Vyhláška č. 29/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

Platnosť od 21.02.2017
Účinnosť od 01.03.2017

29

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. februára 2017,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 3 písm. a) až c) a f) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Alternatívny autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona má formu karty s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom. Bezpečnostný osobný kód je kombinácia šiestich číslic.

(2) O vydanie alternatívneho autentifikátora môže požiadať fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôže byť držiteľom úradného autentifikátora podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona (ďalej len „žiadateľ“).

(3) Alternatívny autentifikátor obsahuje

a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) číslo karty,

c) dátum vydania karty,

d) dátum uplynutia platnosti karty,

e) poznámky.

(4) Alternatívny autentifikátor obsahuje na elektronickom čipe

a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) identifikátor žiadateľa zapísaný v registri fyzických osôb,

c) dátum narodenia, štátnu príslušnosť a štát pobytu žiadateľa,

d) číslo karty,

e) dátum vydania karty.

(5) Alternatívny autentifikátor sa vydáva s dobou platnosti tri roky.

§ 2

(1) Žiadateľ podáva žiadosť podľa § 22 ods. 2 zákona osobne na pracovisku Policajného zboru podľa zoznamu zverejnenom na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

(2) Pri podaní žiadosti žiadateľ uvedie

a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) dátum narodenia žiadateľa,

c) štátnu príslušnosť žiadateľa,

d) štát a adresu miesta pobytu žiadateľa,

e) bezpečnostný osobný kód,

f) obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri na území Slovenskej republiky, ak je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu; ak je vedúci organizačnej zložky podniku, aj označenie organizačnej zložky podniku a adresu jej umiestnenia.

(3) Na overenie údajov podľa odseku 2 písm. a) až d) je vydávajúci orgán oprávnený požadovať predloženie verejnej listiny, z ktorej možno overiť tieto údaje. Ak údaje podľa odseku 2 písm. a) a d) uvedené na verejnej listine nie sú zhodné s údajmi v obchodnom registri a v registri právnických osôb alebo údaje podľa odseku 2 písm. f) nie sú aktuálne, oprava hodnôt zdrojových údajov a referenčných údajov sa vykonáva podľa § 53 zákona. Žiadateľ zadáva bezpečnostný osobný kód až po vykonaní opravy hodnôt zdrojových údajov a referenčných údajov v obchodnom registri a v registri právnických osôb.

§ 3

Alternatívny autentifikátor sa doručuje žiadateľovi na adresu podľa § 2 ods. 2 písm. f) alebo na inú adresu na území Slovenskej republiky uvedenú žiadateľom.

§ 4

Pri strate, odcudzení, poškodení, zničení, zneužití alternatívneho autentifikátora alebo pri zmene údajov, ktoré sa uvádzajú pri podaní žiadosti podľa § 2 ods. 2 písm. a) až e), žiadateľ postupuje podľa § 2.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Robert Kaliňák v. r.