Zákon č. 339/2016 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 35/2019 Z. z.(nepriamo))

Platnosť od 15.12.2016
Účinnosť od 01.07.2019

339

ZÁKON

z 22. novembra 2016,

ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠68a

Odvod časti poistného z odvetví neživotného poistenia

(1) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné z poistných zmlúv uzavretých po 31. decembri 2016 odviesť 8 % z prijatého poistného z poistenia uvedeného v prílohe č. 1 časti A bodoch 1 až 9, bode 10 písm. b) a bodoch 11 až 18 z činnosti vykonávanej na území Slovenskej republiky za mesiace január až november do konca decembra príslušného kalendárneho roka a za mesiac december do konca januára nasledujúceho roka na osobitný príjmový účet Daňového úradu pre vybrané daňové subjekty.

(2) Výnos z odvodu podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.

(3) Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné odvedenie časti poistného podľa odseku 1 písomne oznámiť Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty najneskôr do troch pracovných dní od jeho vykonania. Poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu a pobočka zahraničnej poisťovne sú v rovnakej lehote povinné písomne predložiť Daňovému úradu pre vybrané daňové subjekty údaje preukazujúce položky vstupujúce do výpočtu základu pre odvod poistného.

(4) Daňový úrad pre vybrané daňové subjekty vykonáva správu odvodu časti poistného podľa odseku 1, pričom primerane postupuje podľa ustanovení osobitného predpisu.35)“.

Čl. III

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 269/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 298/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Ak tak ustanovuje osobitný predpis,1e) ustanovenia tohto zákona sa primerane použijú na odvod časti poistného.1f)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1e a 1f znejú:

1e) § 68a ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 339/2016 Z. z.

1f) § 68a zákona č. 39/2015 Z. z. v znení zákona č. 339/2016 Z. z.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.