Nariadenie vlády č. 195/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Platnosť od 21.07.2020
Účinnosť od 01.08.2021

195

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. júla 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 písm. c) druhý bod znie:

2. exkurziu žiakov u pestovateľa ovocia a zeleniny, na miesto určené na produkciu ovocia a zeleniny, do podniku, v ktorom sa spracúva ovocie a zelenina, do chovu hospodárskych zvierat, v ktorom sa produkujú mliečne výrobky, alebo do podniku, v ktorom sa spracúvajú mliečne výrobky,“.

2. V § 1 písm. c) štvrtom bode sa čiarka nahrádza slovom „alebo“.

3. V § 2 písm. e) sa odkaz 13 nad slovom „predpisu“ nahrádza odkazom 14a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) Čl. 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.“.

4. V § 2 písm. i) prvom bode sa za slovo „septembra“ vkladajú slová „alebo od skoršieho dátumu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry (ďalej len „platobná agentúra“),“.

5. V § 2 písm. i) treťom bode sa za slovo „júna“ vkladajú slová „alebo do neskoršieho dátumu, ktorý je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry“.

6. V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Obsah mliečnej zložky v oprávnenom mliečnom výrobku nesmie byť nižší ako minimálny obsah mliečnej zložky v mliečnom výrobku, ktorý sa dodáva alebo distribuuje žiakom v rámci školského programu, pri ktorom možno na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) dodávaním alebo distribuovaním tohto mliečneho výrobku podľa osobitného predpisu16a) poskytnúť pomoc z prostriedkov únie vo výške podľa § 7 ods. 3.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) Čl. 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení.
Čl. 5 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1370/2013 v platnom znení.“.

7. V § 3 ods. 5 sa číslo „6“ nahrádza číslom „5“.

8. V § 4 ods. 1 sa slová „Pôdohospodárskej platobnej agentúre (ďalej len „platobná agentúra“)“ nahrádzajú slovami „platobnej agentúre“ a slová „31. januára“ sa nahrádzajú slovami „31. mája“.

9. V § 4 ods. 10 sa slová „31. januára“ nahrádzajú slovami „31. mája“.

10. V § 4 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) možno zmeniť alebo doplniť len s účinnosťou od začiatku školského roka, ktorý sa začína v kalendárnom roku, v ktorom sa o túto zmenu alebo doplnenie žiada. Zmenou alebo doplnením schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) nie je dotknuté schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v školskom roku, v ktorom sa o túto zmenu alebo doplnenie žiada alebo v školskom roku, ktorý tomuto školskému roku predchádzal.“.

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.

11. § 4 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

(14) Návrh na doplnenie zoznamu školských mliečnych výrobkov možno platobnej agentúre podať do 31. januára kalendárneho roka. Žiadosť o doplnenie mliečnych výrobkov medzi školské mliečne výrobky možno podať na tlačive, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle platobnej agentúry.“.

12. V § 5 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ktoré sú identifikované v tomto zozname ich identifikátorom evidovaným v centrálnom registri škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov, a pre školy, ktoré sú právnickými osobami, identifikovaných v tomto zozname aj ich identifikačným číslom,“.

13. V § 5 ods. 2 písm. c) sa vypúšťa slovo „používaný“.

14. V § 5 ods. 2 písm. d) sa slová „uvedených v písmene b)“ nahrádzajú slovami „škôl podľa písmena b)“, slová „školám podľa písmena b)“ sa nahrádzajú slovami „týmto školám“, na konci sa vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ktorý nepresahuje počet žiakov týchto škôl, o ktorých boli Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa osobitného predpisu29a) poskytnuté štatistické údaje pri posledných ročných zisťovaniach“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

29a) § 35a ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2015 Z. z.“.

15. V § 5 ods. 2 písm. e) a f) sa za slovo „školy“ vkladajú slová „podľa písmena b)“.

16. V § 5 odsek 5 znie:

(5) Maximálna výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až c) sa prideľuje na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku pre počty zmluvných žiakov jednotlivých škôl, ktoré nepresahujú počty žiakov týchto škôl, o ktorých boli ministerstvu školstva podľa osobitného predpisu29a) poskytnuté štatistické údaje pri posledných ročných zisťovaniach. Maximálna výška pomoci pridelená na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) v príslušnom školskom roku je zároveň maximálnou výškou pomoci pridelenou na ich zabezpečovanie počas všetkých realizačných období príslušného školského roka. Maximálna výška pomoci pridelená na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. c) alebo písm. d) v príslušnom školskom roku je zároveň maximálnou výškou pomoci pridelenou na ich zabezpečovanie počas celého príslušného školského roka.“.

17. V § 5 ods. 8 a 9, ods. 11 písm. b) a ods. 15 písm. b) sa slová „§ 7 ods. 21“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 22“.

18. V § 5 ods. 21 sa za slová „činností a“ vkladá slovo „len“.

19. V § 6 ods. 2 sa slová „prijatých alebo spotrebovaných“ nahrádzajú slovami „tejto škole alebo jej zmluvným žiakom dodaných“.

20. V § 6 ods. 3 sa slová „§ 4 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 13“.

21. V § 6 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

(8) Škola môže školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zeleninu zmluvným žiakom v rámci školského programu distribuovať spolu s jedlami poskytovanými v zariadení školského stravovania. Takto distribuované školské mliečne výrobky alebo školské ovocie a zelenina sa zmluvným žiakom neposkytujú v rámci školského stravovania.“.

Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 15.

22. V § 6 ods. 9 úvodnej vete sa za slovom „zelenina“ slovo „je“ nahrádza slovom „sú“.

23. V § 6 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

(11) Schválený žiadateľ, ktorý v príslušnom školskom roku zabezpečuje činnosti podľa § 1 písm. c) alebo písm. d), je pri ich zabezpečovaní povinný zabezpečiť uvedenie a zobrazenie údajov podľa osobitného predpisu.34a)“.

Doterajšie odseky 11 až 15 sa označujú ako odseky 12 až 16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:

34a) Čl. 12 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.“.

24. V § 6 ods. 12 sa vypúšťajú slová „výrobkov zo“, slová „písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „písm. b)“, na konci sa vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je prevádzka tejto školy obmedzená v rozsahu, ktorý schválenému žiadateľovi v realizačnom období neumožňuje zabezpečovať činnosti podľa § 1 písm. b) pre túto školu“.

25. V § 6 ods. 13 sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je počas dvoch realizačných období príslušného školského roka obmedzená prevádzka všetkých škôl, pre ktoré bola schválenému žiadateľovi pridelená na zabezpečovanie týchto činností maximálna výška pomoci, v rozsahu, ktorý schválenému žiadateľovi neumožňuje zabezpečovať tieto činnosti pre tieto školy v týchto realizačných obdobiach“.

26. V § 6 ods. 14 sa na konci vety vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „túto povinnosť nemá vo vzťahu ku škole, pre ktorú bola tomuto uznanému žiadateľovi pridelená na zabezpečovanie týchto činností maximálna výška pomoci a ktorej prevádzka je počas všetkých realizačných období príslušného školského roka obmedzená v rozsahu, ktorý tomuto uznanému žiadateľovi neumožňuje zabezpečovať tieto činnosti pre túto školu v týchto realizačných obdobiach“.

27. V § 7 ods. 1, 10, 12 a 14 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „na žiadosť podanú po tejto lehote sa neprihliada.“.

28. V § 7 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „prvého bodu a druhého bodu“.

29. V § 7 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „rozdelených do skupín podľa osobitného predpisu,36a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

36a) Čl. 4 ods. 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.“.

30. V § 7 ods. 2 písm. c) prvý bod znie:

1. množstvách školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré schválený žiadateľ počas realizačného obdobia dodal tejto škole alebo ktoré distribuoval jej zmluvným žiakom, a o množstvách školských mliečnych výrobkov alebo školského ovocia a zeleniny, ktoré táto škola počas realizačného obdobia distribuovala svojim zmluvným žiakom,“.

31. V § 7 ods. 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

g) doklad preukazujúci obmedzenie prevádzky školy podľa § 6 ods. 12, ak toto obmedzenie prevádzky školy nie je všeobecne známe alebo ak platobnej agentúre nie je známe z jej úradnej činnosti,

h) doklad preukazujúci obmedzenie prevádzky školy podľa § 6 ods. 13 alebo ods. 14, ak toto obmedzenie prevádzkovania školy nie je všeobecne známe alebo ak platobnej agentúre nie je známe z jej úradnej činnosti,“.

Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená i) až n).

32. V § 7 ods. 2 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

l) písomné vyhlásenie schváleného žiadateľa, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,“.

Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená m) až o).

33. V § 7 ods. 4 sa za slovom „pomoc“ spojka „a“ nahrádza čiarkou.

34. V § 7 ods. 5 sa slová „nezabezpečil tieto činnosti najmenej počas dvoch realizačných období“ nahrádzajú slovami „nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 13“ a na konci sa pripája táto veta: „Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom,36) táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa tohto odseku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie:

40a) Čl. 4 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39.“.

35. V § 7 ods. 6 prvej vete sa slová „nezabezpečil tieto činnosti pre všetky školy, pre ktoré mu bola na ich zabezpečovanie v príslušnom školskom roku pridelená maximálna výška pomoci, najmenej počas jedného realizačného obdobia“ nahrádzajú slovami „nesplnil povinnosť podľa § 6 ods. 14“ a druhá veta znie: „Ak sa celková výška pomoci, ktorá sa schválenému žiadateľovi poskytuje na dodávanie alebo distribúciu schválených mliečnych výrobkov alebo schváleného ovocia a zeleniny počas realizačného obdobia, znížila podľa osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom,36) alebo ak sa znížila podľa odseku 5, táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa tohto odseku.“.

36. V § 7 ods. 7 sa slová „odseku 5 alebo odseku 6, táto znížená výška sa znižuje podľa tohto odseku“ nahrádzajú slovami „osobitného predpisu40a) z dôvodu podania žiadosti podľa odseku 1 po lehote ustanovenej osobitným predpisom,36) alebo ak sa znížila podľa odseku 5 alebo odseku 6, táto znížená výška pomoci sa znižuje podľa tohto odseku.“.

37. V § 7 ods. 11 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorá obsahuje aj informáciu o rozdelení poľnohospodárskych výrobkov, na ktoré sa vzťahuje spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov, ktoré boli dodané alebo distribuované v rámci zabezpečovania činností podľa odseku 10 do skupín podľa osobitného predpisu,36a) ak boli v rámci zabezpečovania týchto činností takéto poľnohospodárske výrobky dodané alebo distribuované,“.

38. V § 7 ods. 11 písm. f), ods. 13 písm. e) a ods. 15 písm. d) sa vypúšťajú slová „a výdavkov“.

39. V § 7 ods. 11 písm. g), ods. 13 písm. g) a ods. 15 písm. f) sa slová „g), h) a j) až l)“ nahrádzajú slovami „i), j) a l) až n)“.

40. V § 7 ods. 11 písm. g), ods. 13 písm. g) a ods. 15 písm. f) sa slová „až n)“ nahrádzajú slovami „až o)“.

41. V § 7 ods. 18 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) ktorý má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,“.

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

42. V § 7 ods. 18 písm. c) sa za slovo „uskutočňovaný“ vkladá slovo „nútený“.

43. V § 7 odsek 20 znie:

(20) Oprávnený mliečny výrobok alebo oprávnené ovocie a zelenina musia byť dodané zmluvnému žiakovi

a) v tom istom realizačnom období, v ktorom boli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) dodané škole, v ktorej je tento zmluvný žiak prijatý, alebo

b) v ktoromkoľvek realizačnom období príslušného školského roka, v ktorom boli v rámci zabezpečovania činností podľa § 1 písm. a) alebo písm. b) dodané škole, v ktorej je tento zmluvný žiak prijatý, ak nemohli byť zmluvnému žiakovi dodané podľa písmena a) z dôvodov hodných osobitného zreteľa.“.

44. V § 7 sa za odsek 20 vkladá nový odsek 21, ktorý znie:

(21) Na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) možno pomoc poskytnúť len na dodávanie alebo distribúciu oprávnených mliečnych výrobkov a na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) možno pomoc poskytnúť len na dodávanie oprávneného ovocia a zeleniny.“.

Doterajší odsek 21 sa označuje ako odsek 22.

45. Poznámka pod čiarou k odkazu 43 znie:

43) Čl. 4 ods. 1 písm. b) a c), ods. 3 a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/40.“.

46. Za § 8 sa vkladajú § 8a a 8b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠8a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2020

Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období, ktoré sa začalo v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, žiadosti o zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období, ktoré sa začalo v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, a žiadosti o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2019, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. júla 2020, sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. júla 2020.

§ 8b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2021

Žiadosti o schválenie poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období, ktoré sa začalo v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2020, žiadosti o zmenu alebo doplnenie schválenia poskytovania pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v období, ktoré sa začalo v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2020, žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2020, a žiadosti o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) až d) v príslušnom školskom roku, ktorý sa začal v kalendárnom roku 2020, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. júla 2021, sa posudzujú podľa tohto nariadenia vlády v znení účinnom do 31. júla 2021.“.

47. Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.

ZOZNAM MLIEČNYCH VÝROBKOV, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A NAJVYŠŠIA ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO ŽIADAŤ OD ŠKOLY ALEBO OD ZMLUVNÉHO ŽIAKA

Tabuľka A

Zoznam neochutených mliečnych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc

P. č.Názov
mliečneho
výrobku
Číselný kód položky alebo podpoložky nomen-klatúry tovaru stanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje
Skupina,
pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďuje
Druh a veľkosť balenia mliečneho výrobkuMaximálna veľkosť jednej porcie mliečneho výrobku pre jedného žiaka na deňVýška pomoci
na zabezpečova-nie činnosti
podľa § 1 písm. a) na dodanie alebo distribúciu jedného balenia alebo jedného kg mliečneho výrobku v eurách bez dane
Najvyššia
úhrada v eurách,
ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvné-ho žiaka za jedno balenie alebo za jeden kg mliečne-ho výrobku
1.**plnotučné mlieko
neochutené,
ultravysokotepelne
ohriate (UHT)
0401Akartón/fľaša 1 l250 ml0,8310,084
2.**plnotučné mlieko
neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované
0401Akartón/vrecko/fľaša
1 l
250 ml0,8430,085
3.**plnotučné mlieko
neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)
0401Akartón 1 l250 ml1,0700,107
4.**polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)0401Akartón/fľaša 1 l250 ml0,6620,067
5.**polotučné mlieko
neochutené, pasterizované
alebo vysokopasterizované
0401Akartón/vrecko/fľaša
1 l
250 ml0,6890,069
6.**polotučné mlieko
neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)
0401Akartón 1 l250 ml0,9580,096
7.**polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT)0404Akartón 1 l250 ml1,0330,207
8.**polotučné mlieko bezlaktózové, ultravysokotepelne ohriate (UHT)0404Akartón 250 ml250 ml0,3600,072
9.**polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)

