Vyhláška č. 106/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Platnosť od 24.03.2021
Účinnosť od 01.05.2021

OBSAH

106

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 22. marca 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 96 ods. 3, § 98 ods. 2, § 99 ods. 2, § 104 ods. 3 a § 466 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, § 86 ods. 3, § 117 ods. 2, § 118 ods. 2 a § 487 zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z., vyhlášky č. 366/2014 Z. z., vyhlášky č. 84/2015 Z. z., vyhlášky č. 222/2015 Z. z., vyhlášky č. 449/2015 Z. z., vyhlášky č. 206/2016 Z. z., vyhlášky č. 8/2017 Z. z., vyhlášky č. 171/2017 Z. z., vyhlášky č. 407/2019 Z. z., vyhlášky č. 47/2020 Z. z., vyhlášky č. 108/2020 Z. z. a vyhlášky č. 440/2020 Z. z sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 163 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

m) konania o potvrdení vydržania Vyd.“.

2. V prílohe č. 1 časti I „PREHĽAD SÚDNYCH REGISTROV A POUŽÍVANÉ SKRATKY SÚDNYCH REGISTROV“ znie:

„OKRESNÝ SÚD

TCCbKPDEErUpUULVydJP
TCCbKPDEmErUpUULVydJP
TkCprCbPvRPPOmDdEdEk
TvCrCbcudPcDcudEcudErd
NtCsrCbRNcKRPsErcud
NtdCspCbdOdKPo
PpCaCbBuOdSPu
TdCdCbHsOdiPd
TpCcudCbiPcud
TcudCbZm
PrCbVO
MCbVyl
Ntt
“.

3. V prílohe č. 1 sa časť II „ZAPISOVANIE DO SÚDNYCH REGISTROV OKRESNÉHO SÚDU“ dopĺňa písmenom M, ktoré znie:

M. Súdny register vecí v konaní o potvrdení vydržania

Do súdneho registra „Vyd“ sa zapisuje návrh na začatie konania o potvrdení vydržania.“.

4. V prílohe č. 1 časti III „SÚDNE REGISTRE ODVOLACEJ AGENDY“ písmene A prvom bode sa slová „„C“ a „Ca““ nahrádzajú slovami „„C“, „Ca“ a „Vyd““.

5. V prílohe č. 10 sa na konci vecnej skupiny „D Občianskoprávna agenda“ pripájajú tieto slová:

„DG Vydržanie Vyd
01Veci vydržania Vyd75.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2021.


Mária Kolíková v. r.