Vyhláška č. 51/2020 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

Platnosť od 20.03.2020
Účinnosť od 01.04.2020

OBSAH

51

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

zo 16. marca 2020,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 písm. a) až c), f) a h) zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení zákona č. 349/2015 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 350/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení vyhlášky č. 21/2016 Z. z. a vyhlášky č. 83/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 5 sa za slovo „produktov“ vkladajú slová „podliehajúcich certifikácii (§ 26 ods. 2 zákona)“.

2. V nadpise a v celom texte § 11 sa slová „Tokajskej vinohradníckej oblasti“ nahrádzajú slovami „Vinohradníckej oblasti Tokaj“.

3. V prílohe č. 2 tabuľke Malokarpatská vinohradnícka oblasť riadku Orešanský rajón sa za slovo „Košolná,“ vkladá slovo „Lošonec,“.

4. V prílohe č. 2 tabuľke Stredoslovenská vinohradnícka oblasť riadku Hontiansky rajón sa pred slovo „Dudince“ vkladá slovo „Devičie,“.

5. V prílohe č. 2 tabuľke Nitrianska vinohradnícka oblasť riadku Radošinský rajón sa za slová „Horné Obdokovce,“ vkladá slovo „Kamanová,“.

6. Prílohy č. 10 až 14 znejú:

„Príloha č. 10 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

OZNÁMENIE O ZAČATÍ A SKONČENÍ VÝROBY VINÁRSKYCH PRODUKTOV A ICH UVÁDZANIA NA TRH

Príloha č. 11 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

Hlásenie o úrode hrozna a jeho použití k 30. 11. .....

Príloha č. 12 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

Hlásenie o stave zásob vína a muštu [v hl]

Príloha č. 13 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

Hlásenie o výrobe vína a muštu k 30. 11. ....

Príloha č. 14 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

HLÁSENIE O MNOŽSTVE POUŽITÝCH CIBÉB NA VÝROBU TOKAJSKÝCH VÍN k 31. 7. .......

“.

7. Prílohy č. 16 až 18 znejú:

„Príloha č. 16 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

OZNÁMENIE O ZVYŠOVANÍ PRIRODZENÉHO ALKOHOLU (CUKORNATOSTI)

Príloha č. 17 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

OZNÁMENIE O ÚPRAVE ZVYŠKOVÉHO CUKRU

Príloha č. 18 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

Oznámenie o zvyšovaní alebo znižovaní obsahu kyselín

“.

8. Príloha č. 20 znie:

„Príloha č. 20 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

ŽIADOSŤ O CERTIFIKÁCIU VÍNA

“.

9. V prílohách č. 21 a 22 druhej tabuľke sa vypúšťa stĺpec s označením „VÍNO BEZ ZEMEPISNÉHO OZNAČENIA“.

10. Prílohy č. 24 a 25 znejú:

„Príloha č. 24 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

Hlásenie o vývoze vína/muštu/hrozna* z Vinohradníckej oblasti Tokaj

Príloha č. 25 k vyhláške č. 350/2009 Z. z.

ŽIADOSŤ O UDELENIE POVOLENIA NA DOVOZ TOKAJSKÉHO VÍNA DO VINOHRADNÍCKEJ OBLASTI TOKAJ

“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2020.


Gabriela Matečná v. r.