Nariadenie vlády č. 45/2017 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 28.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

OBSAH

45

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. februára 2017,

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 166d ods. 4 a § 167o ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 377/2016 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka je 10 000 eur.

§ 2

Dlžník je oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb mesačne najviac do 250 eur.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Robert Fico v. r.