Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
26.02.2020 34/2020 Z. z. Novela vyhlášky o požiadavkách na výstavbu a stavby pre osoby s obmedzeným pohybom
26.02.2020 33/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov
25.02.2020 32/2020 Z. z. Novela vyhlášky o kvalite ovzdušia
25.02.2020 31/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o hradených poradenských službách medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj
20.02.2020 30/2020 Z. z. Vyhláška o dopravnom značení
20.02.2020 29/2020 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
20.02.2020 28/2020 Z. z. Vyhláška o technických parametroch, ochranných pásmach a o používaní osobitných letísk
20.02.2020 27/2020 Z. z. Vyhláška o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2020
17.02.2020 26/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 6. februára 2020 č. 15/2020 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2020
17.02.2020 25/2020 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretý medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb a Asociáciou štátnych nemocníc Slovenskej republiky
10.02.2020 24/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje vzor tlačiva na podanie návrhu na zápis, ktorým sa potvrdia zapísané údaje v obchodnom registri
07.02.2020 23/2020 Z. z. Oznámenie o Dodatku k Dohode medzi SR a Lotyšskom o vzájomnom zastupovaní pri vydávaní víz
06.02.2020 22/2020 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov
04.02.2020 21/2020 Z. z. Novela nariadenia o opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny