Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.04.2020 104/2020 Z. z. Nariadenie o rozsahu a osobitných podmienkach uplatňovania opatrení v oblasti dane z príjmov v súvislosti s pandémiou
30.04.2020 103/2020 Z. z. Nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19
30.04.2020 102/2020 Z. z. Nariadenie vlády o opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
30.04.2020 101/2020 Z. z. Nariadenie vlády o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
30.04.2020 100/2020 Z. z. Opatrenie o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní
30.04.2020 99/2020 Z. z. Oznámenie o podpísaní Protokolu k Severoatlantickej zmluve o pristúpení Severomacedónskej republiky
30.04.2020 98/2020 Z. z. Oznámenie o zmene Zmluvy medzi SR a Portugalskom o zabránení dvojitého zdanenia a predchádzaní daňovému úniku vzťahujúca sa na dane z príjmov
30.04.2020 97/2020 Z. z. Oznámenie o Dohode medzi SR a Srbskom o vykonávaní zárobkovej činnosti rodinných príslušníkov členov diplomatických misií a konzulárnych úradov
25.04.2020 96/2020 Z. z. Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti s COVID-19
25.04.2020 95/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
25.04.2020 94/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
25.04.2020 93/2020 Z. z. Novela zákona o vysokých školách
25.04.2020 92/2020 Z. z. Novela zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii
25.04.2020 91/2020 Z. z. Novela zákona o pozemkových spoločenstvách
25.04.2020 90/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
25.04.2020 89/2020 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
23.04.2020 88/2020 Z. z. Novela vyhlášky o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia
23.04.2020 87/2020 Z. z. Novela vyhlášky, o požiadavkách na kvalitu a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách
21.04.2020 86/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu
21.04.2020 85/2020 Z. z. Vyhláška pre investície a informatizáciu o riadení projektov
18.04.2020 84/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu
17.04.2020 83/2020 Z. z. Oznámenie o vydaní euromincí pri príležitosti 300. výročia narodenia Maximiliána Hella
17.04.2020 82/2020 Z. z. Oznámenie o opatrení o účtovnej závierke pre Sociálnu poisťovňu
17.04.2020 81/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Cyperskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku
17.04.2020 80/2020 Z. z. Nariadenie, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
17.04.2020 79/2020 Z. z. Novela vyhlášky o vzoroch tlačív na zápis do obchodného registra a zoznam potrebných listín
16.04.2020 78/2020 Z. z. Vyhláška pre informačné technológie verejnej správy
10.04.2020 77/2020 Z. z. Nariadenie vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
10.04.2020 76/2020 Z. z. Nariadenie vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
09.04.2020 75/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
09.04.2020 74/2020 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
09.04.2020 73/2020 Z. z. Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
08.04.2020 72/2020 Z. z. Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie opatrení núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020 a zmeneného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 115 z 18. marca 2020 a uznesením vlády Slovenskej republiky č. 169/2020 z 27. marca 2020
08.04.2020 71/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
08.04.2020 70/2020 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky financovania sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
06.04.2020 69/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva
06.04.2020 68/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
04.04.2020 67/2020 Z. z. Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
04.04.2020 66/2020 Z. z. Novela Zákonníka práce
02.04.2020 65/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky, a medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky