnutou dotáciou podľa odseku 1 sa vykonali podľa projektu,

c) ktorého lesné porasty uvedené v projekte majú zastúpenie smreka podľa opisu porastov a hospodárskych opatrení v programe starostlivosti o lesy viac ako 50 %.

(3) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov uvedených v projekte, ktoré vzniknú po predložení žiadosti na

a) vykonávanie kontroly výskytu podkôrneho hmyzu a jeho monitoring,

b) realizáciu ochranných opatrení proti šíreniu podkôrneho hmyzu,

c) realizáciu obranných opatrení proti šíreniu podkôrneho hmyzu a následným sekundárnym škodlivým činiteľom,

d) kladenie lapákov,

e) nákup a rozmiestnenie lapačov a feromónových prípravkov,

f) asanáciu lapákov odkôrnením alebo chemickým ošetrením,

g) chemické ošetrenie alebo odkôrnenie odvážaného neodkôrneného dreva napadnutého podkôrnym hmyzom,

h) použitie biologických prípravkov a metód na ochranu a obranu proti podkôrnemu hmyzu,

i) spracovanie napadnutých a poškodených stromov,

j) ošetrenie napadnutých a poškodených stromov,

k) ďalšie opatrenia na zabezpečenie hygieny lesných porastov.

(4) Oprávnenými nákladmi alebo výdavkami podľa odseku 3 sú aj náklady alebo výdavky, ktoré vzniknú pred predložením žiadosti, ak sa dotácia poskytne podľa osobitného predpisu.10)

(5) Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je

a) projekt, ktorého obsah je zverejnený vo výzve podľa § 7 ods. 2 písm. b),

b) súhlas alebo výnimka na vykonanie činností uvedených v projekte, ak sa vyžaduje podľa osobitného predpisu,7)

c) vyhlásenie obhospodarovateľa lesa o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokov a v príslušnom rozpočtovom roku podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2, ak sa dotácia poskytne podľa odseku 4.

(6) Prijímateľ predkladá pri zúčtovaní dotácie potvrdenie podľa odseku 2 písm. b).

§ 6

Dotácia na účasť obhospodarovateľa lesa na výstave

(1) Dotáciu na účasť na výstave, ktorá je uvedená v kalendári výstav, možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obhospodarovateľ lesa.

(2) Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytnúť do 100 % oprávnených nákladov alebo výdavkov, ktoré vznikli pred aj po predložení žiadosti, a sú nimi:

a) účastnícky poplatok, ktorý zahŕňa

1. registračný poplatok,

2. výstavbu a zariadenie výstavného stánku,

3. zavedenie elektrickej energie, spotrebu elektrickej energie a revíznu správu,

4. zavedenie prívodu vody a odtoku odpadovej vody,

b) prenájom výstavných priestorov.

(3) Dotáciu možno poskytnúť najviac do 3 320 eur na jednu výstavu v príslušnom rozpočtovom roku a nesmie presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.10)

(4) Výška dotácie podľa odseku 1 sa vypočíta podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

(5) Prílohou k žiadosti okrem príloh uvedených v § 7 ods. 4 je

a) kópia dokladu o uhradených nákladoch alebo výdavkoch, ktoré vznikli pred predložením žiadosti, alebo záväzná prihláška na výstavu potvrdená organizátorom výstavy s dokladom o výške nákladov alebo výdavkov, ktoré vzniknú po predložení žiadosti,

b) výpočet požiadavky,

c) vyhlásenie podľa § 5 ods. 5 písm. c).


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 7

(1) Dotáciu poskytne platobná agentúra žiadateľovi po predložení žiadosti a splnení ustanovených podmienok.

(2) Žiadosť sa predkladá na základe výzvy na predkladanie žiadosti o dotáciu (ďalej len „výzva“) zverejnenej na webovom sídle platobnej agentúry. Súčasťou výzvy je

a) vzor žiadosti,

b) obsah projektu, ak sa dotácia poskytne podľa § 3 až 5.

c) sadzba na účely podľa § 2,

d) zoznam kritérií na hodnotenie podniku v ťažkostiach,

e) termín predloženia žiadosti,

f) miesto predloženia žiadosti,

g) ďalšie pokyny ministerstva a platobnej agentúry.

(3) Dotáciu poskytne platobná agentúra po uzatvorení písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“).

(4) Prílohou k žiadosti je

a) doklad uvedený v osobitnom predpise,11)

b) kópia zmluvy alebo potvrdenie o zriadení osobitného účtu v banke na účel prijatia dotácie,

c) kópia výpisu z obchodného registra, nie staršia ako 60 dní, ak ide o dotovanú osobu alebo inú dotovanú osobu,

d) kópia výpisu zo živnostenského registra, nie staršia ako 60 dní, ak ide o fyzickú osobu,

e) kópia osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka, s potvrdením obecného úradu, že osvedčenie trvá, nie staršie ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,

f) kópia výpisu z registra pozemkových spoločenstiev s právnou subjektivitou, nie staršia ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,

g) kópia výpisu z registra združení s právnou subjektivitou, nie staršia ako 60 dní, a kópia potvrdenia o pridelení identifikačného čísla,

h) kópia osvedčenia o registrácii pre daň z pridanej hodnoty.

(5) Dotáciu možno poskytnúť, ak žiadateľ nepoberá dotáciu na to isté podporné opatrenie z rozvojových programov poľnohospodárstva a rozvoja vidieka alebo z iných verejných zdrojov a plní ostatné podmienky uvedené v osobitnom predpise.12)

(6) Za oprávnený náklad sa podľa tejto vyhlášky nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak žiadateľ o dotáciu môže odpočítať daň z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu.13)

(7) Ak sa dotácia poskytne podľa § 5 ods. 4 a § 6, žiadateľ nesmie byť podnikom v ťažkostiach14) a musí spĺňať podmienky podľa osobitných predpisov15) a kritériá zverejnené vo výzve.

§ 8

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.16)

§ 9

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.


Zsolt Simon v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 320/2011 Z. z.

Výpočet požiadavky o dotáciu podľa § 2

VZOR 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 320/2011 Z. z.

Vyhlásenie o celkovej minimálnej pomoci prijatej počas predchádzajúcich dvoch rozpočtových rokov a v príslušnom rozpočtovom roku

VZOR 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 320/2011 Z. z.

Výpočet požiadavky o dotáciu

VZOR 03

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. i) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.

2) § 2 písm. p) zákona č. 326/2005 Z. z.

3) § 40 zákona č. 326/2005 Z. z.

4) § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z.

5) § 20 ods. 7 zákona č. 326/2005 Z. z.

6) § 47 zákona č. 326/2005 Z. z.

7) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

8) § 28 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z.

9) § 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.

10) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).

11) § 8a ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

12) § 8a ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 383/2008 Z. z.

13) Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

14) Bod 2.2. usmernenia spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (Ú. v. EÚ C 244, 1. 10. 2004).

15) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis (Ú. v. EÚ L 379, 28. 12. 2006).
Nariadenie Komisie (ES) č. 1535/2007 z 20. decembra 2007 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o ES na pomoc de minimis v sektore poľnohospodárskej výroby (Ú. v. EÚ L 337, 21. 12. 2007).

16) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 98/34/ES z 22 júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 20) v platnom znení.