54

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. januára 2007,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje

a) požiadavky na sadivo a sadenice zelenín, ktoré musia byť splnené pri ich uvedení na trh,

b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva a sadeníc zelenín,

c) požiadavky na výrobu sadiva a sadeníc zelenín,

d) podmienky dovozu sadiva a sadeníc zelenín z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“),

e) podrobnosti o obaloch a označovaní obalov so sadivom a sadenicami zelenín,

f) podrobnosti o laboratórnej činnosti, evidencii dodávateľov a o odbornej spôsobilosti dodávateľov, dozore a monitorovaní dodávateľov,

g) spôsob a rozsah výkonu kontroly vykonávanej Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ďalej len „kontrolný ústav“).

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na sadivo a sadenice zelenín, ktoré sú určené na vývoz do tretej krajiny a ktoré sú riadne označené a dostatočne izolované podľa tohto nariadenia vlády a ich zdravotný stav spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.1)

§ 2

Požiadavky na sadivo a sadenice zelenín

(1) Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín na trh musí spĺňať sadivo a sadenice tých rodov a druhov zelenín, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise2) (ďalej len „zoznam zelenín“).

(2) Podzemky a iné časti rastlín iných rodov alebo druhov zelenín alebo ich hybridov musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie sadiva a sadeníc na trh, len ak sa do nich navrúbľoval alebo sa má navrúbľovať biologický materiál ktorejkoľvek zo zelenín, ktorá je zapísaná v zozname zelenín.

§ 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) sadivom zelenín časti rastlín a rastlinný materiál vrátane podpníkov určený na množenie a výrobu zeleniny,

b) sadenicami zelenín celé rastliny a ich časti pre vrúbľované rastliny a vrúbľované komponenty určené na sadenie a výrobu zeleniny,

c) dodávateľom ten, kto vykonáva množenie, výrobu, uchovávanie, ošetrovanie alebo uvádzanie sadiva a sadeníc na trh a je zapísaný v evidencii dodávateľov,3)

d) uvádzaním sadiva a sadeníc zelenín na trh skladovanie sadiva a sadeníc zelenín, ich vystavovanie alebo ponuka na predaj, predaj alebo dodávanie inej osobe,

e) dávkou počet jednotiek jednej komodity, ktorá je identifikovateľná podľa svojej homogenity, zloženia a pôvodu,

f) laboratóriom osoba vykonávajúca analýzu a diagnózu, ktorá umožňuje výrobcovi sledovať kvalitu výroby.

§ 4

Evidencia dodávateľov a odborná spôsobilosť dodávateľov

(1) Kontrolný ústav zapíše dodávateľa do evidencie dodávateľov po vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľov.

(2) Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľov fyzickej osobe-podnikateľovi, ak

a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

b) má odborné vzdelanie alebo odbornú prax v trvaní najmenej tri roky,

c) je zapísaná v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri,

d) má vo vlastníctve alebo v nájme materiálno-technické vybavenie, ktorého pomocou sa bude činnosť dodávateľa vykonávať.

(3) Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľov právnickej osobe, ak

a) má určenú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) a b),

b) je zapísaná v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri,

c) má vo vlastníctve alebo v nájme primerané materiálno-technické vybavenie, ktorého pomocou sa bude činnosť dodávateľa vykonávať.

(4) Kontrolný ústav eviduje rozsah činnosti dodávateľa. Ak sa zmení rozsah činnosti dodávateľa, jeho odborná spôsobilosť sa opätovne preverí.

§ 5

Všeobecné požiadavky na sadivo a sadenice zelenín

Sadivo a sadenice zelenín sa nesmú uviesť na trh, ak nie sú vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd,4) alebo v Listine registrovaných odrôd5) (ďalej len „registrovaná odroda“).

§ 6

Požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva a sadeníc zelenín

(1) Sadivo a sadenice zelenín všetkých rodov a druhov uvedených v zozname zelenín, aj na podpníkoch iných rodov a druhov, ak sa použijú na vrúbľovanie bez ohľadu na použitý množiteľský systém, v priebehu ich výroby a na pestovateľských porastoch, musia spĺňať tieto požiadavky:

a) musia byť bez poškodení alebo nedostatkov, ktoré znižujú ich kvalitu,

b) musia mať dostatočnú životaschopnosť a rozmery v súvislosti s ich použiteľnosťou ako sadiva a sadeníc zelenín; medzi koreňmi, stonkami a listami sadiva zelenín musí byť zabezpečená primeraná rovnováha,

c) musí byť uchovaná pravosť a čistota ohľadne rodov a druhov a musia byť odrodovo pravé a dostatočne čisté.

