Nové vyhlásené predpisy

Zoznam predpisov novo vyhlásených v Zbierke zákonov, zoradené od nových k starším podľa dátumu zverejnenia.


Platnosť od Číslo Názov predpisu
30.05.2020 137/2020 Z. z. Novela nariadenia o predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti v súvislosti s ochorením COVID-19
29.05.2020 136/2020 Z. z. Novela zákona o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
28.05.2020 135/2020 Z. z. Oznámenie o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2020
26.05.2020 134/2020 Z. z. Novela zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
22.05.2020 133/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
22.05.2020 132/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o spôsobe určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti
22.05.2020 131/2020 Z. z. Nariadenie vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
22.05.2020 130/2020 Z. z. Novela vyhlášky č. 44/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
21.05.2020 129/2020 Z. z. Novela zákona v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19
21.05.2020 128/2020 Z. z. Novela zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
21.05.2020 127/2020 Z. z. Novela zákona o sociálnom poistení
21.05.2020 126/2020 Z. z. Novela zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov
21.05.2020 125/2020 Z. z. Novela zkona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve
20.05.2020 124/2020 Z. z. Nález Ústavného súdu vo veci nesúladu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
20.05.2020 123/2020 Z. z. Oznámenie o Dodatku k čl. 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (zbrane, ktoré využívajú mikrobiologické alebo iné biologické látky, alebo toxíny)
20.05.2020 122/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (zbrane, ktorých účinkom je spôsobiť poranenie úlomkami nezistiteľnými röntgenovými lúčmi v ľudskom tele
20.05.2020 121/2020 Z. z. Oznámenie o prijatí Dodatku k článku 8 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (oslepujúce laserové zbrane)
20.05.2020 120/2020 Z. z. Novela zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením choroby COVID-19
18.05.2020 119/2020 Z. z. Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
15.05.2020 118/2020 Z. z. Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
13.05.2020 117/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie
08.05.2020 116/2020 Z. z. Nariadenie vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v súvislosti s ochorením COVID-19
08.05.2020 115/2020 Z. z. Nariadenie o opatreniach na zabezpečenie výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v súvislosti s ochorením COVID-19
08.05.2020 114/2020 Z. z. Nariadenie vlády, ktorým sa predlžuje dočasné obnovenie kontroly hraníc na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky
07.05.2020 113/2020 Z. z. Oznámenie o podpísaní Protokolu č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd
07.05.2020 112/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú špeciálne materiály a zariadenia, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru SR
07.05.2020 111/2020 Z. z. Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov
07.05.2020 110/2020 Z. z. Novela nariadenia na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh
06.05.2020 109/2020 Z. z. Oznámenie o zmene opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
06.05.2020 108/2020 Z. z. Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy
05.05.2020 107/2020 Z. z. Novela zákona o štátnej štatistike
05.05.2020 106/2020 Z. z. Novela zákona o Súdnej rade Slovenskej republiky
02.05.2020 105/2020 Z. z. Novela nariadenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia