Vyhláška č. 25/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 21.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

25

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 15. februára 2017,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 536/2008 Z. z., vyhlášky č. 235/2010 Z. z. a vyhlášky č. 514/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Úvodná veta znie:

„Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 204 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:“.

2. V § 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podrobnosti o iných zoznamoch, prehľadoch a prílohách,“.

3. V § 1 písmeno c) znie:

c) podrobnosti o výške, druhu a spôsobe určenia odmeny a úhrade výdavkov predbežného správcu vrátane paušálnych náhrad za výdavky predbežného správcu a podrobnosti o výške a spôsobe určenia odmeny správcu v konkurze, v reštrukturalizácii a v konaniach o oddlžení vrátane paušálnych náhrad za nevyhnutné výdavky spojené s vedením konania,“.

4. § 1 sa dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) čo sa rozumie majetkom väčšej hodnoty, nehnuteľnosťou väčšej hodnoty, nehnuteľnosťou menšej hodnoty a kto sa považuje za drobného veriteľa,

j) podrobnosti o procesoch speňažovania majetku počas konkurzu.“.

5. Nadpis § 3 sa vypúšťa.

6. V § 3 sa slová „sa zverejní na internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „a elektronická podoba formulárov na podávanie návrhov podľa štvrtej časti zákona sa zverejní na webovom sídle“.

7. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Výška preddavku na úhradu odmeny, výdavkov a paušálnych náhrad predbežného správcu

(1) Preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu podľa druhej časti zákona je 1 500 eur.

(2) Ak ide o pristúpenie do konkurzného konania (§ 24 ods. 2 zákona), preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu sa nevyberá; už zložený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu sa pristupujúcemu účastníkovi konkurzného konania vráti.

(3) Ak si predbežný správca uplatní namiesto nároku na náhradu preukázaných výdavkov (§ 21 ods. 3 zákona) nárok na paušálnu náhradu výdavkov a nie sú tu skutočnosti podľa § 11 ods. 4 alebo ods. 5, predbežný správca má nárok na paušálnu náhradu výdavkov, ktorá je 1 500 eur. V tejto paušálnej náhrade výdavkov je zahrnutý aj nárok na odmenu predbežného správcu a náhrada všetkých výdavkov predbežného správcu vynaložených na zisťovanie majetku dlžníka vrátane prípadnej dane z pridanej hodnoty. Ak si predbežný správca uplatní paušálnu náhradu výdavkov, postup podľa § 10 sa nepoužije.“.

8. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Výška preddavku na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v konaniach o oddlžení

Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v konaniach o oddlžení je 500 eur.“.

9. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Výška preddavku na úhradu nákladov konkurzu

Preddavok na úhradu nákladov konkurzu podľa druhej časti zákona je 6 500 eur.“.

10. V § 9 odsek 1 znie:

(1) Súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku vedené podľa druhej časti zákona (§ 20 ods. 1 zákona) vtedy, ak zistí, že majetok dlžníka nemá hodnotu ani 6 500 eur.“.

11. V § 9 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

12. V § 11 odsek 1 znie:

(1) Za výkon funkcie predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu podľa druhej časti zákona patrí predbežnému správcovi paušálna odmena 500 eur.“.

13. V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

14. V § 11 ods. 2 sa slová „497,91 eura pri fyzickej osobe a 995,82 eura pri právnickej osobe“ nahrádzajú slovami „1 000 eur“.

15. V § 12 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

16. V § 12 odsek 1 znie:

(1) Za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov patrí správcovi paušálna odmena v sume

a) 2 300 eur, ak hodnota majetku uvedená v súpise majetku podstát (ďalej len „súpisová hodnota majetku“) zapísaného do súpisu majetku podstát (ďalej len „súpis“) bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov nepresahuje 33 000 eur,

b) 4 600 eur, ak súpisová hodnota majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov presahuje 33 000 eur, ale nepresahuje 100 000 eur,

c) 6 600 eur v ostatných prípadoch.“.

17. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12a

Paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania
podľa štvrtej časti zákona

(1) Za výkon funkcie v konaniach podľa štvrtej časti zákona patrí správcovi paušálna odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v súhrnnej výške 500 eur.

(2) Ak súd rozhodol o odvolaní správcu z funkcie do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty, odvolaný správca nárok na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania nemá. Ak súd rozhodol o odvolaní správcu z funkcie po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, odvolaný správca má nárok na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v rozsahu jednej polovice zo sumy podľa odseku 1.

(3) V konaní o určení splátkového kalendára má nárok na paušálnu odmenu a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti len správca vykonávajúci funkciu v čase skončenia konania.“.

18. V § 13 ods. 1 prvej vete sa za slovo „veriteľov“ vkladajú slová „v konkurze podľa druhej časti zákona“.

19. V § 13 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Odmena z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa štvrtej časti zákona.“.

20. V § 14 ods. 1 sa slová „331 939,19 eura“ nahrádzajú slovami „330 000 eur“.

21. V § 20 odsek 1 znie:

(1) Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:

a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,

b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,

c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %,

d) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 13 %,

e) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 12 %,

f) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 3 %,

g) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 1 %.“.

