Nariadenie vlády č. 184/2020 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Platnosť od 01.07.2020
Účinnosť od 01.07.2020

184

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. júna 2020,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7b zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 89/2020 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa slová „dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia alebo dávky sociálneho zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia alebo peňažného príspevku na opatrovanie na toto dieťa“.

2. V § 2 ods. 4 prvej vete sa za slovo „je“ vkladajú slová „alebo bola“ a za slovo „príspevok,“ sa vkladá slovo „len“.

3. § 3 až 6 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 6 sa vypúšťajú.

4. § 7 znie:

㤠7

Ochranný príspevok v sume poskytovanej členovi domácnosti, ktorý je tehotnou ženou od začiatku ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom alebo má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je fyzická osoba uznaná ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,7) patrí aj za každého člena domácnosti, ktorý v čase krízovej situácie nemôže z dôvodu prekážky na strane organizátora vykonávať činnosti podmieňujúce vznik nároku na aktivačný príspevok podľa osobitného predpisu8) a za ktorého sú splnené podmienky nároku na dávku v hmotnej núdzi vo výške nezníženej podľa osobitného predpisu.9)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 9 znejú:

7) § 11 ods. 2 písm. b) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 42/2019 Z. z.

8) § 12 ods. 3 písm. b) tretí bod až šiesty bod zákona č. 417/2013 Z. z. v znení zákona č. 42/2019 Z. z.

9) § 10 ods. 3 až 13 zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

5. § 8 sa vypúšťa.

6. V § 9 sa nad slovom „mzdy“ a slovom „predpisom“ odkaz 8 nahrádza odkazom 11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) § 12 ods. 3 písm. a) zákona č. 417/2013 Z. z.“.

7. V § 10 sa slová „predpisu,12) obsahuje“ nahrádzajú slovami „predpisu12) alebo vznik nároku na dávku v hmotnej núdzi vo výške nezníženej podľa osobitného predpisu,9) obsahuje“.

8. V § 12 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa za slová „zákona č. 201/2008 Z. z.“ vkladajú slová „o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10. § 15 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 22 sa vypúšťajú.

11. V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa za slová „zákona č. 383/2013 Z. z.“ vkladajú slová „o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

12. § 20 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 sa vypúšťa.

13. § 23 sa vypúšťa.

14. § 25 znie:

㤠25

Pri posudzovaní dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na účel posúdenia nároku na prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, rodičovský príspevok a príspevok na starostlivosť o dieťa môže posudkový lekár v čase krízovej situácie vychádzať aj z odborného lekárskeho nálezu lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.46)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 sa vypúšťa.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla 2020.


Igor Matovič v. r.