Zákon č. 459/2019 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Platnosť od 27.12.2019
Účinnosť od 27.12.2019

459

ZÁKON

z 5. decembra 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z. a zákona č. 397/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 22a znie:

㤠22a

(1) Dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcu možno aj sudcovi, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva.

(2) O dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 rozhoduje súdna rada na návrh predsedu súdnej rady, ministra alebo predsedu najvyššieho súdu. Sudca má právo vyjadriť sa k návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu na zasadnutí súdnej rady, na ktoré ho predseda súdnej rady pozve.

(3) O návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 musí súdna rada rozhodnúť do 30 dní od doručenia návrhu na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu.

(4) Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 trvá, až kým nepominú dôvody na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, najviac šesť mesiacov. Dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 môže súdna rada predĺžiť na návrh predsedu súdnej rady alebo ministra najviac o šesť mesiacov. Celková doba dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 nesmie presiahnuť 12 mesiacov.

(5) Rozhodnutie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 a rozhodnutie o predĺžení dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu môže súdna rada zrušiť na návrh toho, kto dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu alebo jeho predĺženie navrhol, na návrh dotknutého sudcu alebo aj bez návrhu. Sudca môže svoj návrh na zrušenie dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu podľa predchádzajúcej vety podať znovu najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa prijatia uznesenia súdnej rady o zamietnutí jeho predchádzajúceho návrhu.

(6) Sudca, ktorému je dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu podľa odseku 1, má odo dňa pozastavenia nárok na plat vo výške 80 % základného platu. Počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu sa sudca nesmie zdržiavať na pracovisku s výnimkou času nevyhnutného na uplatňovanie nárokov sudcu vo vzťahu k jeho osobnému úradu.

(7) Ak dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podľa odseku 1 zanikne uplynutím lehoty podľa odseku 4, doplatí sa sudcovi rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený. Ak je dočasné pozastavenie výkonu funkcie zrušené podľa odseku 5, doplatí sa sudcovi rozdiel, o ktorý bol jeho funkčný plat skrátený; to neplatí, ak došlo k dočasnému pozastaveniu výkonu funkcie sudcu podľa § 22 a konanie, pre ktoré bol sudcovi dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu podľa § 22 bolo úmyselným trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bolo sudcovi za konanie, pre ktoré mu bol dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu podľa § 22, uložené disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu.“.

2. Za § 22a sa vkladá § 22b, ktorý znie:

㤠22b

(1) Ak počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu pre niektorý z dôvodov podľa § 22 alebo § 22a vznikne nový dôvod pre dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu, rozhodne orgán príslušný podľa § 22 alebo podľa § 22a o rozšírení dôvodov dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.

(2) Ak má sudca dočasne pozastavený výkon funkcie sudcu z viacerých dôvodov, rozdiel, o ktorý bol funkčný plat sudcu skrátený, možno sudcovi vyplatiť, až keď odpadnú všetky dôvody dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.“.

3. V § 62 písm. j) sa slová „(§ 22)“ nahrádzajú slovami „(§ 22 alebo § 22a)“ a za slová „§ 22 ods. 9“ sa vkladajú slová „alebo § 22a ods. 7“.

4. V § 77 ods. 3 písm. d) a § 82 ods. 2 písm. e) sa za slová „funkcie podľa § 22“ vkladajú slová „alebo § 22a“ a za slová „§ 22 ods. 9“ sa vkladajú slová „alebo § 22a ods. 7“.

Čl. II

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 242/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Prokurátorovi možno dočasne pozastaviť výkon funkcie prokurátora aj vtedy, ak existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklad podľa § 6 ods. 2 písm. d), ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť prokuratúry alebo dobrá povesť prokuratúry. Dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora podľa prvej vety trvá až kým nepominú dôvody na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora, najviac šesť mesiacov. Dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora možno predĺžiť najviac o šesť mesiacov. Celková doba dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora podľa prvej vety nesmie presiahnuť 12 mesiacov.“.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

2. V § 13 odsek 3 znie:

(3) O dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora podľa odseku 1 rozhoduje generálny prokurátor. O dočasnom pozastavení výkonu funkcie prokurátora podľa odseku 2 rozhoduje generálny prokurátor na návrh rady prokurátorov alebo bez návrhu po predchádzajúcom súhlase rady prokurátorov.“.

3. V § 104 odsek 1 znie:

(1) Počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora podľa § 13 ods. 1 patrí prokurátorovi plat vo výške 30 % zo základného platu, na ktorý by bol mal nárok, keby nebol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie; tento plat sa zvyšuje o 10 % zo základného platu na každé vyživované dieťa, najviac však do výšky 50 % zo základného platu. Počas dočasného pozastavenia výkonu funkcie prokurátora podľa § 13 ods. 2 patrí prokurátorovi plat vo výške 80 % zo základného platu, na ktorý by bol mal nárok, keby nebol dočasne pozastavený výkon jeho funkcie.“.

4. V § 224 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) môže podať návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie prokurátora alebo udeľuje súhlas k dočasnému pozastaveniu výkonu funkcie prokurátora (§ 13 ods. 3),“.

Doterajšie písmená b) až f) označujú ako písmená c) až g).

Čl. III

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 597/2008 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 495/2010 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 374/2015 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 285/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z. a zákona č. 282/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3c sa na konci pripájajú tieto slová: „a ďalšími vhodnými formami informuje verejnosť“.

2. V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

j) rozhodovať o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, ak tak ustanovuje osobitný predpis.4)“.

3. V § 4b ods. 3 a § 27g ods. 5 sa vypúšťajú slová „v tajnom hlasovaní“.

4. V § 6 odsek 8 znie:

(8) Hlasovanie súdnej rady je verejné.“.

5. V § 7 ods. 2 sa konci pripája táto veta: „Ak ide o rozhodovanie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcu, predseda súdnej rady udelí slovo, kedykoľvek o to požiadajú, tomu, kto návrh na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu podal, a dotknutému sudcovi.“.

6. V § 27h ods. 2 sa za slová „súdneho spisu“ vkladajú slová „vrátane spisov v trestnom konaní, tým nie sú dotknuté ustanovenia Trestného poriadku“.

7. V § 27h ods. 3 sa za slová „súdny spis“ vkladajú slová „vrátane spisov v trestnom konaní, tým nie sú dotknuté ustanovenia Trestného poriadku“.

8. V § 27h sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Orgán činný v trestnom konaní je povinný bezodkladne oznámiť súdnej rade

a) začatie trestného konania, ktoré môže súvisieť s dohľadom súdnej rady (§ 3b),

b) vznesenie obvinenia voči sudcovi.“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Zuzana Čaputová v. r.

Andrej Danko v. r.

Peter Pellegrini v. r.