Nariadenie vlády č. 14/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov

Platnosť od 11.01.2019
Účinnosť od 21.12.2019

OBSAH

14

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 12. decembra 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 582/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 452/2010 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 16/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová „s dĺžkou 24 metrov a viac“.

2. V § 1 ods. 3 písm. a) druhom bode sa slovo „mechanický“ nahrádza slovom „strojový“.

3. V § 1 ods. 3 písm. a) piaty bod znie:

5. tradičnými loďami,“.

4. V § 1 ods. 3 písm. a) šiestom bode sa vypúšťajú slová „ktoré nemajú posádku alebo neprepravujú viac ako 12 osôb na komerčné účely,“.

5. V § 1 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym bodom až desiatym bodom, ktoré znejú:

8. plachetnicami,

9. príbrežnými servisnými loďami,

10. pomocnými člnmi.“.

6. V § 1 ods. 3 písm. b) prvom bode a treťom bode sa slovo „loďami“ nahrádza slovom „plavidlami“.

7. V § 1 ods. 3 písm. b) druhý bod znie:

2. rekreačnými plavidlami,“.

8. V § 1 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. príbrežnými servisnými plavidlami.“.

9. Slová „námorná oblasť“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovami „morská oblasť“ v príslušnom tvare.

10. V § 2 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „v súlade s osobitným predpisom2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Medzinárodný dohovor o nákladovej značke (Londýn 5. apríla 1966, vyhláška č. 129/1969 Zb.) (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 165/2001 Z. z.).“.

11. V § 2 písm. l) sa za slová „Európskej únie“ vkladajú slová „alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore“.

12. V § 2 písm. n) sa za slovo „oblasť“ vkladajú slová „alebo námorná trasa“.

13. V § 2 písmeno p) znie:

p) opravou, prestavbou a modifikáciou podstatného charakteru prestavba ľubovoľného typu lode na osobnú loď alebo každá zmena, v dôsledku ktorej sa podstatne

1. zmenia rozmery lode, ako je predĺženie pridaním nového hlavného rebra,

2. zmení kapacita lode z hľadiska počtu prepravovaných cestujúcich, ako je prestavba paluby na prevoz vozidla na obytné priestory pre cestujúcich alebo

3. zvýši životnosť lode, ako je modernizácia obytných priestorov pre cestujúcich na celej jednej palube,“.

14. Slovo „hostiteľský“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádza slovom „prístavný“ v príslušnom tvare.

15. § 2 sa dopĺňa písmenami u) až ab), ktoré znejú:

u) plachetnicou loď poháňaná plachtami, aj keď je vybavená strojným pohonom na pomocné a núdzové účely,

v) rovnocenným materiálom zliatina hliníka alebo akýkoľvek iný nehorľavý materiál, ktorý si sám alebo vďaka zabezpečenej izolácii zachováva štrukturálne vlastnosti a neporušiteľnosť rovnocenné s oceľou po vystavení štandardnej skúške horľavosti,

w) štandardnou skúškou horľavosti skúška, pri ktorej sú vzorky príslušných priedelov alebo palúb vystavené v testovacej laboratórnej peci teplotám približne zodpovedajúcim štandardnej krivke v súradniciach čas – teplota v súlade s testovacou metódou špecifikovanou v rezolúcii výboru 307 (88),

x) tradičnou loďou akýkoľvek druh historickej osobnej lode projektovanej pred rokom 1965 a jej kópie postavené prevažne z pôvodných materiálov vrátane lodí, ktoré sú určené na propagáciu a podporu tradičných zručností a námorníctva a ktoré spolu slúžia ako živé kultúrne pamätníky prevádzkované podľa tradičných zásad námorníctva a techniky,

y) rekreačnou jachtou alebo rekreačným plavidlom plavidlo, ktoré sa nevyužíva na komerčné účely, bez ohľadu na druh pohonu,

z) pomocným člnom čln prepravovaný na lodi, ktorý sa používa na prevoz viac ako 12 cestujúcich z nepohybujúcej sa osobnej lode na pobrežie a späť,

aa) príbrežnou servisnou loďou loď, ktorá sa používa na prepravu a ubytovanie technického personálu, ktorý nevykonáva prácu na palube nevyhnutnú na prevádzku lode,

ab) príbrežným servisným plavidlom plavidlo, ktoré sa používa na prepravu a ubytovanie technického personálu, ktorý nevykonáva prácu na palube nevyhnutnú na prevádzku plavidla.“.

