Uznesenie č. 64/2020 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

Platnosť od 28.03.2020
Účinnosť od 28.03.2020

64

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 169

z 27. marca 2020

k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 114 z 15. marca 2020

Číslo materiálu: 6810/2020

Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírenie zákazu uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020;

B. ukladá

B.1. s účinnosťou od 28. marca 2020 podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť zamestnancom pobytových zariadení sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, a zamestnancom zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny;

predsedovi vlády

B.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády SR v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

B.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády SR vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne

ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny

B.4. v spolupráci s ministrom vnútra a predsedami VÚC vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

bezodkladne

ministrovi vnútra v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny

B.5. určiť subjekty hospodárskej mobilizácie v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré vykonávajú svoju činnosť v pôsobnosti obce alebo ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby alebo subjekt vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe udelenej akreditácie v územných obvodoch okresných úradov

bezodkladne

ministrovi vnútra

B.6. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie vzniknutého núdzového stavu

bezodkladne

B.7. prijať konkrétne opatrenia pre usmernenie činnosti bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti

bezodkladne

B.8. v spolupráci s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

bezodkladne

členom vlády

B.9. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať núdzový stav v čo najkratšom čase

bezodkladne

C. mení

C. 1. bod B.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 takto: slová na konci bodu B.1. „Slovenskej republiky“ sa nahrádzajú slovami „Slovenskej republiky núdzový stav“,

D. odporúča

predsedom VÚC

D.1. v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,

D.2. určiť v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR subjekty hospodárskej mobilizácie v oblasti sociálneho zabezpečenia vo svojej pôsobnosti,

E. zakazuje

D.1. s účinnosťou od 28. marca 2020 uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť podľa bodu B.1. tohto uznesenia

Vykonajú: predseda vlády

minister vnútra

ministerka kultúry

minister práce, sociálnych vecí a rodiny

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR

predsedovia VÚC