Nové konsolidované znenia

Konsolidované znenia predpisov s uvedením noviel, ktoré menia znenie predpisu v najbližšom období.


Účinnosť od Číslo Názov predpisu
01.05.2020 369/1990 Zb. Zákon o obecnom zriadení
v znení 413/2019 Z. z.
01.05.2020 465/2013 Z. z. Vyhláška o technických požiadavkách na elektrické a elektronické zariadenia
v znení , 88/2020 Z. z.
01.05.2020 55/2014 Z. z. Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
v znení , 78/2020 Z. z.
01.05.2020 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva
v znení , 413/2019 Z. z.
01.05.2020 181/2014 Z. z. Zákon o volebnej kampani
v znení , 413/2019 Z. z.
01.05.2020 228/2014 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív
v znení , 87/2020 Z. z.
01.05.2020 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
v znení , 413/2019 Z. z.
01.05.2020 314/2018 Z. z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky
v znení , 413/2019 Z. z.
01.05.2020 413/2019 Z. z. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
02.05.2020 630/2008 Z. z. Nariadenie o rozpise finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia
v znení , 105/2020 Z. z.
05.05.2020 540/2001 Z. z. Zákon o štátnej štatistike
v znení , 107/2020 Z. z.
05.05.2020 185/2002 Z. z. Zákon o Súdnej rade SR
v znení , 106/2020 Z. z.
12.05.2020 543/2005 Z. z. Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy
v znení , 108/2020 Z. z.
12.05.2020 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
v znení , 92/2020 Z. z.
12.05.2020 92/2020 Z. z. Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
13.05.2020 77/2020 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
v znení , 117/2020 Z. z.
15.05.2020 221/2016 Z. z. Nariadenie na uvádzanie množiteľského materiálu a ovocných drevín na výrobu ovocia na trh
v znení , 110/2020 Z. z.
18.05.2020 351/2011 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
v znení , 119/2020 Z. z.
20.05.2020 89/2016 Z. z. Zákon o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
v znení , 92/2019 Z. z.
20.05.2020 92/2019 Z. z. Novela zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov
20.05.2020 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
v znení , 120/2020 Z. z.
21.05.2020 96/1991 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach
v znení , 129/2020 Z. z.
21.05.2020 13/1993 Z. z. Zákon o umeleckých fondoch
v znení , 129/2020 Z. z.
21.05.2020 308/2000 Z. z. Zákon o vysielaní a retransmisii
v znení , 129/2020 Z. z.
21.05.2020 283/2002 Z. z. Zákon o cestovných náhradách
v znení , 127/2020 Z. z.
21.05.2020 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
v znení , 127/2020 Z. z., 125/2020 Z. z.
21.05.2020 5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti
v znení , 127/2020 Z. z.
21.05.2020 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych pracovníkoch
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 579/2004 Z. z. Zákon o záchrannej zdravotnej službe
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 580/2004 Z. z. Zákon o zdravotnom poistení
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 581/2004 Z. z. Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 516/2008 Z. z. Zákon o Audiovizuálnom fonde
v znení , 129/2020 Z. z.
21.05.2020 528/2008 Z. z. Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení , 128/2020 Z. z.
21.05.2020 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 153/2013 Z. z. Zákon o národnom zdravotníckom informačnom systéme
v znení , 125/2020 Z. z.
21.05.2020 284/2014 Z. z. Zákon o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona o poskytovaní dotácií
v znení , 129/2020 Z. z.
21.05.2020 292/2014 Z. z. Zákon o príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov
v znení , 128/2020 Z. z.
21.05.2020 281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
v znení , 126/2020 Z. z.
21.05.2020 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 126/2020 Z. z.
21.05.2020 138/2017 Z. z. Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín
v znení , 129/2020 Z. z.
21.05.2020 35/2019 Z. z. Zákon o finančnej správe
v znení , 126/2020 Z. z.
21.05.2020 69/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
v znení , 125/2020 Z. z.
22.05.2020 76/2020 Z. z. Nariadenie vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
v znení , 132/2020 Z. z.
23.05.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 359/2000 Z. z. Zákon o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 93/2005 Z. z. Zákon o autoškolách
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 280/2006 Z. z. Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 387/2015 Z. z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave
v znení , 386/2019 Z. z.
23.05.2020 44/2016 Z. z. Vyhláška o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
v znení , 130/2020 Z. z.
26.05.2020 145/1995 Z. z. Zákon o správnych poplatkoch
v znení , 383/2019 Z. z.
26.05.2020 575/2001 Z. z. Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení , 134/2020 Z. z.
26.05.2020 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti
v znení , 383/2019 Z. z.
26.05.2020 362/2011 Z. z. Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach
v znení , 383/2019 Z. z.
26.05.2020 400/2015 Z. z. Zákon o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky
v znení , 134/2020 Z. z.
26.05.2020 55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe
v znení , 134/2020 Z. z.
26.05.2020 383/2019 Z. z. Novela zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach
29.05.2020 170/2018 Z. z. Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
v znení , 136/2020 Z. z.
30.05.2020 101/2020 Z. z. Nariadenie vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení , 137/2020 Z. z.