0401Akartón 250 ml250 ml0,2960,030
10.**polotučné mlieko neochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)0401Atéglik 200 ml200 ml0,2280,023
11.**polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)0401Akartón 250 ml250 ml0,3360,034
12.**polotučné mlieko neochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)0401Atéglik 200 ml200 ml0,2690,027
13.**polotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované0401Atéglik 250 g250 g0,3600,040
14.**plnotučné mlieko neochutené, pasterizované alebo vysokopasterizované0401Akartón/vrecko/fľaša 0,5 l250 ml0,4220,043
15.**polotučné mlieko bezlaktózové, pasterizované alebo vysokopasterizované0404Akartón/vrecko/fľaša
1 l
250 ml1,0420,209
16.**zakysané mlieko0403Btéglik 200 ml200 ml0,2680,027
17.**zakysané mlieko0403Btéglik 200 g200 g0,2680,027
18.**zakysané mlieko0403Btéglik 250 g250 g0,3350,034
19.**zakysané mlieko0403Bkartón/vrecko/
fľaša 0,5 l
250 ml0,6720,068
20.**zakysané mlieko0403Bkartón 950 g250 g1,2770,128
21.**acidofilné mlieko0403Btéglik 230 ml230 ml0,3520,036
22.**acidofilné mlieko0403Btéglik 200 g200 g0,3110,032
23.**acidofilné mlieko0403Btéglik 250 g250 g0,3900,039
24.**jogurt biely0403Btéglik 125 g125 g0,3090,031
25.**jogurt biely0403Btéglik 135 g135 g0,3180,032
26.**jogurt biely0403Btéglik 145 g145 g0,3450,035
27.**jogurt biely0403Btéglik 150 g150 g0,3550,036
28.**jogurt biely nízkotučný0403Btéglik 150 g150 g0,2830,029
29.**jogurt biely bezlaktózový0403Btéglik 145 g145 g0,4000,040
30.**jogurtový nápoj neochutený0403Bkartón/vrecko/
fľaša 0,5 l
250 ml1,1730,118
31.**tvaroh hrudkovitý0406Bfólia 200 g85 g0,7830,157
32.**tvaroh hrudkovitý0406Btéglik, fólia
250 g
85 g0,9580,192
33.**tvaroh hrudkovitý0406Bfólia 500 g85 g1,9000,380
34.**tvaroh hrudkovitý odtučnený0406Bfólia/vedro/vrece
1 000-5 000 g
85 g4,0420,809
35.*tvaroh hrudkovitý0406Bfólia/vedro/vrece
1 000-5 000 g
85 g4,3330,867
36.**tvaroh termizovaný0406Btéglik 250 g85 g0,8830,177
37.**tvaroh jemný hrudkovitý bezlaktózový0406Btéglik 180 g85 g1,0500,210
38.**mäkký čerstvý nízkotučný syr0406Btéglik 180 g85 g0,8170,164
39.*polomäkký nezrejúci parený neúdený syr0406Bfólia 800 – 1 700 g/fólia 20 g, 80 g a 150 g30 g8,5421,709
40.*polotvrdý zrejúci stredne tučný syr 30 %0406Bfólia 1 000 – 2 800 g30 g5,7081,142
41.*polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %0406Bfólia 1 000 – 2 800 g30 g5,3751,075
42.**polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %0406Bfólia 400 g30 g2,1250,425
43.**polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky0406Btácka 100 g30 g0,7920,159
44.**polotvrdý zrejúci plnotučný syr 45 %, plátky0406Bfólia 30 g30 g0,2920,059

Vysvetlivky:

*Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na 1 kg mliečneho výrobku.

**Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. a) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na jedno balenie mliečneho výrobku.

Tabuľka B

Zoznam ochutených mliečnych výrobkov, na ktorých dodávanie alebo distribúciu pre žiakov možno poskytnúť pomoc

P. č.Názov mliečneho výrobkuČíselný kód položky alebo podpoložky nomen-klatúry tovaru stanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďujeSkupina, pod ktorú sa mliečny výrobok zaraďujeDruh a veľkosť balenia mliečneho výrobkuMaximálna veľkosť jednej porcie mliečneho výrobku pre jedného žiaka na deňVýška pomoci na zabezpečova-nie činnosti podľa § 1 písm. a) na dodanie alebo distribúciu jedného balenia mliečneho výrobku v eurách bez daneNajvyššia úhrada v eurách, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvné-ho žiaka za jedno balenie mliečneho výrobku
1.polotučné mlieko ochutené s vitamínmi, ultravysokotepelne ohriate (UHT)0402Ckartón 1l250 ml0,2360,898
2.polotučné mlieko ochutené, ultravysokotepelne ohriate (UHT)0402Ckartón 250 ml250 ml0,0590,399
3.polotučné mlieko ochutené s vitamínmi. ultravysokotepelne ohriate (UHT)0402Ctéglik 200 ml200 ml0,0470,306
4.acidofilné mlieko ochutené0403Ctéglik 250 g250 g0,0590,353
5.tvarohový dezert ochutený0406Ctéglik 80 g80 g0,0190,403
6.jogurt ochutený0403Dtéglik 125 g125 g0,0250,284
7.jogurt ochutený0403Dtéglik 135 g135 g0,0270,303
8.jogurt ochutený0403Dtéglik 145 g145 g0,0290,332
9.jogurt ochutený0403Dtéglik 150 g150 g0,0300,341
10.jogurt ochutený0403Dtéglik 150 ml150 ml0,0300,351
11.jogurtový nápoj ochutený0403Dkartón/vrecko/fľaša 0,5 l250 ml0,0991,188

Vysvetlivky ku skupinám, do ktorých sa zaraďujú mliečne výrobky uvedené v tabuľke A a v tabuľke B

