Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.08.2021 455/1991 Zb. Živnostenský zákon
v znení 261/2021 Z. z.
01.08.2021 120/1993 Z. z. Zákon o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov
v znení , 270/2021 Z. z.
01.08.2021 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 287/2021 Z. z.
01.08.2021 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení , 423/2020 Z. z.
01.08.2021 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 423/2020 Z. z.
01.08.2021 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 312/2020 Z. z.
01.08.2021 453/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
v znení , 263/2021 Z. z.
01.08.2021 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 265/2021 Z. z.
01.08.2021 595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov
v znení , 257/2021 Z. z.
01.08.2021 199/2004 Z. z. Colný zákon
v znení , 262/2021 Z. z., 312/2020 Z. z.
01.08.2021 220/2004 Z. z. Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy
v znení , 296/2021 Z. z.
01.08.2021 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 213/2021 Z. z.
01.08.2021 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 264/2021 Z. z., 213/2021 Z. z.
01.08.2021 657/2004 Z. z. Zákon o tepelnej energetike
v znení , 282/2021 Z. z.
01.08.2021 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 312/2020 Z. z.
01.08.2021 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 440/2020 Z. z.
01.08.2021 627/2005 Z. z. Zákon o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
v znení , 269/2021 Z. z.
01.08.2021 207/2009 Z. z. Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
v znení , 262/2021 Z. z.
01.08.2021 285/2009 Z. z. Zákon o príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie
v znení , 265/2021 Z. z.
01.08.2021 309/2009 Z. z. Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
v znení , 296/2021 Z. z.
01.08.2021 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 312/2020 Z. z.
01.08.2021 544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v znení , 257/2021 Z. z., 417/2020 Z. z.
01.08.2021 22/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v znení , 3/2021 Z. z.
01.08.2021 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 287/2021 Z. z.
01.08.2021 486/2013 Z. z. Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
v znení , 312/2020 Z. z.
01.08.2021 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
v znení , 423/2020 Z. z.
01.08.2021 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
v znení , 423/2020 Z. z.
01.08.2021 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
v znení , 423/2020 Z. z.
01.08.2021 289/2016 Z. z. Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií
v znení , 312/2020 Z. z.
01.08.2021 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
01.08.2021 138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
v znení , 297/2021 Z. z.
01.08.2021 69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti
v znení , 287/2021 Z. z.
01.08.2021 314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
v znení , 423/2020 Z. z.
01.08.2021 200/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
v znení , 268/2021 Z. z., 195/2020 Z. z.
01.08.2021 195/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
01.08.2021 312/2020 Z. z. Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
01.08.2021 417/2020 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
01.08.2021 423/2020 Z. z. Novela niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva
01.08.2021 440/2020 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
01.08.2021 3/2021 Z. z. Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
01.08.2021 257/2021 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a zákona o dani z príjmov
01.08.2021 268/2021 Z. z. Novela nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
02.08.2021 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 214/2021 Z. z.
02.08.2021 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 210/2021 Z. z.
02.08.2021 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 214/2021 Z. z.
02.08.2021 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 214/2021 Z. z.
02.08.2021 210/2021 Z. z. Novela zákona o kolektívnom investovaní
05.08.2021 328/2002 Z. z. Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov
v znení , 283/2021 Z. z.
05.08.2021 553/2002 Z. z. Zákon o pamäti národa
v znení , 283/2021 Z. z.
05.08.2021 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 283/2021 Z. z.
05.08.2021 224/2016 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia odberu vody z vodných tokov
v znení , 299/2021 Z. z.
05.08.2021 248/2016 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike
v znení , 298/2021 Z. z.
05.08.2021 18/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
v znení , 300/2021 Z. z.
15.08.2021 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 308/2021 Z. z.
20.08.2021 183/2020 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
v znení , 324/2021 Z. z.
25.08.2021 18/2017 Z. z. Vyhláška ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike
v znení , 326/2021 Z. z.
31.08.2021 9/2009 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 316/2021 Z. z.
31.08.2021 29/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
v znení , 317/2021 Z. z.