(2) Sadivo cibule a cesnaku musí byť vyrobené z takého porastu na výrobu sadiva, ktorý bol podrobený kontrole vykonanej kontrolným ústavom, pričom sa nezistil výskyt škodlivých organizmov a chorôb alebo ich symptómov, ktoré znižujú ich použiteľnosť, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Množiteľský materiál a sadivový materiál zelenín musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke na mieste výroby bez škodcov uvedených v prílohe č. 1, ktoré sa týkajú príslušného množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín.

(4) Výskyt regulovaných nekaranténnych škodcov v Európskej únii (ďalej len „regulovaný nekaranténny škodca“) na množiteľskom materiáli a sadivovom materiáli zelenín, ktorý sa uvádza na trh, nesmie aspoň pri vizuálnej prehliadke prekročiť najvyššiu prípustnú hodnotu ustanovenú v prílohe č. 1.

(5) Množiteľský materiál a sadivový materiál zelenín musí byť aspoň pri vizuálnej prehliadke bez škodcov, ktoré znižujú úžitkovosť a kvalitu množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín, iných ako sú ustanovené v prílohe č. 1 pre dotknutý množiteľský materiál a sadivový materiál zelenín.

(6) Množiteľský materiál a sadivový materiál zelenín musí spĺňať požiadavky týkajúce sa karanténnych škodcov v Európskej únii, regulovaných nekaranténnych škodcov a karanténnych škodcov chránenej zóny podľa osobitného predpisu.6)

§ 7

Požiadavky na výrobu sadiva a sadeníc zelenín

(1) Dodávateľ musí prijať potrebné opatrenia, aby boli splnené požiadavky na vlastnosti a kvalitu sadiva a sadeníc zelenín podľa tohto nariadenia vlády na všetkých stupňoch výroby a uvádzania na trh.

(2) Na účely splnenia požiadaviek podľa odseku 1 dodávateľ sám alebo prostredníctvom iného dodávateľa, alebo kontrolného ústavu vykonáva kontroly so zameraním na

a) identifikáciu kritických bodov vo výrobnom procese na báze použitej metódy výroby,

b) uplatňovanie metód na sledovanie a kontrolu kritických bodov podľa písmena a),

c) odoberanie vzoriek na rozbor v laboratóriu na účely kontroly ich kvality,

d) vedenie a uchovávanie písomných záznamov alebo záznamov v inej nezmazateľnej podobe o údajoch podľa písmen a) až c), ako aj záznamov o výrobe a uvádzaní sadiva a sadeníc na trh po dobu najmenej jedného roka; dodávateľ, ktorý je distribútorom vyrábaného a baleného materiálu sadiva a sadeníc zelenín na iný účel ako vlastniť ho, musí uchovávať len záznamy o ich nákupe a predaji alebo o ich preprave.

(3) Požiadavky podľa odseku 2 nemusí spĺňať dodávateľ, ktorého činnosť je zameraná na dodávku malého množstva sadiva a sadeníc zelenín konečnému spotrebiteľovi.

(4) Ak sa počas prijímania potrebných opatrení podľa odseku 1 a počas kontroly podľa odseku 2 zistí prítomnosť škodlivého organizmu a chorôb uvedených v osobitnom predpise1) alebo nadmerná prítomnosť tých, ktoré sú pri jednotlivých rodoch a druhoch uvedené v prílohe č. 1, musí dodávateľ túto skutočnosť bezodkladne oznámiť kontrolnému ústavu a prijať ním určené opatrenie alebo iné opatrenie na zabránenie ich šírenia. Dodávateľ je povinný uchovávať záznamy o výskyte škodlivých organizmov v jeho areáloch a o opatreniach prijatých vo vzťahu k ich výskytu.

(5) Kritickými bodmi vo výrobnom procese podľa odseku 2 písm. a) sú

a) kvalita sadiva a sadeníc zelenín použitých na začatie procesu výroby,

b) výsev, presádzanie, črepníkovanie a výsadba sadiva a sadeníc zelenín,

c) plán a technologický postup pestovania a množenia sadiva a sadeníc zelenín,

d) hospodárenie so sadivom a sadenicami zelenín,

e) všeobecná starostlivosť o porast na výrobu sadiva a sadeníc zelenín,

f) množiteľské úkony, ako sú jednotenie a iné agrotechnické úkony,

g) úkony zberu, a to čas zberu, počty kusov alebo hmotnosť vyrobeného sadiva a sadeníc zelenín,

h) hygiena,

i) ošetrovanie,

j) zdravotný stav rastlín podľa osobitného predpisu,1)

k) skladovanie vyrobených a nakúpených sadív a sadeníc zelenín,

l) balenie,

m) preprava,

n) doklady, najmä o množstve nakúpených, vyrobených a predaných sadív a sadeníc zelenín.

(6) Dodávateľ je povinný

a) uchovávať aspoň jeden rok záznamy o rastlinách alebo o substrátoch a vzorkovačoch zakúpených na skladovanie alebo pestovanie v areáli, o ich výrobe, o ich odoslaní a o každom chemickom ošetrení, ktoré sa aplikovalo na rastliny, a na požiadanie ich predložiť kontrolnému ústavu,

b) spolupracovať s kontrolným ústavom, ak je na to sám odborne spôsobilý, inak musí touto činnosťou písomne poveriť zodpovedného zástupcu, ktorý má potrebné odborné znalosti a praktické skúsenosti v oblasti rastlinnej výroby,

c) vykonávať vizuálne prehliadky, ak sú potrebné, vo vhodnom čase a spôsobom schváleným kontrolným ústavom,

d) sprístupniť zástupcom kontrolného ústavu všetky výrobné priestory a prevádzkové priestory, najmä na účely kontroly alebo vzorkovania.

(7) Na účely uplatňovania metód podľa odseku 2 písm. b) musí dodávateľ priebežne zabezpečovať

a) dostupnosť a aktuálne využitie metód na preverovanie každého kritického bodu podľa odseku 5,

b) spoľahlivosť takýchto metód,

c) ich vhodnosť na posúdenie obsahu opatrení pre výrobu a uvádzanie na trh vrátane dokladov,

d) odbornú spôsobilosť jeho zamestnancov na vykonávanie kontroly.

(8) Pri odbere vzoriek na rozbor podľa odseku 2 písm. c) musí dodávateľ zabezpečiť

a) odber počas rôznych štádií výrobného procesu a v časových intervaloch, ktoré sú ustanovené kontrolným ústavom v období, keď sa výrobné metódy preverujú na účely zápisu do evidencie dodávateľov,

b) odber technicky správnym spôsobom a pri použití štatisticky spoľahlivých postupov s prihliadnutím na druh laboratórneho rozboru, ktorý sa použije,

c) odber prostredníctvom kvalifikovanej osoby,

d) analýzu v laboratóriu poverenom kontrolným ústavom na tento účel.

§ 8

Podmienky uvádzania sadiva a sadeníc zelenín na trh

(1) Sadivo a sadenice zelenín môže uviesť na trh len dodávateľ zapísaný v evidencii dodávateľov,3) ak sadivo a sadenice zelenín spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Sadivo a sadenice zelenín musia byť počas pestovania, zberu alebo odoberania z rodičovského materiálu uchovávané v oddelených dávkach.

(3) Ak sa sadivo a sadenice zelenín rôzneho pôvodu združujú počas balenia, uskladňovania, dopravy alebo expedície, dodávateľ musí viesť záznamy, ktoré obsahujú údaje o zložení dávky a o pôvode jej jednotlivých zložiek.

(4) Sadivo a sadenice zelenín možno uvádzať na trh len v dostatočne homogénnych dávkach, ak spĺňajú požiadavky na vlastnosti a kvalitu podľa tohto nariadenia vlády a je k nim pripojený doklad dodávateľa vyhotovený podľa § 10. Ak sa v ňom uvádza stanovisko kontrolného ústavu alebo iného zodpovedného úradného orgánu členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“), musí byť zreteľne oddelené.

(5) Ak ide o dodávky sadiva a sadeníc zelenín maloobchodníkom konečnému spotrebiteľovi, požiadavky na označenie sa vzťahujú len na údaje o výrobku.

(6) Ak ide o malých výrobcov, ktorých výroba a predaj sadiva a sadeníc zelenín sú určené na konečné užívanie osobami na trhu v určitej oblasti, ktorých predmetom činnosti nie je výroba sadiva a sadeníc (ďalej len „miestny trh“), nemusia sadivo a sadenice zelenín spĺňať požiadavky podľa odseku 4.

(7) Pri výrobe a uvádzaní sadiva a sadeníc zelenín na miestny trh, nie sú malí výrobcovia povinní vykonávať kontroly podľa § 7 a nie sú podrobovaní ani kontrole vykonávanej kontrolným ústavom podľa § 13.

(8) Dodávateľ môže uvádzať na trh sadivo a sadenice zelenín, aj keď tie nespĺňajú požiadavky podľa § 6, ak ide o sadivo a sadenice zelenín určené na

a) pokusné účely a vedecké účely,

b) účely šľachtenia,

c) zachovanie genetickej rôznorodosti.

§ 9

Dovoz sadiva a sadeníc zelenín z tretej krajiny

Sadivo a sadenice zelenín dovezené jedným z členských štátov na základe rozhodnutia o rovnocennosti, ktorým sa určí, že sadivo a sadenice zelenín vyrobené v tretej krajine poskytujú rovnaké záruky ako sadivo a sadenice zelenín vyrobené v Európskom spoločenstve, nepodliehajú na území Slovenskej republiky žiadnym obmedzeniam uvádzania na trh.

§ 10

Označovanie a balenie sadiva a sadeníc zelenín

(1) Pri uvádzaní sadiva a sadeníc zelenín na trh je dodávateľ povinný vyhotoviť a pripojiť k nim návesku alebo doklad dodávateľa, ktorý obsahuje

a) označenie „kvalita ES“,

b) kód členského štátu, v ktorom má dodávateľ sídlo alebo miesto podnikania,

c) označenie zodpovedného úradného orgánu členského štátu alebo jeho rozlišovací kód,

d) evidenčné číslo dodávateľa,

e) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania dodávateľa,

f) výrobné číslo alebo číslo dávky,

g) dátum vystavenia dokladu dodávateľa,

h) pri dodávke sadeníc zelenín číslo dávky osiva zelenín, z ktorého boli sadenice vypestované; toto číslo dodávateľ na požiadanie sprístupní kontrolnému ústavu,

i) názov druhu, ak súčasťou je rastlinný pas,1) namiesto názvu sa uvádza botanický názov,

j) názov odrody; ak ide o podpník, názov odrody alebo jej označenie,

k) množstvo,

l) názov krajiny zberu, ak ide o dovoz z tretej krajiny.

(2) Náveska alebo doklad dodávateľa podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z vhodného materiálu a údaje musia byť čitateľne vytlačené v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

(3) Ak sadivo alebo sadenice zelenín sprevádza rastlinný pas,1) možno ho považovať za doklad dodávateľa podľa odseku 1 pri ďalšom uvádzaní sadiva alebo sadeníc zelenín na trh, ak obsahuje aspoň údaje podľa odseku 1 písm. a), c), i), j) a l), ktoré musia byť zreteľne oddelené.

(4) Dodávateľ pri uvádzaní sadiva a sadeníc zelenín na trh použije vhodný obal podľa dodávaného druhu zeleniny. Za obal sa považuje aj zväzok.

§ 11

Laboratórna činnosť

(1) Vykonávať rozbor vzoriek na účely kontroly ich kvality podľa § 7 ods. 2 písm. c) možno len v takom laboratóriu, ktoré na základe preverenia jeho zariadenia a metód práce pri skúšaní poverí na túto činnosť kontrolný ústav, ak

a) laboratórium má výkonného analytika, ktorý je priamo zodpovedný v prípade porušenia povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,

b) priestory a zariadenia laboratória sú posúdené kontrolným ústavom ako primerané na vykonávanie kontrol v rozsahu vydaného oprávnenia,

c) laboratórium je

1. nezávislým laboratóriom alebo

2. laboratóriom, ktoré má dodávateľ vo vlastníctve alebo v nájme,

d) laboratórium umožní vykonávanie kontroly kontrolného ústavu nad vykonávaním jeho činnosti,

e) laboratórium vykonáva kontroly z dávok sadiva a sadeníc zelenín vyprodukovaných v mene dodávateľa, ktorý je oprávnený s nimi nakladať, ak sa tento dodávateľ a kontrolný stav nedohodnú inak.

