Uznesenie č. 45/2020 Z. z.Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom

Platnosť od 16.03.2020
Účinnosť od 16.03.2020

OBSAH

45

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 114

z 15. marca 2020

k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom

Číslo materiálu: 5965/2020

Predkladateľ: predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR

Vláda

A. schvaľuje

A.1. návrh na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom;

B. vyhlasuje

B.1. v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov dňom 16. marca 2020 na postihnutom území okresov v územnej pôsobnosti týchto okresný úradov núdzový stav týkajúci sa poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti uvedených v prílohe tohto uznesenia:

a) Okresný úrad Bratislava pre územné obvody Bratislava I, II, III, IV, V,

b) Okresný úrad Trnava pre územný obvod Trnava,

c) Okresný úrad Trenčín pre územný obvod Trenčín,

e) Okresný úrad Žilina pre územný obvod Žilina,

j) Okresný úrad Prešov pre územný obvod Prešov,

k) Okresný úrad Poprad pre územný obvod Poprad,

l) Okresný úrad Banská Bystrica pre územný obvod Banská Bystrica,

m) Okresný úrad Košice pre územný obvod Košice I, II, III a IV,

n) Okresný úrad Nitra pre územný obvod Nitra,

o) Okresný úrad Nové Zámky pre územný obvod Nové Zámky,

p) Okresný úrad Martin pre územný obvod Martin,

q) Okresný úrad Ružomberok pre územný obvod Ružomberok;

C. ukladá

C.1. odo dňa vyhlásenia núdzového stavu podľa bodu B.1. tohto uznesenia podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zamestnancom poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti nachádzajúcich sa na území okresov v územných obvodoch, v ktorých bol vyhlásený núdzový stav,

predsedovi vlády

C.2. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

bezodkladne

ministerke kultúry

C.3. zabezpečiť vyhlásenie prijatia tohto uznesenia vlády vo vysielaní Rozhlasu a televízie Slovenska a v TASR

bezodkladne

členovi vlády poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva SR

C.4. vydať opatrenia na zabezpečenie uloženia pracovnej povinnosti na výkon zdravotnej starostlivosti u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

bezodkladne

C.5. prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť núdzový stav na území okresných úradov uvedených v bode B.1. tohto uznesenia v čo najkratšom čase

bezodkladne

ministerke vnútra

C.6. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení krízovej situácie núdzový stav

bezodkladne

C.7. prijať konkrétne opatrenia pre usmernenie činnosti bezpečnostných rád okresov na realizáciu opatrenia uloženia pracovnej povinnosti

bezodkladne

D. zakazuje

D.1. odo dňa vyhlásenia núdzového stavu podľa bodu B.1. tohto uznesenia uplatňovanie práva na štrajk osobám, ktorým bola uložená pracovná povinnosť.

Vykonajú: predseda vlády

ministerka vnútra

ministerka kultúry

člen vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR

Na vedomie: prezidentka SR

predseda Národnej rady SR


Príloha k uzneseniu vlády SR číslo 114/2020

Univerzitná nemocnica Bratislava

Národný ústav detských chorôb Bratislava

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

Národný onkologický ústav Bratislava

Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava

Fakultná nemocnica Trnava

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Fakultná nemocnica Trenčín

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Univerzitná nemocnica Martin

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Nemocnica Poprad, a. s.

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Detská fakultná nemocnica Košice

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.

Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice