Oznámenie č. 40/2020 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej

Platnosť od 06.03.2020
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2020 v súlade s článkom 281 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. marca 2020.

40

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. novembra 2015 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Dohoda o posilnenom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kazašskou republikou na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 172 zo 7. septembra 2016 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohodu 27. septembra 2016. Ratifikačná listina bola uložená 30. septembra 2016 u depozitára, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie.

Dohoda nadobudla platnosť 1. marca 2020 v súlade s článkom 281 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudla platnosť v ten istý deň, t. j. 1. marca 2020.

Do textu dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 29/3 zo 4. februára 2016.