Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.08.2021 385/2000 Z. z. Zákon o sudcoch a prísediacich
v znení 423/2020 Z. z.
01.08.2021 154/2001 Z. z. Zákon o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry
v znení , 423/2020 Z. z.
01.08.2021 566/2001 Z. z. Zákon o cenných papieroch
v znení , 312/2020 Z. z.
01.08.2021 199/2004 Z. z. Colný zákon
v znení , 312/2020 Z. z.
01.08.2021 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 213/2021 Z. z.
01.08.2021 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 213/2021 Z. z.
01.08.2021 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
v znení , 312/2020 Z. z.
01.08.2021 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 440/2020 Z. z.
01.08.2021 563/2009 Z. z. Daňový poriadok
v znení , 312/2020 Z. z.
01.08.2021 544/2010 Z. z. Zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v znení , 417/2020 Z. z.
01.08.2021 22/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách
v znení , 3/2021 Z. z.
01.08.2021 486/2013 Z. z. Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi
v znení , 312/2020 Z. z.
01.08.2021 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
v znení , 423/2020 Z. z.
01.08.2021 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
v znení , 423/2020 Z. z.
01.08.2021 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
v znení , 423/2020 Z. z.
01.08.2021 289/2016 Z. z. Zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií
v znení , 312/2020 Z. z.
01.08.2021 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
01.08.2021 314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
v znení , 423/2020 Z. z.
01.08.2021 200/2019 Z. z. Nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
v znení , 195/2020 Z. z.
01.08.2021 195/2020 Z. z. Novela nariadenie vlády o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách
01.08.2021 312/2020 Z. z. Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
01.08.2021 417/2020 Z. z. Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
01.08.2021 423/2020 Z. z. Novela niektorých zákonov v súvislosti s reformou súdnictva
01.08.2021 440/2020 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
01.08.2021 3/2021 Z. z. Novela vyhlášky o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
02.08.2021 523/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy
v znení , 214/2021 Z. z.
02.08.2021 203/2011 Z. z. Zákon o kolektívnom investovaní
v znení , 210/2021 Z. z.
02.08.2021 56/2012 Z. z. Zákon o cestnej doprave
v znení , 214/2021 Z. z.
02.08.2021 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní
v znení , 214/2021 Z. z.
02.08.2021 210/2021 Z. z. Novela zákona o kolektívnom investovaní