Skupina, do ktorej sa mliečny výrobok zaraďujeUstanovenie nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení, v ktorom sa skupina mliečnych výrobkov vymedzujeVymedzenie skupiny mliečnych výrobkov podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení
Ačl. 23 ods. 3 písm. b)konzumné mlieko a jeho bezlaktózové variácie
Bčl. 23 ods. 4 písm. b)syr, tvaroh, jogurt a iné fermentované alebo acidofilné mliečne výrobky bez pridaných ochucujúcich látok, ovocia, orechov alebo kakaa
Cpríloha V kategória Ifermentované mliečne výrobky neobsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené,
fermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocnú šťavu, prírodne ochutené alebo neochutené,
mliečne nápoje obsahujúce kakao, ovocnú šťavu alebo prírodne ochutené
Dpríloha V kategória IIfermentované alebo nefermentované mliečne výrobky obsahujúce ovocie, prírodne ochutené alebo neochutené

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 200/2019 Z. z.

ZOZNAM OVOCIA A ZELENINY, MAXIMÁLNA VEĽKOSŤ ICH PORCIÍ PRE JEDNÉHO ŽIAKA, VÝŠKA POMOCI NA ICH DODÁVANIE ALEBO DISTRIBÚCIU PRE ŽIAKOV A NAJVYŠŠIA ÚHRADA, KTORÚ ZA NE MOŽNO ŽIADAŤ OD ŠKOLY ALEBO OD ZMLUVNÉHO ŽIAKA

P. č.Názov ovocia a zeleninyČíselný kód položky alebo podpoložky nomenklatúry tovaru stanovenej Európskou komisiou, pod ktorú sa ovocie a zelenina zaraďujeMaximálna veľkosť jednej porcie ovocia a zeleniny pre jedného žiaka na deňVýška pomoci na zabezpečovanie činnosti podľa § 1 písm. b) na dodanie alebo distribúciu jedného kg alebo jedného litra ovocia a zeleniny v eurách bez daneNajvyššia úhrada v eurách, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka za jeden kg alebo za jeden liter ovocia a zeleniny
1.*jablko0808do 200 g1,2540,126
2.*hruška0808do 200 g1,3220,133
3.*broskyňa0809do 200 g1,4460,290
4.*marhuľa0809do 200 g1,8870,378
5.*slivka0809do 200 g1,3220,265
6.*čerešňa0809do 200 g4,4180,884
7.*jahody0810do 200 g3,9100,782
8.*drobné bobuľové ovocie (ríbezle, maliny, čučoriedky)0810do 125 g13,8172,764
9.*rajčiak0702 00 00do 200 g1,8530,186
10.*paprika0709do 200 g1,8650,187
11.*reďkovka0706do 200 g0,8930,179
12.*kaleráb0704do 200 g1,3000,130
13.*mrkva0706do 200 g1,0510,211
14.*hrášok zelený, nelúpaný0708do 200 g3,7050,371
15.**ovocné a zeleninové šťavy 100 %2009do 200 ml3,1120,312
16.*ovocné pyré2007do 200 g3,2770,656
17.*sušené jablkové lupienky0813
2008
do 30 g21,7074,342

Vysvetlivky:

*Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na 1 kg ovocia a zeleniny.

**Výška pomoci na zabezpečovanie činností podľa § 1 písm. b) a najvyššia úhrada, ktorú možno žiadať od školy alebo od zmluvného žiaka, sú ustanovené na jeden liter ovocia a zeleniny.“.

48. Príloha č. 3 sa dopĺňa piatym bodom a šiestym bodom, ktoré znejú:

5. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1983 z 28. novembra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o prerozdelenie pomoci Únie (Ú. v. EÚ L 308, 29. 11. 2019).

6. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/600 z 30. apríla 2020, ktorým sa stanovujú výnimky z vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/892, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1150, vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 615/2014, vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/1368 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/39, pokiaľ ide o určité opatrenia na riešenie krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 (Ú. v. EÚ L 140, 4. 5. 2020).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I. bodov 32, 40, 41, § 8a v bode 46 a bodu 47, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2020, a čl. I bodu 7 a § 8b v bode 46, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2021.


Igor Matovič v. r.