22. V § 22 odsek 1 znie:

(1) Za speňaženie súboru majetku jedným právnym úkonom alebo navzájom súvisiacimi právnymi úkonmi alebo za speňaženie podniku alebo časti podniku patrí správcovi odmena z výťažku takto:

a) zo sumy výťažku do 330 eur 16 %,

b) zo sumy výťažku nad 330 eur 15 %,

c) zo sumy výťažku nad 3 330 eur 14 %,

d) zo sumy výťažku nad 33 330 eur 13 %,

e) zo sumy výťažku nad 333 330 eur 6 %,

f) zo sumy výťažku nad 3 333 330 eur 3 %,

g) zo sumy výťažku nad 33 333 330 eur 1 %.“.

23. V § 23 ods. 1 sa slová „3 319,39 eura“ nahrádzajú slovami „3 330 eur“.

24. § 24 vrátane nadpisu znie:

㤠24

Paušálna odmena správcu ustanoveného náhodným výberom v reštrukturalizácii

(1) Za prevzatie prípadu patrí správcovi, ktorý bol ustanovený náhodným výberom pri povolení reštrukturalizácie, paušálna odmena 10 000 eur.

(2) Za výkon funkcie počas reštrukturalizácie patrí správcovi ustanovenému náhodným výberom paušálna odmena

a) 3 000 eur mesačne za každý aj začatý kalendárny mesiac, ak ide o dlžníka, ktorý dosiahol za uplynulý účtovný rok obrat aspoň 10 000 000 eur, ku dňu povolenia reštrukturalizácie má aspoň 300 zamestnancov alebo podľa poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky má majetok aspoň 10 000 000 eur,

b) 2 000 eur mesačne za každý aj začatý kalendárny mesiac, ak ide o dlžníka, ktorý dosiahol za uplynulý účtovný rok obrat aspoň 5 000 000 eur, ku dňu povolenia reštrukturalizácie má aspoň 100 zamestnancov alebo podľa poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky má majetok aspoň 5 000 000 eur,

c) 1 000 eur mesačne za každý aj začatý kalendárny mesiac v ostatných prípadoch.

(3) Nárok na odmenu správcu podľa odseku 1 je splatný zálohovo do siedmich pracovných dní od povolenia reštrukturalizácie.

(4) Nárok na odmenu správcu podľa odseku 2 je splatný do siedmich pracovných dní od začatia kalendárneho mesiaca, za ktorý správcovi odmena patrí.“.

25. Za § 24 sa vkladajú § 24a a 24b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠24a

Paušálna náhrada za prácu s registrom úpadcov

Za naskenovanie a vloženie dokumentov do registra úpadcov patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojená s týmito činnosťami takto:

a) 0,1 eura bez dane z pridanej hodnoty za každú naskenovanú stranu a

b) 0,5 eura bez dane z pridanej hodnoty za každý vložený dokument do registra úpadcov.

§ 24b

Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie

Za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami takto:

a) 300 eur mesačne za každú reštrukturalizačnú vec podľa tretej časti zákona,

b) 300 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa druhej časti zákona, ak úpadca dosiahol za uplynulý účtovný rok obrat aspoň 10 000 000 eur, ku dňu vyhlásenia konkurzu má aspoň 300 zamestnancov alebo podľa poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky má majetok aspoň 10 000 000 eur,

c) 200 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa druhej časti zákona, ak úpadca dosiahol za uplynulý účtovný rok obrat aspoň 5 000 000 eur, ku dňu vyhlásenia konkurzu má aspoň 100 zamestnancov alebo podľa poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky má majetok aspoň 5 000 000 eur,

d) 100 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa druhej časti zákona, ak úpadca nedosiahol za uplynulý účtovný rok obrat aspoň 5 000 000 eur, ku dňu vyhlásenia konkurzu nemá aspoň 100 zamestnancov alebo podľa poslednej riadnej individuálnej účtovnej závierky nemá majetok aspoň 5 000 000 eur,

e) 30 eur mesačne za každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.“.

26. Za § 47 sa vkladá ôsma časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ÔSMA ČASŤ

VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

§ 48

Nehnuteľnosť väčšej hodnoty

Nehnuteľnosťou väčšej hodnoty sa rozumie nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota presahuje 5 000 eur.

§ 48a

Majetok väčšej hodnoty

Majetkom väčšej hodnoty sa rozumie majetok, ktorého súpisová hodnota presahuje 2 000 eur.

§ 48b

Nehnuteľnosť menšej hodnoty

Nehnuteľnosťou menšej hodnoty, ktorú možno speňažiť ako hnuteľnú vec, sa rozumie nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, ktorého súpisová hodnota nepresahuje sumu 5 000 eur. Za nehnuteľnosť menšej hodnoty sa však nepovažuje nehnuteľnosť alebo spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti, vo vzťahu ku ktorému bola uplatnená nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka.

§ 48c

Drobný veriteľ

Drobným veriteľom sa rozumie veriteľ, ktorého výška pohľadávky k poslednému dňu mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi, nepresahuje sumu 500 eur.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Lucia Žitňanská v. r.