Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
28.03.2020 64/2020 Z. z. Uznesenie vlády k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
27.03.2020 63/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
27.03.2020 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
27.03.2020 61/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Zmluve o patentovej spolupráci
27.03.2020 60/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Európskemu patentovému dohovoru
27.03.2020 59/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
27.03.2020 58/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí zmien Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov
27.03.2020 57/2020 Z. z. Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
25.03.2020 56/2020 Z. z. Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
24.03.2020 55/2020 Z. z. Novela vyhlášky o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka
20.03.2020 54/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby v oznámení č. 90/2000 Z. z.
20.03.2020 53/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí Druhého dodatkového protokolu k Svetovému poštovému dohovoru
20.03.2020 52/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii hovädzieho dobytka
20.03.2020 51/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o vinohradníctve a vinárstve
20.03.2020 50/2020 Z. z. Novela vyhlášky o denaturačných prostriedkoch a ich ustanovených množstvách na denaturáciu liehu
19.03.2020 49/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na rozšírenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020
19.03.2020 48/2020 Z. z. Nariadenie o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov
19.03.2020 47/2020 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy
19.03.2020 46/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
16.03.2020 45/2020 Z. z. Uznesenie vlády na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom
16.03.2020 44/2020 Z. z. Opatrenie o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov
12.03.2020 43/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu
12.03.2020 42/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o koordinátoroch odberového programu a transplantačného programu
09.03.2020 41/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov v Piešťanoch
06.03.2020 40/2020 Z. z. Oznámenie o podpísaní Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi EÚ a jej členskými štátmi a Kazašskou republikou
06.03.2020 39/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci,
05.03.2020 38/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní opatrenia o zmene výnosu, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice
02.03.2020 37/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam vybraných potravín
02.03.2020 36/2020 Z. z. Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške č. 27/2020 Z. z.
02.03.2020 35/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o energetickej hospodárnosti budov