Vyhláška č. 316/2021 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.08.2021
Účinnosť od 31.08.2021 do28.02.2022 (za 5 mesiacov)
Redakčná poznámka

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. augusta 2021 okrem čl. I piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2022.

316

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

zo 6. augusta 2021,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 85, § 91 ods. 16 a § 123 ods. 20 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 128/2013 Z. z., vyhlášky č. 467/2013 Z. z., vyhlášky č. 20/2016 Z. z., vyhlášky č. 19/2018 Z. z., vyhlášky č. 406/2019 Z. z., vyhlášky č. 29/2020 Z. z., vyhlášky č. 223/2020 Z. z. a vyhlášky č. 224/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Za § 18 sa vkladá § 19, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠19

Osobitné ustanovenia k teoretickej skúške

(1) Čas ustanovený na vykonanie teoretickej skúšky sa predlžuje o 50 %, ak žiadateľ o vykonanie skúšky má preukázanú dyslexiu potvrdením vydaným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva alebo centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

(2) Potvrdenie podľa odseku 1 nemá obmedzenú platnosť a žiadateľ o vykonanie skúšky ho predloží skúšobnému komisárovi pred vykonaním teoretickej skúšky. Skúšobný komisár založí kópiu potvrdenia k žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia.“.

2. V § 20 ods. 3 písm. f) sa vypúšťa bodkočiarka a slová „toto sa nevzťahuje na skúšku z vedenia motorových vozidiel skupiny AM“.

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 28. 2. 2014) v platnom znení.“.

4. V § 20 ods. 9 písm. a) a § 22 ods. 13 sa vypúšťa slovo „AM,“.

5. V § 36 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

6. V § 41d sa slová „31. augusta 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.

7. § 41e vrátane nadpisu znie:

㤠41e

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2023

V konaní o udelenie vodičského oprávnenia, ktoré sa začalo do 31. decembra 2022, sa postupuje podľa tejto vyhlášky v znení účinnom do 31. decembra 2022, ak sa dátum vykonania prvej skúšky z odbornej spôsobilosti určil do 31. decembra 2022.“.

8. V prílohe č. 9 kóde 97 sa slová „nariadenia (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave“ nahrádzajú slovami „nariadenia (EÚ) č. 165/2014“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. augusta 2021 okrem čl. I piateho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2022.


Roman Mikulec v. r.