(2) Ak dôjde k zmene rozsahu činnosti laboratória, je potrebné opätovné preverenie jeho zariadenia a metód práce pri skúšaní na túto činnosť.

(3) Kontrolný ústav prijme potrebné opatrenie, ak pri výkone dozoru alebo pri monitorovaní činnosti povereného laboratória podľa odseku 1 zistí, že nespĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 12

Dozor a monitorovanie dodávateľov

Kontrolný ústav vykonáva najmenej raz ročne vo vhodnom čase dozor a monitorovanie dodávateľov so zreteľom na rozsah ich činnosti v ich prevádzkových a výrobných zariadeniach na účely zaistenia pretrvávajúceho súladu s požiadavkami podľa § 7 ods. 2, 4 až 8.

§ 13

Spôsob a rozsah výkonu kontroly vykonávanej kontrolným ústavom

(1) Kontrolný ústav vykonáva kontroly, ktorými zisťuje,

a) či sú dodržiavané požiadavky podľa § 8 ods. 1 až 3,

b) súlad s požiadavkami ustanovenými týmto nariadením vlády, pričom je dodávateľ povinný umožniť kontrolnému ústavu odobratie potrebného množstva vzoriek sadiva a sadeníc zelenín počas výroby a uvádzania na trh.

(2) Dodávateľ je pri výkone kontroly povinný umožniť zamestnancom kontrolného ústavu voľný prístup do všetkých častí areálu prevádzkarní, v ktorých sa vyrába, balí alebo nachádza sadivo a sadenice zelenín.

(3) Ak sa počas kontroly podľa odseku 1 písm. b) zistí, že sadivo a sadenice zelenín nemôžu byť predmetom predaja z dôvodu, že nespĺňajú požiadavky na ich zdravotný stav podľa osobitného predpisu,1) kontrolný ústav vydá opatrenie na zabránenie rizika rozšírenia choroby.

§ 14

Porovnávacie skúšky a pokusy

(1) Kontrolný ústav zabezpečuje vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zo vzoriek sadiva a sadeníc zelenín uvedených na trh formou následnej kontroly ich vlastností, kvality a zdravotného stavu, odrodovej pravosti a odrodovej čistoty, pričom je dodávateľ povinný umožniť kontrolnému ústavu odobratie potrebného množstva vzoriek sadiva a sadeníc zelenín.

(2) Do porovnávacích skúšok alebo pokusov možno zaslať aj vzorky sadiva a sadeníc zelenín, ktoré boli

a) vyrobené v tretej krajine,

b) určené pre ekologické poľnohospodárstvo,

c) uvádzané na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.

(3) Výsledky porovnávacích skúšok a pokusov sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania sadiva a sadeníc zelenín a kontrolu súladu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.

§ 15

Spoločné ustanovenia

(1) Ak sa počas výkonu dozoru a monitorovania podľa § 12, kontroly podľa § 13 ods. 1 písm. b) alebo počas porovnávacích skúšok a pokusov podľa § 14 zistí, že sadivo a sadenice zelenín nespĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, kontrolný ústav nariadi dodávateľovi, aby zabezpečil v určenej lehote nápravu zistených nedostatkov a prijme opatrenie.

(2) Ak dodávateľ zabezpečí nápravu zistených nedostatkov a kontrolný ústav zistí, že sadivo a sadenice zelenín spĺňajú požiadavky a podmienky jeho uvádzania na trh alebo ich budú spĺňať v budúcnosti, opatrenie prijaté podľa odseku 1 zruší.

(3) Ak dodávateľ nemôže v určenej lehote zabezpečiť nápravu zistených nedostatkov, kontrolný ústav zakáže uvádzanie takéhoto sadiva a sadeníc zelenín na trh, alebo zakáže vykonávanie činnosti v rozsahu jeho oprávnenia na činnosť a o tejto skutočnosti informuje Európsku komisiu (ďalej len „Komisia“) a zodpovedné úradné orgány ostatných členských štátov.

§ 16

Kontroly Európskeho spoločenstva

Kontrolný ústav spolupracuje s odborníkmi Komisie pri vykonávaní kontrol v rozsahu potrebnom na zabezpečenie jednotného uplatňovania požiadaviek tohto nariadenia vlády, pričom sa zisťuje najmä, či dodávatelia plnia požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 17

Transpozičné ustanovenie

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.


§ 18

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.


Robert Fico v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 54/2007 Z. z.

NAJVYŠŠIE PRÍPUSTNÉ HODNOTY VÝSKYTU REGULOVANÝCH NEKARANTÉNNYCH ŠKODCOV
na množiteľskom materiáli a sadivovom materiáli zelenín

Baktérie
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomRod alebo druh množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenínNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu na množiteľskom materiáli a sadivovom materiáli zelenín
Clavibactermichiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]paprika ročná (Capsicum annuum L.),
rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)
0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]paprika ročná (Capsicum annuum L.),
rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)
0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]paprika ročná (Capsicum annuum L.),
rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)
0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]paprika ročná (Capsicum annuum L.),
rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)
0 %
Huby a riasovky
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomRod alebo druh množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenínNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu na množiteľskom materiáli a sadivovom materiáli zelenín
Fusarium Link (anamorfný rod) [1FUSAG] okrem Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]asparágus lekársky (špargľa) (Asparagus officinalis L.)0 %
Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]asparágus lekársky (špargľa) (Asparagus officinalis L.)0 %
Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]šalotka, cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená (Allium cepa L.), cibuľa zimná (Allium Allium fistulosum L.), pór pestovaný (Allium porrum L.), cesnak kuchynský (Allium sativum L.)0 %
Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]Artičoka kardová/zeleninová (Cynara cardunculus L.)0 %
Háďatká
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomRod alebo druh množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenínNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu na množiteľskom materiáli a sadivovom materiáli zelenín
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]šalotka, cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená (Allium cepa L.), cesnak kuchynský (Allium sativum L.)0 %
Vírusy, viroidy, vírusom podobné choroby a fytoplazmy
Regulovaný nekaranténny škodca alebo symptómy spôsobené regulovaným nekaranténnym škodcomRod alebo druh množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenínNajvyššia prípustná hodnota výskytu regulovaného nekaranténneho škodcu na množiteľskom materiáli a sadivovom materiáli zelenín
vírus žltej prúžkovitosti póru [LYSV00]cesnak kuchynský (Allium sativum L.)1 %
vírus žltej zakrpatenosti cibule [OYDV00]šalotka, cibuľa a cibuľa kuchynská nakopená (Allium cepa L.), cesnak kuchynský (Allium sativum L.)1 %
viroid vretenovosti zemiakov [PSTVD0]paprika ročná (Capsicum annuum L.), rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)0 %
tospovírus bronzovitosti rajčiaka [TSWV00]paprika ročná (Capsicum annuum L.), šalát siaty (Lactuca sativa L.), rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.), ľuľok baklažánový (baklažán) Solanum melongena L.0 %
vírus žltej kučeravosti rajčiaka [TYLCV0]rajčiak jedlý (Solanum lycopersicum L.)0 %

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 54/2007 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Komisie 93/61/EHS z 2. júla 1993 stanovujúca programy určujúce podmienky, ktoré musí spĺňať množiteľský a sadivový materiál zeleniny, iný ako osivá, podľa smernice Rady (EHS) č. 92/33 (Ú. v. ES L 250 7. 10. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 15).

2. Smernica Komisie 93/62/EHS z 5. júla 1993 ustanovujúca vykonávacie pravidlá pre dozor nad dodávateľmi a výrobnými zariadeniami a ich monitorovanie podľa smernice Rady 92/33/EHS o uvádzaní množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín iného ako osivo do obehu (Ú. v. ES L 250, 7. 10. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv.15).

3. Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2020/177 z 11. februára 2020, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, smernice Komisie 93/49/EHS a 93/61/EHS a vykonávacie smernice 2014/21/EÚ a 2014/98/EÚ, pokiaľ ide o škodcov rastlín na osivách a inom rastlinnom reprodukčnom materiáli (Ú. v. EÚ L 41, 13. 2. 2020).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z.

2) Príloha č. 1 časť B nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín.

3) § 4 písm. h) zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

4) Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov 24. úplné vydanie (Ú. v. EÚ C 68 A, 21. 3. 2006).

5) § 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z.

6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23. 11. 2016) v platnom znení.