Vyhláška č. 29/2017 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

(v znení č. 239/2019 Z. z.)

Platnosť od 21.02.2017
Účinnosť od 01.08.2019

29

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 15. februára 2017,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o alternatívnom autentifikátore

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 59 ods. 3 písm. a) až c) a f) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Alternatívny autentifikátor podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona má formu karty s elektronickým čipom spolu s bezpečnostným osobným kódom. Bezpečnostný osobný kód je kombinácia šiestich číslic.

(2) O vydanie alternatívneho autentifikátora môže požiadať fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu právnickej osoby so sídlom na území Slovenskej republiky zapísanej v obchodnom registri alebo ktorá je vedúcim jej organizačnej zložky zapísanej v obchodnom registri a nemôže byť držiteľom úradného autentifikátora podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona (ďalej len „žiadateľ“).

(3) O vydanie alternatívneho autentifikátora môže požiadať aj advokát,1) hosťujúci euroadvokát2) a usadený euroadvokát,3) ktorí nie sú držiteľmi autentifikátora podľa § 21 ods. 1 písm. a) a d) zákona alebo iného autentifikačného prostriedku podľa § 21 zákona.

(4) Alternatívny autentifikátor obsahuje

a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) číslo karty,

c) dátum vydania karty,

d) dátum uplynutia platnosti karty,

e) poznámky.

(5) Alternatívny autentifikátor obsahuje na elektronickom čipe

a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) identifikátor žiadateľa zapísaný v registri fyzických osôb,

c) dátum narodenia, štátnu príslušnosť a štát pobytu žiadateľa,

d) číslo karty,

e) dátum vydania karty.

(6) Alternatívny autentifikátor sa vydáva s dobou platnosti tri roky.

§ 2

(1) Žiadateľ podáva žiadosť podľa § 22 ods. 2 zákona osobne na pracovisku Policajného zboru podľa zoznamu zverejnenom na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

(2) Pri podaní žiadosti žiadateľ uvedie

a) meno a priezvisko žiadateľa,

b) dátum narodenia žiadateľa,

c) štátnu príslušnosť žiadateľa,

d) štát a adresu miesta pobytu žiadateľa,

e) bezpečnostný osobný kód,

f) obchodné meno a adresu sídla právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri na území Slovenskej republiky, ak je jej štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu; ak je vedúci organizačnej zložky podniku, aj označenie organizačnej zložky podniku a adresu jej umiestnenia.

(3) Na overenie údajov podľa odseku 2 písm. a) až d) je vydávajúci orgán oprávnený požadovať predloženie verejnej listiny, z ktorej možno overiť tieto údaje. Ak údaje podľa odseku 2 písm. a) a d) uvedené na verejnej listine nie sú zhodné s údajmi v obchodnom registri a v registri právnických osôb alebo údaje podľa odseku 2 písm. f) nie sú aktuálne, oprava hodnôt zdrojových údajov a referenčných údajov sa vykonáva podľa § 53 zákona. Žiadateľ zadáva bezpečnostný osobný kód až po vykonaní opravy hodnôt zdrojových údajov a referenčných údajov v obchodnom registri a v registri právnických osôb.

§ 2a

Na advokáta a euroadvokáta podľa § 1 ods. 3 sa vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1, ods. 2 písm. a) až e), ods. 3 prvej vety a § 3 a 4. Hosťujúci euroadvokát pri podaní žiadosti predloží svoje oprávnenie vykonávať advokáciu v členskom štáte Európske únie alebo inom zmluvnom štáte Dohody o Európskom hospodárskom priestore, kde je registrovaný. Advokát a usadený euroadvokát pri podaní žiadosti predloží svoje oprávnenie vykonávať advokáciu na území Slovenskej republiky. Ak je hosťujúci euroadvokát v súvislosti s výkonom advokácie v členskom štáte Európskej únie, kde je registrovaný, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, predloží aj výpis z obdobného registra členského štátu Európskej únie, ako je obchodný register, nie starší ako tri mesiace.

§ 3

Alternatívny autentifikátor sa doručuje žiadateľovi na adresu podľa § 2 ods. 2 písm. f) alebo na inú adresu na území Slovenskej republiky uvedenú žiadateľom.

§ 4

Pri strate, odcudzení, poškodení, zničení, zneužití alternatívneho autentifikátora alebo pri zmene údajov, ktoré sa uvádzajú pri podaní žiadosti podľa § 2 ods. 2 písm. a) až e), žiadateľ postupuje podľa § 2.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2017.


Robert Kaliňák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

2) § 30 písm. b) zákona č. 586/2003 Z. z. v znení zákona č. 339/2013 Z. z.

3) § 30 písm. c) zákona č. 586/2003 Z. z.