16. V § 3 odsek 1 znie:

(1) Morské oblasti sa členia na

a) oblasť A, ktorou je morská oblasť mimo oblastí B, C a D,

b) oblasť B, ktorou je morská oblasť, ktorej zemepisné súradnice sa ani v jednom bode nenachádzajú ďalej ako 20 míľ od pobrežnej čiary zodpovedajúcej strednej výške prílivu, ale ktorá je mimo oblastí C a D,

c) oblasť C, ktorou je morská oblasť, ktorej zemepisné súradnice sa ani v jednom bode nenachádzajú ďalej ako päť míľ od pobrežnej čiary zodpovedajúcej strednej výške prílivu, ale mimo morskej oblasti D, ak existuje, v ktorých pravdepodobnosť prekročenia 2,5 metra značnej výšky vlny je menšia ako 10 % počas jedného roka pri celoročnej prevádzke alebo počas špecifického obdobia v prípade sezónnej prevádzky,

d) oblasť D, ktorou je morská oblasť, ktorej zemepisné súradnice sa ani v jednom bode nenachádzajú ďalej ako tri míle od pobrežnej čiary zodpovedajúcej strednej výške prílivu, v ktorej pravdepodobnosť prekročenia 1,5 metra značnej výšky vlny je menšia ako 10 % počas jedného roka pri celoročnej prevádzke alebo počas špecifického obdobia v prípade sezónnej prevádzky.“.

17. V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Osobné lode sa členia podľa morskej oblasti, v ktorej vykonávajú vnútroštátnu plavbu, do týchto tried:

a) trieda A je osobná loď, ktorá vykonáva vnútroštátnu plavbu v oblastiach A, B, C a D,

b) trieda B je osobná loď, ktorá vykonáva vnútroštátnu plavbu v oblastiach B, C a D,

c) trieda C je osobná loď, ktorá vykonáva vnútroštátnu plavbu v oblastiach C a D‚

d) trieda D je osobná loď, ktorá vykonáva vnútroštátnu plavbu v oblasti D.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

18. V § 4 odsek 3 znie:

(3) Každé námorné vybavenie nachádzajúce sa na palube uvedené v osobitnom predpise4) a ktoré je v súlade s ustanoveniami tohto osobitného predpisu, považuje sa za námorné vybavenie v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia vlády.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. o vybavení námorných lodí.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

19. V § 5 odsek 1 znie:

(1) Nové osobné lode tried A, B, C a D a existujúce osobné lode tried A, B, C a D musia byť v súlade s medzinárodnou zmluvou6) a ich stavba a údržba trupu, hlavných strojov a pomocných strojov, elektrických zariadení a automatických zariadení musí byť v súlade s normami špecifikovanými v predpisoch uznaných klasifikačných spoločností7) alebo ekvivalentnými pravidlami, ktoré používa príslušný orgán členského štátu a ktoré oznámil Európskej komisii a iným členským štátom podľa osobitného predpisu.8)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.“.

20. V § 5 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod a štvrtý bod sa označujú ako druhý bod a tretí bod.

21. V § 5 ods. 2 písm. b) druhom bode sa vypúšťajú slová „a druhý“.

22. V § 5 ods. 5 časti vety pred bodkočiarkou sa za slovo „charakteru“ vkladajú slová „nových osobných lodí a existujúcich osobných lodí“ a slová „možnosti záchrany osôb na osobnej lodi“ sa nahrádzajú slovami „schopnosti udržať sa na hladine“.

23. V § 5 ods. 6 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ekvivalentné pravidlá, ktoré používa príslušný orgán členského štátu a ktoré oznámil Európskej komisii“.

24. V § 6 sa slová „tried A, B a“ nahrádzajú slovami „triedy“, za slovami „1. októbra 2004“ sa vypúšťa čiarka a vkladajú slová „a osobné lode ro-ro tried A a B“.

25. V § 7 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

26. V § 8 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „na vnútroštátnu plavbu v hostiteľskom štáte“.

27. V § 10 odsek 4 znie:

(4) Osobné lode postavené z rovnocenného materiálu pred 20. decembrom 2017 musia spĺňať požiadavky tohto nariadenia vlády do 22. decembra 2025.“.

28. Príloha č. 2 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2108 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (Ú. v. EÚ L 315, 30. 11. 2017).“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. decembra 2019.


Peter Pellegrini v. r.